Prop. 108 L (2018–2019)

Tillegg til Prop. 86 L (2018–2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endring av Prop. 86 L (2018–2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

§ 4 skal lyde:

§ 4 Delegering av kommunens myndighet og klageinstans

Kommunens myndighet etter denne loven kan delegeres til interkommunalt samarbeid etter bestemmelsene i kommuneloven og til selskap etablert i henhold til lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

Departementet er klageinstans for enkeltvedtak som er truffet av kommunen eller etter myndighet delegert fra kommunen. Departementet kan i forskrift fastsette annen klageinstans.

§ 14 tredje ledd bokstav h og i skal lyde:

 • h) tiltak som kan skape vesentlige hindringer eller ulempe for den alminnelige ferdsel, herunder sprengning, større slep, omlasting fra skip til skip, seismiske undersøkelser og utprøving av utstyr

 • i) tiltak som kan påvirke forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet.

§ 50 første ledd bokstav a skal lyde:

 • a) enkeltvedtak eller forskrift gitt i medhold av § 7, § 8 første ledd, § 9 første ledd, § 28 andre ledd, § 38 tredje ledd og § 39 andre ledd

§ 54 nr. 1 skal lyde:

1. I lov 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten skal § 12 første ledd lyde:

Kystvakten kan føre kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av følgende lover blir overholdt

 • a) lov 14. juni 1884 nr. 3 om beskyttelse av undersjøiske kabler og rørledninger utenfor sjøterritoriet

 • b) lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster

 • c) sjøloven kapittel 6 A. Politiets kompetanse etter sjøloven § 145 og regler gitt i medhold av den, gjelder tilsvarende for Kystvakten

 • d) lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

 • e) småbåtloven kapittel 3

 • f) skipssikkerhetsloven, med unntak av kapittel 5

 • g) utlendingsloven

 • h) grenseloven, og

 • i) havne- og farvannsloven.

§ 54 ny nr. 4 skal lyde:

I lov 20. april 2018 nr. 8 om grensetilsyn og grensekontroll av personer skal § 28 andre ledd nr. 2 lyde:

I lov 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten skal § 3 andre ledd andre punktum lyde:

Kontroll kan likevel ikke skje på land, med mindre dette fremstår som åpenbart nødvendig, eller kontrollen gjelder overholdelse av grenseloven for personer som har gått eller skal gå ombord i eller i land fra fartøy.