Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

3 Byggtabellar for universitet og høgskular

Tabell 3.1 Ordinære prosjekt under bygging i 2022, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 530, post 31 og 33 og kap. 2445, post 31 og 33 og brukarutstyrsprosjekt over kap. 530, post 45

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner, prisnivå 1.7.2022

Bruttoareal (m2)

Universitetet i Oslo og Oslo universitetssjukehus1

Livsvitskapsbygget

11 974

97 5002

Universitetet i Oslo1

Midlar til utstyr og inventar Livsvitskapsbygget

1 198

Universitetet i Oslo

Vikingtidsmuseum på Bygdøy, tilbygg og rehabilitering

2 237

13 100

Universitetet i Oslo

Midlar til utstyr og inventar Vikingtidsmuseum

282

Nord universitet

Blått bygg

575

9 680

Nord universitet3

Midlar til utstyr og inventar Blått bygg

120

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NFD prosjekteigar)

Ocean Space Center

4 302

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NFD prosjekteigar)

Midlar til utstyr og inventar Ocean Space Center

4 312

1 Forslag til ny kostnadsramme.

2 Areal utvida etter at OUS blei inkludert i prosjektet.

3 Nord universitet er ansvarleg for brukarutstyrsprosjektet, som blir finansiert over kap. 260.

Tabell 3.2 Brukarfinansierte prosjekt under bygging i 2022, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 2445, post 341

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner, prisnivå 1.7.2022

Bruttoareal (m2)

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Nytt bygg for helse- og sosialvitskap, Elgesetergate

6402 (inkl. kunstnarisk utsmykking)

13 000

1 Tabellen viser byggeprosjekt der institusjonane dekker investeringskostnaden innanfor eigne budsjettrammer, såkalla brukarfinansierte (tidlegare kurante) byggeprosjekt. Dette er prosjekt innanfor statens husleigeordning, og investeringskostnaden for prosjektet blir betalt tilbake gjennom husleige til Statsbygg.

2 I tillegg finansierer Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) 289 mill. kroner av bygget.

Tabell 3.3 Ferdig prosjekterte byggeprosjekt1

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner

Bruttoareal (m2)

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Nybygg for Tromsø museum

1 740

19 700

1 Tabellen viser ferdig prosjekterte byggeprosjekt med kostnadsramme over 300 mill. kroner. Ferdig prosjektert betyr at mål, overordna rammer og kostnader for prosjektet er fastsette. Ei eventuell startløyving vil vere avhengig av dei årlege budsjettprosessane. I tillegg er nybygg og ombygging for Arkeologisk museum for UiS og nytt utstillingsveksthus for Naturhistorisk museum for UiO ferdig prosjekterte. Regjeringa foreslår ikkje midlar til å gå vidare med prosjekta.

Tabell 3.4 Byggeprosjekt med prosjekteringsløyve, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 530, post 30 og kap. 2445, post 30 og 321

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner

Bruttoareal (m2)

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

NTNU Campussamling

11 8572

129 100

Universitetet i Bergen

Nybygg for Griegakademiet3

Ikkje fastsett

Ikkje fastsett

Høgskulen på Vestlandet

Tilbygg og ombygging ved Campus Haugesund

Ikkje fastsett

7 400

1 Tabellen viser både forslag frå regjeringa for 2022 og byggeprosjekt der Stortinget har vedteke ei løyving til vidare planlegging og prosjektering av bygget. Prosjekteringsmidlane er løyvde over kap. 530, post 30 for prosjekt utanfor statens husleigeordning, og kap. 2445, post 30 for prosjekt innanfor statens husleigeordning, og brukarfinansierte prosjekt på over 100 mill. kroner under programmering eller prosjektering, kap. 2445, post 32.

2 Talet viser totalsum midlar som prosjektet skal planleggast ut frå, inklusiv brukarutstyr. Her er midlar til oppføring av NTNU sin del av Senter for psykisk helse (639 mill. kroner) trekt ut av ramma.

3 Universitetet i Bergen finansierer sjølv kostnaden ved forprosjektet.

Til forsida av dokumentet