Prop. 109 L (2017–2018)

Lov om register over reelle rettighetshavere

Til innholdsfortegnelse

13 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 1 Formål

Bestemmelsen angir formålet med loven, som er å legge til rette for tilgang til opplysninger om reelle rettighetshavere.

Formålet er nærmere omtalt i punkt 4.6.

Til § 2 Virkeområde

Bestemmelsen angir lovens virkeområde.

Av første ledd følger det at loven i utgangspunktet gjelder alle juridiske personer enheter og andre sammenslutninger som driver virksomhet eller er registrert i riket, herunder på Jan Mayen og Svalbard.

Etter annet ledd gjelder loven for forvaltere av utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer som driver virksomhet i riket, herunder på Jan Mayen og Svalbard.

I tredje ledd er departementet gitt hjemmel til å gi nærmere regler om lovens anvendelsesområde i forskrift.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 5.5.

Til § 3 Definisjoner

Bestemmelsen definerer i første ledd «registreringspliktige», som benyttes om pliktsubjektene i loven. Dette omfatter både juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger underlagt loven samt forvaltere av utenlandske juridiske arrangementer.

I annet ledd defineres «reell rettighetshaver». Definisjonen er likelydende med definisjonen i hvitvaskingsloven § 2 bokstav e, men tilpasset loven her.

Til § 4 Innhenting av opplysninger om reelle rettighetshavere

Bestemmelsen gjelder registreringspliktiges grunnleggende plikt til å identifisere reelle rettighetshavere og innhente opplysninger om disse.

Når det gjelder oppdatering av opplysninger etter fjerde ledd for selskaper som får varsel om erverv av aksjer og andre instrumenter, bør det som et utgangspunkt ved hvert varsel om overdragelser gjøres en vurdering av om det er nødvendig å identifisere nye reelle rettighetshavere.

Bestemmelsen gjennomfører deler av fjerde hvitvaskingsdirektiv artikkel 30 nr. 1 og artikkel 31. nr. 1.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 6.5.

Til § 5 Relevante personers opplysningsplikt

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å gi nærmere regler om relevante personers opplysningsplikt til registreringspliktige i forbindelse med at sistnevnte identifiserer og innhenter opplysninger om reelle rettighetshavere.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 6.5.

Til § 6 Utlevering

Bestemmelsen gjelder registreringspliktiges plikt til å utlevere opplysninger og vurderinger i tilknytning til identifisering av reelle rettighetshavere. Plikten til å utlevere opplysninger gjelder uavhengig av plikten til å registrere opplysninger i det offentlige registeret over reelle rettighetshavere.

Første ledd gjelder plikten til å utlevere opplysninger til offentlige myndigheter. I annet punktum er departementet gitt hjemmel til å angi hvilke offentlige myndigheter som har rett til å kreve utlevert disse opplysningene og vurderingene.

Annet ledd gjelder plikten til å utlevere opplysninger og vurderinger til rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven § 2 bokstav c i forbindelse med at de rapporteringspliktige gjennomfører kundetiltak og løpende oppfølging etter hvitvaskingsloven.

Bestemmelsen gjennomfører deler av fjerde hvitvaskingsdirektiv artikkel 30 nr. 1 og 2 samt artikkel 31 nr. 2 og 3.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 6.5.

Til § 7 Lagring av opplysninger om reelle rettighetshavere

Bestemmelsen stiller i første ledd krav om lagring av opplysninger om reelle rettighetshavere i ti år etter at personen har opphørt å være reell rettighetshaver. I bestemmelsens annet ledd er det gitt en forskriftshjemmel til å gi nærmere regler om lagring av opplysninger etter at registreringspliktige har opphørt eller ikke lenger driver virksomhet i riket.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 10.5.1.

Til § 8 Registeret over reelle rettighetshavere

Bestemmelsen legger opp til å kunne opprette et register over reelle rettighetshavere. Kongen skal utnevne registerfører, og departementet kan gi nærmere regler i forskrift om registerets organisasjon, lokalisering og administrasjon.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 4.6.

Til § 9 Registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere

Bestemmelsen gir regler om registreringspliktiges registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere i registeret.

I første ledd stilles det krav om å registrere innhentede opplysninger om reelle rettighetshavere og grunnlaget for identifiseringen av reelle rettighetshavere i registeret. Det er ikke nødvendig å registrere den fullstendige dokumentasjonen som kreves i medhold av § 4, herunder inngi underliggende dokumentasjon. I praksis vil det kunne legges til rette for valg av kategori av grunnlaget i forbindelse med registreringen, eksempelvis at status som reell rettighetshaver bygger på direkte eierskap over mer enn 25 pst. aksjer, men mindre enn 50 pst.

I annet ledd er det bestemt at det i tilfeller der registreringspliktig mener det ikke finnes reelle rettighetshavere, eller ikke kan identifiseres disse entydig, skal det registreres opplysninger om det i registeret.

Tredje ledd gir en frist for første gangs registrering av opplysninger etter opprettelse av den registreringspliktige. Fristen er 14 dager.

Fjerde ledd gjelder oppdatering av registeret i tilfeller der registreringspliktige er blitt kjent med endringer som gjør at registrerte opplysninger ikke lenger stemmer. Opplysningene i registeret skal oppdateres uten opphold og senest innen 14 dager.

I femte ledd er departementet gitt forskriftshjemler til å gi nærmere regler om registrering av opplysninger og oppdatering av registeret, samt innhenting av opplysninger fra andre registre eller kilder. Sistnevnte legger til rette for gjenbruk av opplysninger, dersom det er hensiktsmessig.

Bestemmelsen gjennomfører fjerde hvitvaskingsdirektiv artikkel 30 nr. 3 og artikkel 31 nr. 2.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 7.5.

Til § 10 Kontroll av registrerte opplysninger. Varslingsplikt om uoverensstemmelser

Bestemmelsen gir to forskriftshjemler til departementet om regler for å sikre korrekte opplysninger i registeret. Med hjemmel i første ledd kan departementet gi nærmere regler om registerførerens kontroll med opplysninger som skal registreres i registeret. Dette omfatter både kontroll i forbindelse med registreringen, slik at det kan sikres at korrekte meldinger inngis, men også mulighet for senere kontroller av at det er registrert korrekte opplysninger. Slik kontroll kan eksempelvis gå ut på risikobaserte stikkprøver.

Med hjemmel i annet ledd kan det gis nærmere regler om varslingsplikt for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven og offentlige myndigheter i tilfeller der de mener registrerte opplysninger ikke er korrekte. I tillegg kan det gis nærmere regler om registerets håndtering av slike varsler og registreringspliktiges plikt til å etterkomme registerets pålegg i denne forbindelse.

Bestemmelsen legger til rette for gjennomføring av fjerde hvitvaskingsdirektiv artikkel 30 nr. 4 og artikkel 31 nr. 5.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 8.5.

Til § 11 Tilgang til og avgivelse av registrerte opplysninger

Bestemmelsen gir regler om tilgang til opplysninger om reelle rettighetshavere som er registrert i registeret, samt hjemmel til å regulere avgivelse av opplysninger.

Allmenheten skal ha tilgang til registeret, med unntak av opplysninger om fødsels- og D-nummer, se første ledd. I forskrift kan det gis nærmere regler om tilgangen til registrerte opplysninger, herunder om tilgang også til fødsels- og D-nummer. Dette er aktuelt for eksempelvis skattemyndigheter, politiet og rapporteringspliktige.

I annet ledd er det gitt hjemmel til å gjøre unntak fra innsyn i enkelttilfeller under ekstraordinære omstendigheter. Det følger av det reviderte fjerde hvitvaskingsdirektivet at dette er en snever unntaksmulighet som forutsetter konkrete vurderinger i den enkelte sak. Unntak skal etter direktivet ikke gjelde for offentlige myndigheter og de fleste rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

I tredje ledd er det gitt hjemmel til å gi nærmere regler om avgivelse av opplysningene i registeret. Dette legger bl.a. til rette for senere sammenkobling av registeret på europeisk nivå.

Bestemmelsen gjennomfører fjerde hvitvaskingsdirektiv artikkel 30 nr. 5, 6 og 9 samt artikkel 31 nr. 4 og 7a.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 9.5.

Til § 12 Opplysninger fra andre registre

Bestemmelsen gjør det mulig å gi nærmere regler om registerets adgang til å hente opplysninger fra andre offentlige registre, eksempelvis for å avdekke manglende eller feilaktig registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 8.5.

Til § 13 Lagring av opplysninger i registeret

Bestemmelsen gir regler om lagring av opplysninger i registeret over reelle rettighetshavere.

I første ledd er det uttrykkelig bestemt at opplysningene i registeret skal lagres i minst ti år etter at den registreringspliktige opphørte eller avsluttet sin virksomhet i riket. I annet ledd kan det gis nærmere regler om behandlingen av opplysninger i registeret etter at minstetiden i første ledd er utløpt.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 10.5.2.

Til § 14 Pålegg og tvangsmulkt

Bestemmelsen gir regler om registerførers adgang til å gi pålegg og ilegge tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av loven, se henholdsvis første og annet ledd.

I tredje ledd er det gitt hjemmel til å gi nærmere regler om fastsettelse og beregning av tvangsmulkt.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 11.5.

Til § 15 Straff

Bestemmelsen gjør det straffbart å overtre nærmere bestemte bestemmelser i loven, samt forsettlig registrering av feilaktige opplysninger. Både personer og foretak skal kunne straffes. Kravet til skyld er forsett, og strafferammen er bøter eller fengsel inntil ett år.

Bestemmelsen gjennomfører deler av fjerde hvitvaskingsdirektiv artikkel 30 nr. 1 og artikkel 31 nr. 1.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 11.5.

Til dokumentets forside