Prop. 108 L (2018–2019)

Tillegg til Prop. 86 L (2018–2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Klageinstans for enkeltvedtak truffet av kommunen

Etter gjeldende havne- og farvannslov § 12 er departementet (Kystverket) klageinstans for enkeltvedtak som er truffet av kommunen etter loven. Hvem som skal være klageinstans for slike vedtak er ikke omtalt i Prop. 86 L (2018–2019). Uten en egen bestemmelse om hvem som er klageinstans for enkeltvedtak truffet av kommunen, vil det etter forvaltningsloven være fylkesmannen som er klageinstans. Dette vil innebære nye oppgaver for fylkesmannen som ikke er utredet og som kan medføre store økonomiske og administrative konsekvenser, uten at det har vært intensjonen med lovforslaget.

Det er etter departementets vurdering hensiktsmessig og ressurseffektivt at Kystverket, som innehar nødvendig kompetanse for å behandle klager etter havne- og farvannsloven, fortsatt er klageinstans for enkeltvedtak truffet av kommunen etter loven. Departementet foreslår derfor å videreføre gjeldende rett gjennom et nytt andre ledd i lovforslagets § 4.