Rundskriv R-5/98

Til
Samtlige departement

Rundskriv R-5/98

Vår ref

Dato

98/6980 C AH

1.9.1998

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999, direktiver for bekreftelsesbrev

Alle rettelser og endringer i rammefordelingsforslaget for 1999 skal bekreftes i eget brev fra fagdepartementene. Bekreftelsesgrunnlaget er fagdepartementenes innsendte rammefordelingsforslag pr 31. juli 1998 (diskett). Utskrift av foreløpig utkast til vedtak i gul bok 1999 basert på fagdepartementenes innsendte diskett, vil bli vedlagt Finansdepartementets rammebrev etter regjeringskonferansen 1. september 1998. Alle bekreftelser må være i forhold til dette.

Endringer i forhold til rammefordelingsforslaget vil bli behandlet maskinelt i Finansdepartementet. Alle endringer i tallene må derfor føres opp på eget skjema som vedlegges bekreftelsesbrevet. Det vises til pkt. 3.1 og 3.2 i Tillegg til Hovedbudsjettskriv av 10. juni 1998. Vi vil presisere at 01 poster og 24 poster må spesifiseres på underpostnivå.

Vedlagt følger mal for endringsliste.

Endringer i tråd med tildelte rammer i følge rammebrevet som sendes ut etter regjeringens budsjettkonferanse bes bekreftet inn til Finansdepartementet innen 9. september 1998.

Endringer i kapittel- og posttekster, stikkord, avsnittsbetegnelse m.v. kan foretas direkte på tilsendte utskrift som returneres i kontrollert stand.

En ber spesielt om at det i bekreftelsesbrevet ikke blir tatt opp saker som forutsetter saksbehandling i Finansdepartementet. Sakene skal være avklart før bekreftelsesbrevet sendes.

Med hilsen

Ole K. Hovland e.f.
ekspedisjonsjef

Pål Ulla
rådgiver

Vedlegg

Saksbehandler: Ann Kariin Holand, tlf. 22 24 43 07

Vedlegg

Skjema for endringstall.

Reduksjoner i forhold til utgangsverdien må markeres med minustegn (-) både for inntekter og utgifter.

Vi ber om at samtlige departement benytter denne tabellen eller tilsvarende mal.

KAP

POST

U.-POST

NEMNING

ENDRINGS-TALL ±

PROGRAM-
KODE