Prop. 124 L (2018–2019)

Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser)

Til innholdsfortegnelse

4 Regelverk og praksis i Norden

4.1 Rettsmedisinsk obduksjon i Sverige

Bestemmelser om rettsmedisinske undersøkelser reguleres i Lag (1995:832) om obduksjon m.m. §§ 12 til 20. Blant annet kan en rettsmedisinsk undersøkelse gjøres «om ett dödsfall kan antas ha orsakats av yttre påverkan og undersökningen behövs för att vinna upplysningar av särskild vikt för miljöskydd, arbetarskydd, trafiksäkerhet eller annet liknande interesse», jf. § 14.

Rettsmedinske undersøkelser kan i følge § 12 enten gjøres som rettsmedisinsk obduksjon eller rettsmedisinsk likbesiktelse. Hvis ikke formålet med undersøkelsen kan nås ved besiktelse, skal undersøkelsen gjennomføres ved rettsmedisinsk obduksjon, jf. § 12 andre ledd.

Beslutning om rettsmedisinsk undersøkelser treffes av Polismyndigheten, jf. § 18 og undersøkelsen skal utføres av lege, jf. § 20. Regjeringen eller den myndighet regjeringen bestemmer kan gi forskrifter om krav til kompetanse for utføring av en rettsmedisinsk undersøkelse.

Om det ikke er åpenbart «obehövlig» skal Polismyndigheten underrettes om tid og plass for den rettsmedisinske undersøkelsen. En polisman får «närvara» undersøkelsen. «Hälso- och sjukvårdspersonalen» er «skyldig att lämna ut sådana uppgifter som behövs för en rättsmedicinsk undersökning», jf. Patientsäkerhetslag (2010:659) kapittel 5 § 15 nr. 3.

Politimyndighetene i Sverige har opplyst at alle som blir drept i trafikkulykker blir obdusert.

4.2 Rettsmedisinsk obduksjon i Danmark

Bestemmelser om «retslægelig» obduksjon reguleres i Sundhetsloven kapittel 56. Det fremgår av § 184 at rettsmedisinsk obduksjon skal foretas når

  • 1 «dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan udelukkes, eller obduktion dog skønnes nødvendig for at hindre, at der senere kan opstå mistanke herom,

  • 2 dødsmåden i øvrigt ikke er fastslået med tilstrækkelig sikkerhed ved det retslægelige ligsyn, eller

  • 3 dødsårsagen ikke er fastslået med tilstrækkelig sikkerhed ved det retslægelige ligsyn og yderligere retsmedicinske undersøgelser af politimæssige grunde skønnes påkrævet.»

Beslutning om rettsmedisinsk obduksjon treffes av politiet og utføres av lege som sundhedsministeren utpeker, jf. § 185. Såfremt omstendighetene tilltater det skal avdødes nærmeste underrettes om obduksjonen og gjøres kjent med adgangen til domstolsprøvelse. Dersom avdødes nærmeste motsetter seg obduksjon, skal polities innen 24 timer bringe spørsmålet om lovligheten av beslutningen inn for retten. Saken behandles etter strafferettspleiens regler og rettens avgjørelse treffes ved kjennelse, jf. § 186.

Det følger av sundhedsloven § 45 a at autorisert sundhetsperson etter anmodning fra politiet snarest skal vidergi opplysninger om en avdød pasients helbredsforhold og øvrige rent private forhold og andre fortrolige opplysninger om den avdøde, som er nødvendig for politiets vurdering av om rettsmedisinsk obduksjon etter § 184 skal foretas.

Det er ingen offisiell statistikk over antall trafikkdrepte som blir obdusert i Danmark.

4.3 Rettsmedisinsk obduksjon i Finland

Bestemmelser om rettsmedisinsk obduksjon av trafikkdrepte reguleres i Lag om utredande av dödsorsak og förordning om utredande av dödsorsak. Politiet skal iverksette undersøkelser for å utrede dødsårsak i de tilfelle der døden er forårsaket av en straffbar handling, ulykke, selvdrap, forgiftning og yrkessykdom. Dersom dødsårsaken ikke kan fastsettes på basis av legens uttalelse, ytre likbesiktelse eller andre omstendigheter fremkommet ved undersøkelsen, skal en rettsmedisinsk obduksjon iverksettes.

Beslutning om rettsmedisinsk undersøkelse treffes av politisjefen, sjefen for sentralkriminalpolitiet, befalspolitiet, anklagermyndighet, en domstol eller institutt for helse og velferd.

Dokumenter som gjelder undersøkelser av dødsårsak skal holdes hemmelig. Opplysninger kan likevel gis til

  • «1) domstolar, andra myndigheter eller samfund som har lagstadgad rätt att få dessa uppgifter,

  • 2) den på vars ansökan eller med vars samtycke den åtgärd vidtagits som varit nödvändig för utredande av dödsorsaken,

  • 3) en nära anhörig till den avlidne eller någon annan som stått den avlidne nära samt

  • 4) en försäkrings- eller pensionsanstalt om det för behandlingen av en ansökan oförmåner finns motiverat behov av uppgifterna.»

Nærmere 100 % av alle trafikkdrepte blir obdusert i Finland.

Til dokumentets forside