Historisk arkiv

Ny verdipapirsentrallov trer i kraft 1. januar 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag, 6. desember 2019, besluttet at ny lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør (verdipapirsentralloven) skal tre i kraft 1. januar 2020.

Verdipapirsentralloven gjennomfører verdipapirsentralforordningen (CSDR) i norsk rett og inneholder i tillegg en rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen. Verdipapirsentralloven erstatter verdipapirregisterloven av 2002. Stortingets vedtak til lov er basert på forslag i Prop. 7 L (2018-2019).

Se også: