Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 7 L (2018–2019)

Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside