Prop. 108 L (2018–2019)

Tillegg til Prop. 86 L (2018–2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Prop. 86 L (2018–2019) ble lagt frem for Stortinget 10. april 2019. Etter at proposisjonen ble fremmet for Stortinget har det blitt avdekket at det i enkelte bestemmelser i lovforslaget er uteglemt å videreføre enkelte punkter i gjeldende rett. Dette gjelder klageinstans for enkeltvedtak truffet av kommunen, tillatelsesmyndighet for tiltak som kan påvirke forsvars- og beredskapsinteresser og hjemmel for overtredelsesgebyr. I tillegg foreslås det endringer som følge av ny grenselov.

Departementet fremmer med dette forslag til tillegg til Prop. 86 L (2018–2019). Forslagene i denne proposisjonen legges frem for Stortinget uten forutgående høring, da dette anses som åpenbart unødvendig og vil kunne vanskeliggjøre ikrafttredelse av loven, jf. utredningsinstruksens punkt 3-3 andre ledd. Dette forslaget innebærer en videreføring av gjeldende rett, og det fremstår som åpenbart at det har vært intensjonen med forslaget at gjeldende rett på de aktuelle punktene skal videreføres. Forslaget til endringene må anses å være av mindre betydning, og er ment å korrigere bestemmelser som ellers kan få utilsiktede økonomiske og administrative konsekvenser. For å rekke planlagt ikrafttredelse 1. januar 2020 bør dette forslaget behandles i Stortinget samtidig med Prop. 86 L (2018–2019).