Reguleringsplan for Hankø brygge i Fredrikstad kommune

Miljøverndepartementet har blitt kjent med Fredrikstad kommunestyres vedtak 16. februar 2006 om reguleringsplan for Hankø brygge, som ble stadfestet av fylkesmannen 13. april 2007.

Miljøverndepartementet har blitt kjent med Fredrikstad kommunestyres vedtak 16. februar 2006 om reguleringsplan for Hankø brygge, som ble stadfestet av fylkesmannen 13. april 2007.

Miljøverndepartementet har funnet å ville vurdere denne saken nærmere i forhold til det nasjonale målet om å unngå nedbygging av strandsonen.

Departementet innkaller derfor reguleringsplan for Hankø brygge for å vurdere om det er aktuelt for departementet å endre eller oppheve planen etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3 andre ledd.

Vi ber om at kommunen oversender planen og sakens dokumenter til departementet så snart som mulig.

Departementet tar sikte på å gjennomføre befaring og møte i saken. Vi vil komme nærmere tilbake til dette etter at saken er mottatt og gjennomgått i departementet.

For å sikre at tiltak ikke blir satt i gang før departementet har behandlet saken, gir departementet fylkesmannen i Østfold fullmakt til å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud etter plan- og bygningslovens § 33 syvende ledd i planområdet, dersom fylkesmannen finner dette nødvendig.

Med hilsen

Tom Hoel (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Bjørn Casper Horgen

                                                                                          avdelingsdirektør

Kopi: Fylkesmannen i Østfold

          Østfold fylkeskommune

          Direktoratet for naturforvaltning