Prop. 96 L (2019–2020)

Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon)

Til innholdsfortegnelse

12 Betalingsutsettelser etter utdanningsstøtteloven

12.1 Bakgrunnen for forslaget

Departementet foreslår å endre utdanningsstøtteloven slik at den åpner for at det kan gis forskrift om utsettelse med betaling av terminbeløp i mer enn tre år. Utdanningsstøtteloven § 8 gir i dag ikke adgang til å gi betalingsutsettelse ut over tre år. Utbruddet av Covid-19 viser et behov for å kunne gi betalingsutsettelse ut over tre år i særlige situasjoner.

Ved kgl. res. av 27. mars 2020 ble det gitt midlertidig forskrift om adgang til å gi betalingsutsettelse i mer enn tre år, med hjemmel i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven). Forskriften trådte i kraft 28. mars 2020, og faller bort når koronaloven opphører å gjelde. Når denne forskriften faller bort 27. april 2020, eventuelt 27. mai dersom koronalovens varighet forlenges med én måned, kan ikke Lånekassen lenger gi betalingsutsettelse til låntakere som allerede har fått betalingsutsettelse i tre år.

12.2 Høring

Den midlertidige forskriften under koronaloven ble sendt på høring 25. mars 2020 ca. kl. 14 med høringsfrist 26. mars 2020 kl. 14.30. Høringen omfattet forslag om midlertidige forskrifter med tilpasninger av lovgivningen om barnehager, grunnopplæring, universiteter og høyskoler, fagskoler, utdanningsstøtte og integrering som følge av utbruddet av Covid-19. Den ble samtidig gjort tilgjengelig på regjeringen.no.

Høringsnotatet ble sendt til følgende:

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

 • FUB – Foreldreutvalget for barnehager

 • FUG – Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 • IMDI – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kompetanse Norge

 • NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • Sametinget

 • Statens lånekasse for utdanning

 • Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Fylkesmannen i Agder

 • Fylkesmannen i Innlandet

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • Fylkesmannen i Nordland

 • Fylkesmannen i Oslo og Viken

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark

 • Fylkesmannen i Trøndelag

 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

 • Fylkesmannen i Vestland

 • Abelia

 • Den norske Forleggerforening v/Høyskoleutvalget

 • Elevorganisasjonen

 • Faglig forum for kommunalt flyktningsarbeid

 • Friskolenes Kontaktforum

 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring

 • KS

 • Nasjonalt fagskoleråd

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk studentorganisasjon

 • Organisasjon for norske fagskolestudenter

 • Private Barnehagers Landsforbund

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

 • Skolelederforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • Utdanningsforbundet

LO, Nord universitet, NSO og Utdanningsforbundet uttalte at de støttet forslaget om utvidet adgang til betalingsutsettelser. Det kom ellers ikke innspill.

På grunn av at forslaget om utvidet adgang til betalingsutsettelser var på alminnelig høring i forbindelse med den midlertidige forskriften med hjemmel i koronaloven, og på grunn av behovet for rask fastsettelse, har ikke forslaget til endring i lov om utdanningsstøtte vært på høring.

12.3 Departementets vurderinger

På grunn av utbruddet av Covid-19, er det mange personer som risikerer å ikke få ordinær inntekt og dermed betalingsproblemer. Utdanningsstøtteloven § 8 fjerde ledd bestemmer at det i forskrift kan gis utsettelse med nedbetaling av utdanningslån i inntil tre år, og det er ikke åpnet for at det kan gis betalingsutsettelse ut over dette. Loven er ellers en rammelov som i all hovedsak gir hjemmel til å fastsette forskrifter som gir det nærmere innholdet i utdanningsstøtteordningene og vilkårene for tilbakebetaling. Bestemmelsen om en øvre grense for antall år det kan gis betalingsutsettelser skiller seg fra systematikken ellers i loven. Som eksempler kan nevnes at loven gir hjemmel for å gi forskrifter om hvor lenge det kan gis støtte, om ettergivelse av gjeld, i hvilke tilfeller en mottaker taper rett til videre støtte, når hele lånet forfaller til betaling osv. I tillegg til den øvre grensen for antall betalingsutsettelser er det kun regelen om at utdanningslånet er rentefritt mens mottaker er under utdanning, samt regelen om at lånet ettergis ved mottakers død, som ikke kan reguleres nærmere i forskrift. Årsaken til at det ble fastsatt en absolutt øvre grense for betalingsutsettelser er ikke omtalt i forarbeidene til loven (Ot.prp. nr. 48 (2004–2005) Om lov om utdanningsstøtte).

Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020 av 17. desember 2019 gir nærmere bestemmelser om betalingsutsettelser. Låntakere kan få utsatt betalingen av terminbeløp opp til 36 ganger for hvert låneforhold, slik at nedbetalingen blir opp til tre år lengre. Terminbeløp på utdanningsgjeld forfaller månedlig, og utsettelse med betalingen av ett terminbeløp fører til at nedbetalingstiden blir én måned lengre. Betalingsutsettelse kan likevel ikke føre til utvidelse av rammen for nedbetalingstiden, som er maksimalt 30 år. Låntaker kan velge mellom forfall den 5., 15. eller 25. hver måned.

En del personer med utdanningslån i Lånekassen har nådd grensen eller er nær ved å nå grensen for maksimalt antall betalingsutsettelser. Dersom disse får økonomiske problemer på grunn av pandemien, vil de etter gjeldende regler ikke kunne få ytterligere utsettelse med betaling av terminbeløp. En utvidelse av adgangen til å få betalingsutsettelse vil kunne avhjelpe en vanskelig økonomisk situasjon for tilbakebetalere som har brukt opp alle eller nesten alle betalingsutsettelsene som gjeldende regler gir adgang til.

Den midlertidige forskriften som ble gitt med hjemmel i koronaloven, og som åpnet for betalingsutsettelse i mer enn tre år, har vist at det er et klart behov for betalingsutsettelser i denne perioden. Lånekassen opplyser at det har vært en klar økning i antallet betalingsutsettelser som følge av den pågående pandemien og åpningen for å gi betalingsutsettelser i mer enn tre år.

Når koronaloven og den midlertidige forskriften om adgang til å gi betalingsutsettelse i mer enn tre år opphører å gjelde, vil Lånekassen ikke lenger ha adgang til å innvilge søknader om betalingsutsettelse for låntakere som tidligere har fått utsettelse i til sammen tre år. Dersom slike betalingsutsettelser skal kunne gis, må utdanningsstøtteloven endres. Dette kan gjøres enten ved at loven selv gir regler om betalingsutsettelser under covid-19 pandemien, eller ved at loven åpner for at det gis forskrift om betalingsutsettelser ut over tre år.

Departementet mener det ikke er hensiktsmessig at utdanningsstøtteloven gir konkrete regler om betalingsutsettelse under pandemien. Systematikken ellers i loven er at den fastsetter noen hovedlinjer og utgangspunkter, mens det nærmere innholdet i støtteordningene og vilkårene for tilbakebetaling fastsettes i forskrift.

12.4 Departementets forslag

Departementet foreslår på bakgrunn av dette at utdanningsstøtteloven § 8 fjerde ledd endres slik at det i forskrift kan gis regler om betalingsutsettelse i mer enn tre år. Det skal fremdeles være slik at tre år er den vanlige øvre grense for antallet betalingsutsettelser, men det åpnes for at det i særlige tilfeller kan gis betalingutsettelse i mer enn tre år. Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån vil gi de nærmere vilkårene for slike betalingsutsettelser. Lovendringen er ikke midlertidig, og adgangen til å gi flere betalingsutsettelser vil ikke være knyttet til covid-19 pandemien. Forskriften skal regulere hvilke situasjoner som regnes som særlige tilfeller og eventuelt varigheten av utvidelsen.

Til dokumentets forside