Prop. 121 LS (2015–2016)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endring i lov om særavgifter

 • lov om endring i lov om adgang for Kongen til å inngå overenskomst med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning m.v.

 • lov om endring i lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

 • lov om endringar om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endring om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

 • lov om endring i lov om skatt til Svalbard

 • lov om endring i lov om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis

 • lov om endring i lov om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.

 • lov om endringar om skatt av formue og inntekt

 • lov om endring i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 • lov om endringar i lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

 • lov om endringar i lov om merverdiavgift

og

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2016

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om særavgifter til staten for budsjettåret 2016

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om toll for budsjettåret 2016.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til

 • lov om endring i lov om særavgifter

 • lov om endring i lov om adgang for Kongen til å inngå overenskomst med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning m.v.

 • lov om endring i lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

 • lov om endringar om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endring om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

 • lov om endring i lov om skatt til Svalbard

 • lov om endring i lov om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis

 • lov om endring i lov om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.

 • lov om endringar om skatt av formue og inntekt

 • lov om endring i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 • lov om endringar i lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

 • lov om endringar i lov om merverdiavgift

og

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2016

 • vedtak om endringar i Stortingets vedtak om særavgifter til staten for budsjettåret 2016

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om toll for budsjettåret 2016

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet