Prop. 7 L (2018–2019)

Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)

Til innholdsfortegnelse

23 Overgangsregler, endringer i andre rettsakter mv.

23.1 Forordningen

Vedkommende myndigheter skal innen 16. desember 2014 underrette ESMA om de institusjonene som drives som verdipapirsentraler, jf. art. 69 nr. 1.

Verdipapirsentraler skal ifølge art. 69 nr. 2 søke om alle tillatelser som kreves etter forordningen innen seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for alle de tekniske reguleringsstandardene vedtatt i henhold til artikkel 17, 26, 45, 47 og 48 mv.

Art. 69 nr. 3 inneholder frister for verdipapirsentraler fra tredjestater til å søke om å bli anerkjent av ESMA etter art. 25.

Det følger videre av art. 69 nr. 4 at inntil det er gitt tillatelse til verdipapirsentraler etter forordningen, får de respektive nasjonale reglene om tillatelse til og anerkjennelse av verdipapirsentraler fortsatt anvendelse.

Verdipapirsentralforordningen art. 70 endrer direktiv 98/26/EF (finalitetsdirektivet) sin art. 2 bokstav a første ledd tredje strekpunkt, slik at det er ESMA som skal ha melding om at et system er formålstjenlig.

I verdipapirsentralforordningen art. 71 endres dessuten direktiv 2014/65/EU (MiFID II), slik at det i unntakene fra MiFID IIs anvendelsesområde for verdipapirsentraler vises til verdipapirsentralforordningen art. 73. Videre endres MiFID II art. 4 nr. 1 slik at det tilføyes et nytt nr. 64, som definerer verdipapirsentral ved å vise til definisjonen av verdipapirsentral i verdipapirsentralforordningen artikkel 2 nr. 1 underpunkt 1.

Verdipapirsentralforordningen art. 72 opphever art. 15 i forordning (EU) 236/2012 (shortsalgforordningen). Bestemmelsen gjelder fremgangsmåter for dekningskjøp.

Verdipapirsentralforordningen art. 73 fastsetter at verdipapirsentraler som har tillatelse etter art. 16, ikke trenger tillatelse etter MiFID II (direktiv 2014/65/EU) og MiFIR (forordning (EU) nr. 600/2014) for å yte tjenestene i avsnitt A og B i vedlegget til verdipapirsentralforordningen. Dersom en verdipapirsentral som har tillatelse etter verdipapirsentralforordningen artikkel 16, yter en eller flere investeringstjenester eller driver investeringsvirksomhet i tillegg til de tjenestene som er uttrykkelig oppført i avsnitt A og B i vedlegget til verdipapirsentralforordningen, får direktiv MiFID II, unntatt artikkel 5–8, artikkel 9 nr. 1, 2, 4, 5 og 6 og artikkel 10–13, og forordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR), anvendelse.

Art. 76 inneholder regler om ikrafttredelse og anvendelse. Forordningen trer i kraft i EU den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Utstederes plikt til å utstede visse verdipapirer i kontobasert form, får anvendelse fra 1. januar 2023 for omsettelige verdipapirer som er utstedt etter den datoen, og fra 1. januar 2025 for alle omsettelige verdipapirer. Reglene i art. 5 nr. 2, som stiller krav om at planlagt oppgjørsdato skal være senest to bankdager etter handelen, får anvendelse fra 1. januar 2015. Reglene om oppgjørsdisiplin i artikkel 6 nr. 1–4 får anvendelse fra datoen for ikrafttredelsen av den delegerte rettsakten som Kommisjonen vedtar i henhold til artikkel 6 nr. 5. Reglene om oppgjørsdisiplin i artikkel 7 nr. 1–13 og endringen fastsatt i artikkel 72 får anvendelse fra datoen for ikrafttredelsen av den delegerte rettsakten som Kommisjonen vedtar i henhold til artikkel 7 nr. 15. Reglene om rapportering i art. 9 nr. 1 får anvendelse fra datoen for ikrafttredelsen av den gjennomføringsrettsakten som Kommisjonen vedtar i henhold til artikkel 9 nr. 3.

23.2 Høringsforslaget

I arbeidsgruppens rapport pkt. 6.2 siste avsnitt fremgår følgende:

«CSDR artikkel 70 endrer finalitetsdirektivet. Endringen består i at medlemsstatene heretter skal sende meldinger om godkjente systemer til den europeiske verdipapirtilsynsmyndigheten (ESMA). Disse meldingene skulle opprinnelig sendes til EU-kommisjonen. Arbeidsgruppen legger til grunn at endringen ikke vil gjøre det nødvendig med endringer i betalingssystemloven. Dennes § 4-5 fastsetter at meldinger om godkjente systemer skal sendes til EFTAs overvåkningsorgan. Arbeidsgruppen antar at eventuelle problemstillinger knyttet til gjennomføringen av CSDR artikkel 70 i EFTA-statene vil finne sin løsning i forhandlingene om inkludering av forordningen i EØS-avtalen.»

23.3 Høringsinstansenes merknader

VPS har understreket behovet for at de selv, kontoførere og andre markedsaktører gis tid til å innrette seg etter den nye loven. Den nye loven vil kreve endringer i blant annet VPS´ avtaleverk og tekniske løsninger. Videre er det ifølge VPS hensiktsmessig om fristen for å søke om tillatelse settes til en viss tid etter at loven vedtas. VPS antar også at det bør fastsettes, som i verdipapirsentralforordningen, at inntil ny tillatelse er gitt anses verdipapirsentralen og kontoførerne å operere lovlig forutsatt at de oppfyller kravene i eksisterende lovgivning. VPS mener videre at dersom de foreslåtte endringene i aksjelovene vedtas, er det behov for ytterligere tid til å utrede konsekvenser, etablere tekniske løsninger og å endre avtaler mv.

Nordea Bank AB (filial i Norge) har uttalt at parter som berøres av forordningen trenger noe tid til å områ seg.

23.4 Departementets vurdering

Når det gjelder VPS´ høringsmerknad om at fristen for å søke om tillatelse bør settes til en viss tid etter at loven vedtas, viser departementet til at søknadsfristen vil følge av de tilpasningene som gjøres til verdipapirsentralforordningen art. 69 nr. 2 i EØS-komitebeslutningen, som innlemmer forordningen i EØS-avtalen mv. Tilsvarende gjelder VPS´ høringsmerknad om at det bør fastsettes at inntil ny tillatelse er gitt, anses verdipapirsentraler og kontoførere å operere lovlig forutsatt at de oppfyller kravene i eksisterende lovgivning. Departementet viser til at overgangsbestemmelsen i forordningen art. 69 nr. 4, med eventuelle tilpasninger som gjøres i EØS-komitebeslutningen som innlemmer forordningen i EØS-avtalen, vil gjelde når forordningen blir en del av norsk rett. Det følger av art. 69 nr. 4 at inntil det i henhold til forordningen er truffet en beslutning om tillatelse, får de respektive nasjonale reglene om tillatelse til verdipapirsentraler anvendelse.

Overgangsregler ellers innenfor det som er regulert i forordningen, vil følge av forordningen art. 69 og 76 når forordningen inkorporeres i verdipapirsentralloven, med de tilpasningene i datoer mv. som følger av EØS-komitebeslutningen som innlemmer forordningen i EØS-avtalen.

Departementet foreslår i tillegg at departementet får hjemmel til å vedta overgangsbestemmelser, jf. lovforslaget § 12-1.

Til dokumentets forside