Prop. 121 LS (2015–2016)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Forslag
til lov om endring i lov om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis

I

I lov 29. november 1996 nr. 69 om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis blir det gjort følgjande endring:

Tittelen til lova skal lyde:

Lov om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis (Jan Mayen-skatteloven)

II

Lova tek til å gjelde straks.

Til forsida av dokumentet