Prop. 121 LS (2015–2016)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Forslag
til lov om endring i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

I

I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. blir det gjort følgjande endring:

Tittelen til lova skal lyde:

Lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)

II

Lova tek til å gjelde straks.

Til forsida av dokumentet