Prop. 121 LS (2015–2016)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Forslag
til lov om endring i lov om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.

I

I lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. blir det gjort følgjande endring:

Tittelen til lova skal lyde:

Lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv (artistskatteloven)

II

Lova tek til å gjelde straks.

Til forsida av dokumentet