Prop. 108 L (2018–2019)

Tillegg til Prop. 86 L (2018–2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til endringene

Til endringen i § 4

Endringen i § 4 innebærer en videreføring av havne- og farvannsloven (2009) § 12. Det vises til merknadene til § 12 i forarbeidene til havne- og farvannsloven (2009), jf. Ot.prp. nr. 75 (2007–2008) Om lov om havner og farvann.

Til endringen i § 14

Endringen innebærer at departementet er tillatelsesmyndighet for tiltak som kan påvirke forsvars- og beredskapsinteresser, uavhengig av hvor tiltaket skal iverksettes. Endringen viderefører gjeldende rett om hvem som er tillatelsesmyndighet for slike tiltak, jf. havne- og farvannsloven (2009) § 28. Som en følge av dette er punktumet i bokstav h fjernet.

Til endringen i § 50

Endringen innebærer at den som forsettlig eller uaktsomt overtrer enkeltvedtak eller forskrifter etter lovforslaget § 9 første ledd kan ilegges overtredelsesgebyr eller straff. Slike overtredelser er straffbare også etter havne- og farvannsloven (2009) § 62 bokstav e.

Til endringen i § 54

Det tas i nr. 1 inn en henvisning til grenseloven i forslaget til endringer i kystvaktloven § 12 første ledd. Samtidig tas det inn et nytt nr. 4, som opphever bestemmelsen i grenseloven om endringer i kystvaktloven § 12 første ledd. Dette hindrer at det oppstår dobbeltregulering.