Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

2 Oversikt over forslag til inntekter til Svalbard som inngår i statsbudsjettet for 2023

(1 000 kr)

Kap.

Post

Rekneskap 2021

Saldert budsjett 2022

Forslag 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet

24451

24

Eiendommer forvaltet av Statsbygg på Svalbard

98 044

91 404

94 902

Justis- og beredskapsdepartementet

34512

01

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – gebyr

106

85

75

34513

05

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – abonnementsinntekter og refusjoner Nødnett

85

100

101

Klima- og miljødepartementet

5578

70

Svalbards miljøvernfond

5 786

10 341

13 000

Sum

104 021

101 930

108 078

1 Husleigeinntekter til Statsbygg. Husleigeinntekter dekker driftsutgifter og avkastning på investert kapital på bygg som er innlemma i den statlege husleigeordninga.

2 Inntekta gjeld bl.a. gebyr for tilsyn.

3 Inntekta gjeld bl.a. abonnementsinntekter og refusjonar for Nødnett.

Til forsida av dokumentet