Prop. 108 L (2018–2019)

Tillegg til Prop. 86 L (2018–2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Til innholdsfortegnelse

5 Endringer i kystvaktloven

I havne- og farvannsloven § 54 nr. 1 er det foreslått enkelte endringer i kystvaktloven § 12 første ledd. Departementet har blitt gjort oppmerksom på at denne bestemmelsen også er vedtatt endret i lov 20. april 2018 nr. 8 om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven), som ennå ikke har trådt i kraft. Ut fra forslaget til § 54 nr. 1 vil det bli en dobbeltregulering av enkelte av Kystvaktens oppgaver, noe som er uheldig. Departementet foreslår derfor å oppheve bestemmelsen i grenseloven som endrer kystvaktloven § 12 første ledd, og å ta inn en henvisning til grenseloven i havne- og farvannsloven. Dette gjøres henholdsvis gjennom å ta inn et nytt § 54 nr. 4 og å endre § 54 nr. 1.