Prop. 108 L (2018–2019)

Tillegg til Prop. 86 L (2018–2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslagene viderefører gjeldende rett og innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.