Prop. 124 L (2018–2019)

Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser)

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene

Lovforslaget om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte, vil innebære noe merutgifter og administrative konsekvenser for politiet. Arbeidsgruppen har skissert et anslag på rundt 2 millioner kroner i ekstra kostnad for politiet. Dette omfatter i hovedsak transportkostnader og kjøp av rettsmedisinske obduksjoner etter faktura, fra spesialisthelsetjenesten. Merutgiftene skal dekkes innenfor gjeldende rammer.

Trolig er dette kostnadsanslaget noe høyt gitt utviklingen i ulykkesstatistikken og at obduksjonsfrekvensen av trafikkdrepte har økt de seneste årene. En obduksjon i normal arbeidstid med en lege og rettstoksikologiske/histologiske undersøkelser koster i 2019 anslagsvis kroner 13.500.

Nyttepotensialet for rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte må avveies mot kostnadene ved tiltaket. Fordelen ved rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte er bedre analyseverktøy og statistikk for politiet og ulykkesanalysegruppene. Dette vil igjen kunne øke rettsikkerheten og trafikksikkerheten samt gi verdifull informasjon til de pårørende. Departementet har lagt avgjørende vekt på samfunnets behov for økt kunnskap til samfunnsoppgaven trafikksikkerhet.

De totale konsekvensene av trafikkulykkene for enkeltindividet og for samfunnet er betydelige og mange av trafikkulykkene kunne trolig ha vært unngått. Transportøkonomisk institutt (TØI) har beregnet at veitrafikkulykkene i 2009 medførte samfunnsøkonomiske kostnader på ca. 30 millioner kroner per dødsfall.

Lovforslaget vil innebære enkelte administrative konsekvenser for berørte etater. Det vil måtte utarbeides gode rutiner som er i tråd med personvernforordningens regler for behandling av sensitive data, reglene om taushetsplikt for helseopplysninger, informasjon til pårørende, nye samarbeidsrutiner mellom politi, det rettsmedisinske fagmiljøet og ulykkesanalysegruppen mv.

Til dokumentets forside