Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

1 Oversikt over forslag til utgifter på Svalbard som blir dekte på statsbudsjettet for 20231

(1 000 kr)

Kap.

Post

Rekneskap 2021

Saldert budsjett 2022

Forslag 2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

6402

01

Arbeidstilsynet

310

1 460

1 800

Barne- og familiedepartementet

8443

70

Kontantstøtte

600

600

600

8454

70

Barnetrygd

6 200

7 550

7 900

8545

21

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

2 439

3 500

2 500

8686

01

Forbrukertilsynet

4 337

4 511

4 560

Finansdepartementet

1610

01

Tolletaten

07

0

26 000

Helse- og omsorgsdepartementet

7328

75

Tilskudd Helse Nord RHF

54 018

55 077

56 619

Justis- og beredskapsdepartementet

414

21

Forliksråd og andre domsutgifter

31

0

50

440

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag

0

0

0

4449

01

Politiets sikkerhetstjeneste

90

0

0

469

21

Vergemål

0

0

0

525

01

Statsforvalterne10

45111

01

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – driftsutgifter

135

80

110

45112

22

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – spesielle driftsutgifter

50

65

65

455

71

Tilskudd tårntjeneste Svalbard lufthavn

1 460

1 51213

1 57214

Klima- og miljødepartementet

1400

2115

Spesielle driftsutgifter

0

435

500

1410

21

Miljødata

7 314

9 375

9 375

1410

51

Polarforskning

9 091

9 091

9 091

1412

50

Meteorologisk institutt

16 278

17 526

18 052

1420

21

Miljødirektoratet

1 349

2 000

2 000

1429

21/22/77

Riksantikvaren

608

525

300

1471

01

Norsk Polarinstitutt

132 524

135 662

138 468

1473

70

Kings Bay AS

56 610

36 946

64 955

1472

50

Svalbards miljøvernfond

6 778

10 329

13 000

Kommunal- og distriktsdepartementet

578

Valgdirektoratet

0

0

100

595

01

Statens kartverk – sjømåling Svalbard drift

11 038

11 425

11 825

595

01

Statens kartverk – drift jordobservatoriet

13 037

12 469

13 586

595

30

Statens kartverk – geodetisk observatorium Ny-Ålesund

19 313

27 201

9 600

2445

24

Eiendommer forvaltet av Statsbygg på Svalbard

29 592

49 980

45 406

2445

32/34

Statens hus Longyearbyen

10 611

16 100

0

2445

45

Statens hus Longyearbyen

9 640

0

0

2445

45

Svalbard kirke

12 864

637

0

2445

45

Meteorologisk institutt Bjørnøya

250

0

0

2445

45

Administrasjonsbygg Sysselmesteren

414

150

0

2445

45

Boliger Longyearbyen boligpool

0

1 000

10 000

2445

45

Svalbard forskningspark

0

10

150

Kultur- og likestillingsdepartementet

325

72

Kultursamarbeid i nordområdene – kulturtiltak på Svalbard

180

185

190

325

72

Kultursamarbeid i nordområdene – Artica Svalbard

2 800

2 805

2 885

328

70

Det nasjonale museumsnettverket – Svalbard Museum

3 47516

2 035

2 095

33517

71

Produksjonstilskudd – Svalbardposten

847

0

Kunnskapsdepartementet

253

70

Tilskudd folkehøyskole

24 507

25 566

27 36618

274

70

Tilskudd UNIS

40 032

158 265

158 265

285

52 og 53

Norges forskningsråd

65 000

65 000

65 000

28519

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal strategisk interesse

21 805

31 079

18 024

Landbruks- og matdepartementet

113920

21

Svalbard globale frøhvelv

10 249

10 249

11 150

Nærings- og fiskeridepartementet

900

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell

412 800

388 000

85 000

900

74

Tilskudd Visit Svalbard AS

6 150

3 200

3 300

900

75

Tilskot til særskilde prosjekter

2 000

2 000

2 000

920

50

Tilskudd til næringsrettet forskning

1 300

1 300

1 300

950

71

Tilskudd til drift av Gruve 7

40 000

51 000

0

950

92

Lån til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

342 000

85 000

0

2421

50

Innovasjon Norge

2 050

2 100

2 100

Olje- og energidepartementet

1820

22

Flom- og skredforebygging

146

10 000

5 000

Utanriksdepartementet

163

45

Frølageret (ODA-midler)

15 000

0

0

Sum

1 397 322

1 253 000

831 859

1 Utbetalingar etter forskrift om overskotsutdeling frå Nordpolet AS inngår ikkje i statsbudsjettet. Nærmare opplysningar finst i svalbardbudsjettet kap. 0003.

2 Del av den totale løyvinga til Arbeidstilsynet som gjeld innsatsen på Svalbard. Den samla løyvinga til Arbeidstilsynet går fram av Prop. 1 S (2022–2023) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

3 Det blir ikkje produsert særeigne rekneskapstal for kontantstønad og barnetrygd på Svalbard. Tala i kolonnen viser budsjettal.

4 Ibid.

5 Samla estimerte refusjonar for barnevernsutgifter på Svalbard.

6 Tal for Forbrukartilsynet på Svalbard. Del av den totale løyvinga til Forbrukartilsynet. Ein del felleskostnader blir dekte av hovudkontoret til Forbrukartilsynet. Tala gir derfor ikkje uttrykk for alle utgiftene til kontoret. Det er ikkje laga eit eige budsjett for Forbrukartilsynet sitt kontor på Svalbard.

7 Tolletaten har ikkje hatt utgifter på Svalbard før 2022, då det vart fastsett forskrifter som gir Tolletaten heimlar for å drive vareførselskontroll på Svalbard. Tiltaket er nærmare omtalt i høvesvis Prop. 70 L (2021–2022) og Prop. 78 S (2021–2022).

8 Longyearbyen sjukehus er ein del av Universitetssjukehuset i Nord-Noreg HF i Helse Nord RHF. Talet for 2022 er førebels ikkje kjent og er derfor eit anslag.

9 Sysselmeisteren har fullmakt frå Politiets tryggingsteneste til å belaste kap. 444, post 01.

10 Midlane som tidlegare vart førte på kap. 469, post 21, er overførte til kap. 525, post 01 Statsforvalterne frå og med 2023.

11 Løyvinga blir nytta til tilsynsverksemd på eltryggleiksområdet og til lovgivings- og forskriftsarbeid med tilhøyrande reiseverksemd.

12 Løyvinga blir bl.a. nytta til linjeleige m.m. for Nødnett.

13 Tilskotet blir rekna ut ved slutten av året, og dei oppgitte tala er derfor berre eit anslag.

14 Ibid.

15 På Klima- og miljødepartementet sitt budsjett for 2022 har ein teke ut kap. 1400, post 22, og post 21 omfattar no både miljøovervaking og kartlegging.

16 Løyvinga for 2021 inkluderer ekstraordinært tilskot i samband med virusutbrotet og dei påfølgjande smitteverntiltaka.

17 Beløpet på kap. 335, post 71 gjeld produksjonstilskot til Svalbardposten. Beløpet blir utrekna per oktober inneverande år med utgangspunkt i opplagstal.

18 Tilskuddet er ikkje endelig fastsatt og er derfor eit anslag.

19 Beløpa gjeld SIOS-prosjektet. Løyvinga over posten finansierer òg nokre andre prosjekt som består av delar som gjeld Svalbard.

20 Tabellen viser berre midlar knytte til Svalbard globale frøkvelv. Det samla beløpet for posten er større enn beløpet for svalbardformål. Posten er for 2023 endra frå post 71 til post 21.

Til forsida av dokumentet