Historisk arkiv

Ny verdipapirsentrallov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger frem forslag til ny lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør (verdipapirsentrallov) som vil erstatte dagens verdipapirregisterlov.

Lovforslaget gjennomfører fremtidige EØS-forpliktelser som svarer til EUs verdipapirsentralforordning (CSDR), i norsk rett.

Jeg er glad for at vi i dag kan legge frem forslag til ny verdipapirsentrallov. CSDR har trådt i kraft i EU, og det er viktig av hensyn til tilliten og virkemåten til det norske verdipapirmarkedet at vi får på plass tilsvarende regler i Norge, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Lovforslaget gjør verdipapirsentralforordningen (EU 909/2014) til norsk lov, og inneholder i tillegg en rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen. Mange av bestemmelsene viderefører deler av gjeldende verdipapirregisterlov, ettersom de regulerer forhold som ikke er omfattet av forordningen. Dette gjelder blant annet bestemmelser om registrering av rettigheter på verdipapirkontoer, rettsvirkninger av registrering, herunder rettsvernsvirkninger, verdipapirsentralers erstatningsansvar, taushetsplikt for ansatte i verdipapirsentraler og rett til innsyn i opplysninger fra verdipapirsentraler.

I lovforslaget er handlefriheten i forordningen benyttet slik at kontoførerordningen videreføres. Det vil si at kontoførere (for eksempel banker, verdipapirforetak eller forvaltningsselskaper) kan forestå kontakten med verdipapirsentralen på vegne av den enkelte investor og utsteder, uten at dette skal anses som utkontraktering fra verdipapirsentralen.

Forordningen forutsetter at det gis nasjonale regler om tilsyn og sanksjoner, og at det utpekes en «vedkommende myndighet» med kompetanse til bl.a. å gi, utvide og kalle tilbake tillatelse til å drive virksomhet som verdipapirsentral mv. Det foreslås at Finanstilsynet utpekes som vedkommende myndighet etter forordningen. Videre foreslås det regler om tilsyn og sanksjoner, herunder gis Finanstilsynet kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr som administrativ sanksjon for visse overtredelser av forordningen og verdipapirsentralloven.

Verdipapirsentralforordningen utgjør den første generelle, felles reguleringen av verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør i EU og har som overordnet formål å fremme et sikkert, effektivt og velfungerende verdipapiroppgjør. Forordningen er EØS-relevant, og det arbeides med å ta forordningen inn i EØS-avtalen.