Prop. 109 L (2017–2018)

Lov om register over reelle rettighetshavere

Til innholdsfortegnelse

5 Virkeområde

5.1 EØS-rett

Fjerde hvitvaskingsdirektiv artikkel 30 nr. 1 stiller krav om at «selskaper og andre juridiske enheter som er registrert på deres territorium» skal innhente og registrere opplysninger om reelle rettighetshavere. I definisjonen av reell rettighetshaver er det gjort unntak for reelle rettighetshavere i selskaper notert på et regulert marked som er omfattet av opplysningsplikt i samsvar med unionsretten eller tilsvarende internasjonale standarder som sikrer tilstrekkelig innsyn i opplysninger om eierforhold, jf. artikkel 3 nr. 6 bokstav a.

5.2 FATFs anbefalinger

Departementet viser til omtalen under punkt 4.3. Som det fremgår der, skiller FATF-anbefaling 24 mellom ulike kategorier juridiske personer når det gjelder hvilke krav som stilles til tilgangen på opplysninger om reelle rettighetshavere.

5.3 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår at følgende juridiske personer og enheter underlegges krav om innhenting og registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere: aksjeselskap, allmennaksjeselskap, europeiske selskap, ansvarlige selskap, kommandittselskap, partrederi, finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, samvirkeforetak og europeiske samvirkeforetak, andre selskaper med begrenset deltakeransvar, sameier som er registrert i offentlig register, borettslag, boligbyggelag, foreninger som er registrert i offentlig register, stiftelser, verdipapirfond, statsforetak, interkommunale selskap, kommunale og fylkeskommunale foretak, regionale helseforetak og helseforetak. Utvalget viser til at direktivets fortale avsnitt 12 angir at hensynet til åpenhet tilsier at informasjon om reelle rettighetshaver bør dekke «the widest possible range» av juridiske enheter.

Utvalget foreslår i tillegg at forvaltere av utenlandske trusts og lignende juridiske arrangementer underlegges reglene, slik at reglene som foreslås, gjennomfører både artikkel 30 og 31 i fjerde hvitvaskingsdirektiv.

5.4 Høringsinstansenes syn

Både Brønnøysundregistrene (BRREG), Næringslivets Hovedorganisasjon og Frivillighet Norge stiller spørsmålstegn ved om angivelsen av registerets virkeområde er hensiktsmessig. BRREG viser konkret til at lovutkastet omfatter enheter som ikke er juridiske personer, og også at det utelater enkelte juridiske personer. Frivillighet Norge forutsetter at styret vil være reelle rettighetshavere i lag og foreninger, og viser til at dette allerede fremgår av Enhetsregisteret. Videre mener Frivillighet Norge konsekvensene av et krav om å registrere disse opplysningene enda en gang ikke vil være forholdsmessig sett opp mot risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering.

Verdipapirfondenes forening mener at dersom verdipapirfond skal inngå i registeret, bør det være tilstrekkelig at forvalter av fondsandeler føres opp i tilfeller der vedkommende tilfredsstiller kriteriene.

Changemaker, Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Øko-Forum, Redd Barna, Tax Justice Network og Unio mener at børsnoterte selskaper ikke bør holdes utenfor registeret. Skatteetaten bemerker at FATFs anbefalinger i evalueringsrapporten om Norge hva gjelder børsnoterte selskap, ikke synes å være vurdert av utvalget.

BRREG reiser spørsmålet om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, fordi dette ikke er berørt i utvalgets utredning.

5.5 Departementets vurderinger

Departementet foreslår at lovens virkeområde angis generelt, slik at alle juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger som driver virksomhet eller er registrert i Norge, i utgangspunktet vil ha plikt til å innhente og registrere opplysninger om reelle rettighetshavere, se lovforslaget § 2 første ledd. Departementet foreslår videre at virkeområdet kan presiseres i forskrift, jf. § 2 tredje ledd. Departementet viser til at det vil gjøre det mulig å tilpasse angivelsen av de foretakene og juridiske enhetene som bør være underlagt lovens regler, herunder hensynta nye EØS-rettslige forpliktelser eller utviklinger i FATFs standarder. Som et utgangspunkt bør registeret omfatte alle organisasjonsformer hvor det kan være en risiko for misbruk til hvitvasking, terrorfinansiering eller annen kriminalitet. Hva som er en juridisk person enhet eller annen sammenslutning, skal i denne sammenheng forstås vidt.

For å gjennomføre fjerde hvitvaskingsdirektiv artikkel 31 om opprettelse av register over reelle rettighetshavere i «truster» og lignende utenlandske juridiske arrangementer, foreslår departementet at forvaltere av slike arrangementer omfattes av loven, se lovforslaget § 2 annet ledd. Også for disse kan anvendelsesområdet presiseres i forskrift, jf. tredje ledd.

For å sikre tilstrekkelig åpenhet og unngå muligheter for omgåelse foreslår departementet at loven gis anvendelse på Svalbard og Jan Mayen.

Departementet bemerker at lovens virkeområde vil få indirekte betydning for omfanget av behandling av personopplysninger om reelle rettighetshavere, fordi kretsen av reelle rettighetshavere det vil bli behandlet opplysninger om, utvides dess videre lovens virkeområde er. Ved fastsettelse av forskrifter om lovens anvendelsesområde vil de personvernmessige konsekvensene bli nærmere vurdert.

Til dokumentets forside