Forsida

Prop. 108 L (2019–2020)

Lov om språk (språklova)

Til innhaldsliste

Tilråding

Kulturdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om språk (språklova).

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfestar:

Stortinget blir bede om å gjere vedtak til lov om språk (språklova) i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet