Prop. 96 L (2019–2020)

Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til flere endringer i opplæringsloven, folkehøyskoleloven, friskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven.

Departementet foreslår at det i opplæringsloven blir lovfestet en plikt for fylkeskommunene til å tilby karriereveiledning for innbyggerne. Tilbudet skal være gratis og åpent for innbyggerne i fylkeskommunen, og skal skje i et samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten. Forslaget er omtalt i kapittel 2.

I kapittel 3 omtales et forslag om å endre folkehøyskoleloven slik at retten til å motta tilskudd til kortkurs fases ut fra 1. januar 2021. Dette er en oppfølging av et tidligere budsjettvedtak.

Kapittel 4 omtaler endringer i friskolelovens regler om internkontroll for å sikre like regler for private og offentlige skoler. Forslagene i friskoleloven er i samsvar med foreslåtte endringer i opplæringsloven, se samleproposisjon om endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov).

For å legge til rette for at flere voksne kan ta mer utdanning, foreslår departementet i kapittel 5 en hjemmel i friskoleloven til i forskrift å fastsette unntak fra kravet om realkompetansevurdering av voksne søkere ved inntak til videregående friskoler.

Kapittel 6 omtaler et forslag om at alle barnehageeiere skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Forslaget er i tråd med reglene i kommuneloven § 25-1.

Kapittel 7 omtaler flere forslag til endringer i barnehageloven som skal bidra til å sikre at barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Dette omfatter barn og foreldres rett til medvirkning, krav om nulltoleranse mot krenkelser, krav om å arbeide forebyggende og en aktivitetsplikt. Departementet foreslår å lovfeste at i alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for barnet, være et grunnleggende hensyn.

Kapittel 8 inneholder forslag til endringer i reguleringene av private barnehager. Departementet foreslår at kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, tydeliggjøres i loven. Departementet foreslår å opprette et nasjonalt tilsyn med økonomiske forhold for private barnehager, og foreslår tilhørende reguleringer om dokumentasjon, tilgang til opplysninger, reaksjoner mv.

Forslag til regulering av kommunen som barnehagemyndighet omtales i kapittel 9. Departementet foreslår å lovfeste i barnehageloven at kommunen som lokal barnehagemyndighet skal likebehandle kommunale og private barnehager. Videre foreslås det å lovfeste et krav om at kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene kommunen har som barnehageeier, når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet.

Kapittel 10 omtaler en gjennomført høring av et forslag om å forskriftsfeste krav til stedlig leder i barnehagen og om bruk av vikarer. Dette er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 801 og nr. 803 (2017–2018).

Kapittel 11 omtaler flere endringer i voksenopplæringsloven. Tilskuddsordningen til studieforbund foreslås delt mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, og det foreslås mindre endringer i loven som følge av dette. Videre foreslås det å oppheve reglene om nettskoler, da tilskuddet til slike ble avviklet i 2015 og det ikke lenger er nødvendig å regulere disse i loven. Reglene i dagens kapittel 4 om diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring foreslås flyttet til friskoleloven. Dette innebærer ingen realitetsendringer for disse.

Kapittel 12 inneholder forslag om endring i utdanningsstøtteloven. Det foreslås å endre loven slik at den åpner for at det i særlige tilfeller kan gis forskrift om betalingsutsettelse i mer enn tre år til sammen.

I kapittel 13 omtales noen forslag til tekniske endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Videre foreslås det å oppheve en eldre endringslov.

Til forsiden