Prop. 7 L (2018–2019)

Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

Til innholdsfortegnelse

7 Internoppgjør

7.1 Gjeldende rett

Arbeidsgruppen har redegjort slik for gjeldende rett i rapporten pkt. 7.1:

«Norsk rett inneholder ikke generell regulering av internoppgjør. Med internoppgjør forstås i denne sammenheng oppgjør av verdipapirhandler der leveringen av de finansielle instrumentene skjer utenfor et verdipapiroppgjørssystem.
Internoppgjør benyttes særlig blant de større bankene og verdipapirforetakene. Mange av disse opptrer som forvaltere i verdipapirregistre. …»

7.2 Forordningen

Internoppgjør er definert som overføringsordrer gjennomført av et foretak, herunder verdipapirforetak og kredittinstitusjoner, på vegne av en kunde eller seg selv, på andre måter enn gjennom et verdipapiroppgjørssystem, jf. verdipapirsentralforordningen art. 2 nr. 1 underpunkt 11.

Ifølge art. 9 skal foretak som utfører internoppgjør kvartalsvis, rapportere samlet omfang og verdi av alle verdipapirtransaksjoner som de gjør opp utenfor et verdipapiroppgjørssystem til vedkommende myndighet. Vedkommende myndighet skal sende rapportene videre til ESMA sammen med en vurdering av risikoer som kan oppstå som følge av internoppgjørsvirksomheten.

Formålet med rapporteringen er å gi tilsynsmyndighetene en oversikt over omfanget av oppgjør som gjøres utenfor et verdipapiroppgjørssystem, og dermed sikre at eventuell risiko knyttet til dette kan bli overvåket og adressert.

Forordningen inneholder ingen terskel for når rapporteringsplikten inntrer.

Nærmere regler er gitt i kommisjonsforordning (EU) 2017/391 og (EU) 2017/393.

7.3 Høringsforslaget

Ifølge arbeidsgruppen er det ikke bestemmelser i gjeldende norsk rett som kan komme i konflikt med rapporteringskravene i forordningen, jf. rapporten pkt. 7.3. Når det gjelder hvilken myndighet det skal rapporteres til etter art. 9, er det for foretak som er hjemmehørende i Norge foreslått at rapportene skal sendes Finanstilsynet.

7.4 Høringsinstansenes merknader

Ingen av høringsinstansene har uttalt seg om denne delen av høringsforslaget.

7.5 Departementets vurdering

Departementet er enig med arbeidsgruppen i at det ikke synes å være bestemmelser i norsk rett som er i strid med forordningens bestemmelser om internoppgjør. Det er derfor ikke nødvendig med konsekvensendringer som følge av forordningens bestemmelser om internoppgjør.

Til dokumentets forside