Prop. 108 L (2018–2019)

Tillegg til Prop. 86 L (2018–2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Til innholdsfortegnelse

4 Overtredelsesgebyr

Overtredelse av kommunens ordensforskrifter er straffbart etter gjeldende havne- og farvannslov. Tilsvarende bestemmelse er ikke tatt med i opplistingen av hvilke handlinger som kan ilegges overtredelsesgebyr og straff etter forslag til ny lov. En slik endring vil innebære at handlinger som er straffbare etter gjeldende lov, ikke vil være straffbare etter ny lov. Dette vil kunne svekke etterlevelsen av regelverket. Gjeldende rett foreslås videreført ved å tilføye en henvisning til lovforslaget § 9 første ledd i forslaget til § 50 første ledd bokstav a.