Proposisjoner til Stortinget

Prop. 108 L (2018–2019)

Tillegg til Prop. 86 L (2018–2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget