Prop. 121 LS (2015–2016)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i Stortingets vedtak om særavgifter til staten for budsjettåret 2016

I

I Stortingets vedtak 14. desember 2015 nr. 1570 om særavgifter til staten for budsjettåret 2016 II blir det gjort følgjande endringar i kapittelet Om veibruksavgift på drivstoff (kap. 5538 post 70, 71 og 72) del II:

§ 6 nytt annet ledd skal lyde:

Det gis fritak for naturgass som benyttes for å oppfylle leveringsforpliktelse av biogass i tilfelle der biogass ikke er tilgjengelig. Fritaket begrenses til inntil 30 pst. av den samlede omsetningen av gass per kalenderår.

§ 6 nytt tredje ledd skal lyde:

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

II

Vedtaket tek til å gjelde frå den tid departementet bestemmer.

Til forsida av dokumentet