Prop. 108 L (2018–2019)

Tillegg til Prop. 86 L (2018–2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Til innholdsfortegnelse

3 Tiltak som kan påvirke forsvars- og beredskapsinteresser

Etter gjeldende havne- og farvannslov § 28 er departementet tillatelsesmyndighet for tiltak som kan påvirke Forsvarets interesser. I Prop. 86 L er det foretatt en lovteknisk endring av bestemmelsene om søknadspliktige tiltak, som utilsiktet har ført til at kommunen er utpekt som tillatelsesmyndighet for slike tiltak i eget sjøområde. Dette vil innebære nye oppgaver for kommunen, noe som ikke er utredet og som ikke har vært intensjonen med lovforslaget.

Departementet mener at det er hensiktsmessig og ressurseffektivt at Kystverket er tillatelsesmyndighet for tiltak som kan påvirke forsvars- og beredskapsinteresser. Gjeldende rett foreslås videreført ved at ny bokstav i legges til forslagets § 14 tredje ledd.