Prop. 7 L (2018–2019)

Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

Prop. 7 L (2018–2019) inneholder forslag til ny verdipapirsentrallov, som vil erstatte verdipapirregisterloven. Lovforslaget gjennomfører EUs verdipapirsentralforordning ved såkalt inkorporasjon. Det vil si at forordningen skal gjelde direkte som norsk lov etter at den er innlemmet i EØS-avtalen. Lovforslaget består i tillegg av bestemmelser som supplerer reglene i forordningen. Mange av bestemmelsene viderefører deler av gjeldende verdipapirregisterlov.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget