Prop. 96 L (2019–2020)

Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon)

Til innholdsfortegnelse

13 Endringer som ikke har vært på høring

13.1 Opplæringsloven

Opplæringsloven § 2-7 ble endret i 2019, slik at kvensk og finsk ble sidestilt som andrespråk i loven, jf. lov 21. juni 2019 nr. 60 om endringer i opplæringsloven. Samme lov § 15-6 andre ledd fastsetter at for barn som er under omsorg fra barnevernstjenesten, er det barnets foreldre som har rett til å ta avgjørelser om blant annet valg av målform, og kreve at barnet får opplæring i finsk og i og på samisk i henhold til bestemmelsene om dette i opplæringsloven. Da opplæringsloven ble endret våren 2019, ble denne bestemmelsen ved en feil ikke oppdatert slik at retten til å velge kvensk går frem av bestemmelsen, selv om kvensk ble sidestilt med finsk som andrespråk i § 2-7.

Departementet foreslår derfor å føye til kvensk i bestemmelsen i § 15-6 andre ledd, slik at det går tydelig frem også av denne bestemmelsen at foreldrene har rett til å kreve at barnet får opplæring i enten kvensk eller finsk, dersom vilkårene for dette i § 2-7 ellers er oppfylt. Departementet understreker at forslaget bare er en teknisk endring for å få inn riktig henvisning til hvilke språk elevene har rett til å få opplæring i etter § 2-7.

13.2 Friskoleloven

Henvising til opplæringslovens regler om skolebytte

Friskoleloven § 5-2 andre ledd omtaler oppgaver for styret ved skolen. Bokstav e henviser til regler i friskoleloven om bortvisning. Opplæringsloven § 9 A-12 om skolebytte trådte i kraft 1. august 2019. Denne gjelder også for friskoler, se friskoleloven § 2-4 andre ledd. Det ligger til styret å fremme slike saker. Departementet foreslår å ta inn en henvisning til opplæringsloven § 9 A-12 i friskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav e.

Harmonisering av begrepsbruk

Etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav g kan en friskole få godkjenning for å gi opplæring i «små og verneverdige handverksfag». Dette godkjenningsgrunnlaget kom inn i loven med virkning fra 1. juli 2012. Departementet viser til forarbeidene til bestemmelsen i Prop. 84 L (2011–2012) kapittel 7.

I forbindelse med implementeringen av ny tilbudsstruktur for videregående opplæring tok departementet i bruk begrepet «verneverdige tradisjonshåndverksfag» som erstatning for begrepet «små verneverdige fag». Begrepsendringen kom etter innspill fra yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag, og ble brukt første gang i departementets oppdragsbrev 10–18 til Utdanningsdirektoratet.

Etter departementets vurdering er det hensiktsmessig med en felles begrepsbruk. Departementet foreslår derfor å endre ordlyden i friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav g fra «små verneverdige handverksfag» til «verneverdige tradisjonshandverksfag».

Departementet understreker at forslaget bare er en teknisk endring for å sikre felles begrepsbruk for de samme fagene. Endringen berører ikke muligheten til å få godkjenning etter bokstav g. Det er Utdanningsdirektoratet som avgjør i samråd med Sekretariatet for små og verneverdige fag (SSV) og de faglige rådene hvilke fag som skal regnes som verneverdige tradisjonshåndverksfag.

13.3 Opphevelse av endringslov til tidligere fagskolelov

I lov 17. juni 2016 nr. 68 om endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.) ble det vedtatt en ny § 14 i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning. Denne bestemmelsen ble aldri satt i kraft. Loven om fagskoleutdanning fra 2003 ble opphevet ved lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). Det er derfor nødvendig formelt å oppheve lov 17. juni 2016 nr. 68 om endringer i fagskoleloven.

Til dokumentets forside