Prop. 124 L (2018–2019)

Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning – proposisjonens hovedinnhold

I samråd med Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet endringer i obduksjonsloven og vegtrafikkloven. Departementet foreslår at det skal gjennomføres rettsmedisinsk obduksjon av alle drepte i veitrafikken.

I de tilfeller påtalemyndigheten ikke begjærer rettsmedisinsk obduksjon etter straffeprosesslovens regler, skal krav om rettsmedisinsk obduksjon fremsettes av politiet, som ett sivilrettslig tiltak, etter ny bestemmelse i obduksjonsloven § 7 a. Nærmeste pårørende gis rett til å nekte obduksjon etter den nye bestemmelsen, når dette er begrunnet i religiøs eller livssynsmessig overbevisning. Kostnadene ved de rettsmedisinske obduksjonene skal dekkes av politiet.

Departementet foreslår også en ny bestemmelse i obduksjonsloven § 8 a som presiserer at legen som obduserer skal ha tilgang til alle nødvendige helseopplysninger om den avdøde. Bestemmelsen omfatter både rettsmedisinske obduksjoner av drepte i veitrafikken og medisinske obduksjoner.

Videre foreslås regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser, samt at Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) gis tilgang til obduksjonsrapporten.

Til dokumentets forside