Prop. 108 L (2018–2019)

Tillegg til Prop. 86 L (2018–2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om tillegg til Prop. 86 L (2018–2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endring av Prop. 86 L (2018–2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) i samsvar med et vedlagt forslag.