Prop. 109 L (2017–2018)

Lov om register over reelle rettighetshavere

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget. Høring

2.1 Bakgrunn

Internasjonalt er viktigheten av tilstrekkelig tilgang på opplysninger om reelle rettighetshavere blitt fremhevet de senere årene. Financial Action Task Forces (FATF) reviderte anbefalinger for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering ble vedtatt i 2012. Anbefalingene 24 og 25 stiller krav til nasjonale myndigheters tilgang på opplysninger som gjør det mulig å identifisere reelle rettighetshavere i selskaper, andre juridiske personer og «truster» og lignende juridiske arrangementer. Anbefalingene stiller ikke krav om at det opprettes nasjonale registre over opplysninger om reelle rettighetshavere, men dette nevnes som en av flere mulige mekanismer for å gi nasjonale myndigheter en slik tilgang.

Fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU) 2015/849) ble vedtatt i EU i mai 2015. Direktivet stiller krav om at det etableres nasjonale registre over reelle rettighetshavere i juridiske personer og «truster» og lignende juridiske arrangementer. Hvitvaskingslovutvalget ble oppnevnt i februar 2015 for blant annet å utrede gjennomføringen av fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett. Utvalgets forslag om regler om et register over reelle rettighetshavere ble levert i desember 2016 som del av NOU 2016: 27 Ny hvitvaskingslov – delutredning II.

Fjerde hvitvaskingsdirektiv ble vedtatt endret 14. mai 2018. Endringene gjelder blant annet kravene til opprettelse av registre over reelle rettighetshavere. Én av endringene innebærer at EU-landene er gitt en frist for opprettelse av slike registre. Dette fulgte ikke opprinnelig av fjerde hvitvaskingsdirektiv. I EU vil fristene være i 2020 for opprettelsen av begge registrene.

Stortinget fattet 5. juni 2015 følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap og styrke innsatsen mot skattekriminalitet, korrupsjon og hvitvasking. Et slikt register må følge opp Financial Action Task Forces anbefalinger fra 2012 om internasjonale standarder for bekjempelse av hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering og spredning, og registeret må også følge opp EU-reguleringen på dette området.»

2.2 Høring

Departementet sendte NOU 2016: 27 på høring ved brev 20. desember 2016. Høringsfristen var 1. april 2017. Utredningen ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Alle departementene

 • Banklovkommisjonen

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Norges Forskningsråd

 • Finanstilsynet

 • Folketrygdfondet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Handelshøyskolen i Bodø

 • Høgskolen i Sørøst-Norge

 • Høgskulen i Sogn og Fjordane

 • Konkurransetilsynet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Norges Bank

 • Norges Handelshøyskole

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Skattedirektoratet

 • Statens Pensjonskasse

 • Statistisk sentralbyrå

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • ØKOKRIM

 • Aksjonærforeningen i Norge

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Bedriftsforbundet

 • Coop Norge SA

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Aktuarforening

 • Den norske Revisorforening

 • Econa

 • Eiendomsmeglerforetakenes Forening

 • Finans Norge

 • Finansforbundet

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Frivillighet Norge

 • Gullsmed Heyerdahl a.s.

 • Handelshøyskolen BI

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Kommunalbanken

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Nasdaq OMX Oslo ASA

 • Nordic Trustee

 • Norges Bondelag

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

 • Norges Interne Revisorers Forening

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kommunerevisorforbund

 • Norsk institutt for Styremedlemmer

 • Norsk Kapitalforvalterforening

 • Norsk Tipping AS

 • Norsk Venture

 • Norsk Øko-Forum

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norske Finansanalytikeres Forening

 • Norske Forsikringsmegleres Forening

 • NOS Clearing ASA

 • NTL-Skatt

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Oslo Børs

 • Pensjonskasseforeningen

 • Posten Norge AS

 • Regnskap Norge

 • Skatterevisorenes Forening

 • Småbedriftsforbundet

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Stiftelsen Norsk Rikstoto

 • Transparency International Norge

 • Unio

 • Verdipapirfondenes forening

 • Verdipapirforetakenes Forbund

 • Verdipapirsentralen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Økonomiforbundet

Følgende instanser ga materielle merknader til Hvitvaskingslovutvalgets forslag til regler om et register over reelle rettighetshavere i NOU 2016: 27:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Finanstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Skattedirektoratet

 • Økokrim

 • Changemaker

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Revisorforening

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Frivillighet Norge

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norsk Øko-forum

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Redaktørforeningen

 • Redd Barna

 • Regnskap Norge

 • Tax Justice Network Norway

 • T-rank AS

 • Transparency International Norge

 • Unio

 • Verdipapirfondenes forening

Følgende høringsinstanser har uttalt at de ikke har merknader eller ikke ønsker å delta i høringen:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Norges Bank

 • Riksadvokaten

 • Statistisk Sentralbyrå

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Til dokumentets forside