St.meld. nr. 1 (2007-2008)

Nasjonalbudsjettet 2008

Til innholdsfortegnelse

4 Historiske tabeller og detaljerte anslagstall

 • Tabell 4.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser

 • Tabell 4.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. Kroner

 • Tabell 4.3 Bruttoprodukt. Faste priser

 • Tabell 4.4 Bruttoprodukt etter næring. Mrd. kroner og prosentvis fordeling

 • Tabell 4.5 Nøkkeltall for handelen med varer

 • Tabell 4.6 Driftsregnskapet overfor utlandet

 • Tabell 4.7 Sysselsatte personer etter næring

 • Tabell 4.8 Bruttoinvestering etter næring. Faste priser

 • Tabell 4.9 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før

 • Tabell 4.10 Sysselsettingsfrekvenser og arbeidsledighet for ulike OECD-land

 • Tabell 4.11 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

 • Tabell 4.12 Framskriving av tremåneders pengemarkedsrenter . Prosent

 • Tabell 4.13 Lønnskostnader pr. time i industrien. Prosentvis endring fra året før

 • Tabell 4.14 Hovedtall for offentlig forvaltning. Prosentvis volumendring fra året før

 • Tabell 4.15 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før.

 • Tabell 4.16 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

 • Tabell 4.17 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter etter nasjonalregnskapets definisjoner. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

 • Tabell 4.18 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner.

 • Tabell 4.19 Finanspolitiske indikatorer

 • Tabell 4.20 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond – Utland. Mill. kroner

 • Tabell 4.21 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

Tabell 4.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser

  Prosentvis endring fra året før
  Mrd. 2004- kroner 2006 Årlig gj. snitt 1995–2004 2005 2006 2007 2008
Privat konsum 847,6 3,7 3,3 4,4 6,0 3,5
Offentlig konsum 392,7 2,6 1,8 3,3 3,1 2,3
Bruttoinvesteringer i fast ealkapital 375,1 4,0 11,2 7,4 9,9 1,3
Herav:
Oljeutvinning og rørtransport 88,7 -0,5 19,1 4,4 15,0 0,0
Fastlands-Norge 271,1 5,5 9,1 8,0 8,8 1,8
Bedrifter 130,3 5,4 10,2 8,5 10,7 4,0
Boliger 85,8 6,6 14,5 6,5 6,0 -1,8
Offentlig forvaltning 55,0 4,1 -0,5 9,1 8,6 2,0
Innenlandsk anvendelse utenom lagerinvesteringer 1 615,3 3,5 4,6 4,8 6,2 2,7
Herav: Etterspørsel fra Fastlands-Norge 1 511,4 3,7 3,9 4,7 5,7 2,9
Lagerinvesteringer1 58,9 0,1 1,0 0,5 0,0 -0,1
Innenlandsk sluttanvendelse 1 674,2 3,6 5,6 5,2 6,0 2,5
Eksport 749,7 3,4 0,7 1,6 1,6 5,1
Herav: Råolje og naturgass 299,8 3,2 -5,0 -6,5 -5,8 5,4
Tradisjonelle varer 233,7 4,1 5,2 5,9 8,0 4,3
Samlet anvendelse 2 423,9 3,5 4,0 4,1 4,6 3,3
Import 583,8 4,8 8,6 8,2 8,3 3,8
Herav: Tradisjonelle varer 383,8 6,2 8,2 9,7 9,0 3,3
Bruttonasjonalprodukt 1 840,1 3,1 2,7 2,8 3,5 3,1
Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet 1 480,3 3,1 4,5 4,6 5,0 2,8
Herav: Utenom elektrisitetsforsyning 1 441,6 3,2 4,0 5,0 4,9 2,9

1 Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Privat konsum 698,0 738,9 786,0 820,4 873,6 931,6 987,3
Offentlig konsum 339,4 358,7 373,3 389,9 418,2 444,9 472,3
Bruttoinvesteringer i fast realkapital 273,9 276,1 314,2 359,1 399,7 458,7 475,0
Herav:
Oljeutvinning og rørtransport 53,4 63,6 71,3 88,2 95,5 117,2 119,6
Fastlands-Norge 209,9 202,7 230,0 256,2 286,2 322,1 335,6
Bedrifter 112,1 97,6 109,0 121,1 135,6 154,3 163,4
Boliger 55,3 57,6 70,4 83,5 92,2 102,1 103,3
Offentlig forvaltning 42,5 47,5 50,6 51,6 58,3 65,8 68,9
Innenlandsk anvendelse utenom lagerinvesteringer 1 311,3 1 373,7 1 473,5 1 569,5 1 691,5 1 835,1 1 934,6
Herav: Etterspørsel fra Fastlands-Norge 1 247,3 1 300,3 1 389,3 1 466,5 1 578,0 1 698,6 1 795,1
Lagerinvesteringer 15,9 13,5 33,7 54,5 67,4 65,8 61,3
Innenlandsk sluttanvendelse 1 327,3 1 387,2 1 507,2 1 624,0 1 758,9 1 900,9 1 995,9
Eksport 630,2 642,2 732,7 865,3 1 002,5 1 007,2 1 020,7
Herav: Råolje og naturgass 273,9 280,8 337,3 427,9 498,4 456,8 446,2
Tradisjonelle varer 183,5 187,1 209,8 229,6 271,5 305,1 311,9
Samlet anvendelse 1 957,5 2 029,4 2 239,8 2 489,2 2 761,3 2 908,1 3 016,5
Import 425,2 435,6 496,8 546,3 609,7 676,8 700,9
Herav: Tradisjonelle varer 267,6 280,4 323,3 351,1 403,2 449,8 457,6
Bruttonasjonalprodukt 1 532,3 1 593,8 1 743,0 1 942,9 2 151,7 2 231,4 2 315,6
Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet 1 224,6 1 274,8 1 355,3 1 446,0 1 563,2 1 676,5 1 776,8
Memo:Bruttonasjonalinntekt 1 537,0 1 603,7 1 746,4 1 943,2 2 134,0 2 216,0 2 286,1
Disponibel inntekt for Norge 1301,8 1 360,3 1 493,7 1 678,0 1 850,9 . . . .
Sparing for Norge 264,4 262,7 334,4 467,6 559,2 . . . .
Herav: Husholdninger 62,3 72,6 60,9 79,1 11,2 -4,9 4,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.3 Bruttoprodukt etter næring. Faste priser

    Prosentvis endring fra året før
  Mrd. 2004-kroner 2006 Årliggj.snitt1994–2003 2004 2005 2006
Bruttonasjonalprodukt 1 840,1 3,2 3,9 2,7 2,8
Næringsvirksomhet 1 345,5 3,5 3,6 2,6 2,5
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 359,8 4,2 1,7 -3,5 -3,8
 Oljevirksomhet inkl. tjenester 335,5 4,8 1,8 -3,4 -3,9
 Utenriks sjøfart 24,3 -1,7 1,0 -4,8 -3,4
Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge 985,7 3,3 4,4 5,3 5,1
 Primærnæringene 25,3 1,3 12,4 1,1 0,0
 Industri og bergverk 175,0 1,3 5,7 3,4 4,1
 Bygge- og anleggsvirksomhet 78,1 2,7 2,5 5,3 5,6
 Andre næringer 707,3 4,1 3,9 6,0 5,5
Offentlig forvaltning 272,8 1,2 1,1 1,5 1,6
Korreksjonsposter 221,9 4,1 9,1 4,5 6,0
Memo:
BNP Fastlands-Norge 1 480,3 3,0 4,4 4,5 4,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.4 Bruttoprodukt etter næring

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mrd. kroner:
Bruttonasjonalprodukt 1 481,2 1 536,9 1 532,3 1 593,8 1 743,0 1 942,9 2 151,7
Næringsvirksomhet 1 088,0 1 121,8 1 104,0 1 155,1 1 278,3 1 452,3 1 629,4
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 367,3 357,3 307,7 319,0 387,7 496,9 588,4
Oljevirksomhet inkl. tjenester 340,6 325,3 283,5 295,4 361,3 468,5 558,9
Utenriks sjøfart 26,7 32,0 24,2 23,6 26,5 28,5 29,5
Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge 720,6 764,5 796,4 836,1 890,6 955,4 1 040,9
Primærnæringene 27,3 24,6 23,6 21,7 25,0 27,7 29,4
Industri og bergverk 140,8 147,6 147,3 152,0 162,6 168,9 184,5
Bygge- og anleggsvirksomhet 50,4 54,4 59,1 62,3 70,2 78,6 88,0
Andre næringer 502,1 537,9 566,4 600,1 632,8 680,2 739,0
Offentlig forvaltning 214,8 232,4 244,6 254,3 264,5 277,1 293,4
Korreksjonsposter 178,5 182,7 183,7 184,5 200,2 213,5 229,0
Memo:
BNP Fastlands-Norge 1 113,9 1 179,6 1 224,6 1 274,8 1 355,3 1 446,0 1 563,2
Prosentvis fordeling:
Bruttonasjonalprodukt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Næringsvirksomhet 73,4 73,0 72,1 72,5 73,3 74,7 75,7
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 24,8 23,2 20,1 20,0 22,2 25,6 27,3
Oljevirksomhet inkl. tjenester 23,0 21,2 18,5 18,5 20,7 24,1 26,0
Utenriks sjøfart 1,8 2,1 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4
Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge 48,6 49,7 52,0 52,5 51,1 49,2 48,4
Primærnæringene 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
Industri og bergverk 9,5 9,6 9,6 9,5 9,3 8,7 8,6
Bygge- og anleggsvirksomhet 3,4 3,5 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1
Andre næringer 33,9 35,0 37,0 37,7 36,3 35,0 34,3
Offentlig forvaltning 14,5 15,1 16,0 16,0 15,2 14,3 13,6
Korreksjonsposter 12,0 11,9 12,0 11,6 11,5 11,0 10,6
Memo:
BNP Fastlands-Norge 75,2 76,8 79,9 80,0 77,8 74,4 72,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.5 Nøkkeltall for handelen med tradisjonelle varer. Prosentvis endring fra året før

  2000–2005 2006 2007 2008
Eksportpris -0,1 11,7 4,1 -2,0
Importpris -1,0 4,7 2,3 -1,5
Bytteforhold1 1,0 6,7 1,7 -0,5
Eksportvolum 2,8 5,9 8,0 4,3
BNP-vekst hos handelspartnerne 2,1 3,7 3,2 2,9
Eksportmarkedsandel -0,9 -2,7 1,1 -2,5
Importvolum 6,3 9,7 9,0 3,3
Hjemmemarkedsandel2 -2,5 -6,2 -4,1 -1,3

1Eksportpris i forhold til importpris.

2Forholdet mellom norske produsenters leveranser av de enkelte varer på hjemmemarkedet og den samlede innenlandske anvendelsen av varene.

Kilde: OECD, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.6 Driftsregnskapet overfor utlandet

        Prosentvis endring fra året før
  Mrd. kroner 2007 2008
  2006 2007 2008 Pris Volum Pris Volum
Eksport 1002,5 1007,2 1020,7 -1,1 1,6 -3,5 5,1
Råolje og naturgass 498,4 456,8 446,2 -2,7 -5,8 -7,4 5,4
Skip, plattformer, m.m. 12,9 13,9 15,1 1,1 6,9 1,9 6,3
Tradisjonelle varer 271,5 305,1 311,9 4,1 8,0 -2,0 4,3
Bruttoinntekter, skipsfart og oljeboringstjenester m.m 95,0 100,3 104,4 1,0 4,5 0,3 3,7
Rørtransport 13,0 13,5 14,0 1,8 2,0 1,8 2,0
Utlendingers utgifter i Norge 24,1 25,4 26,8 1,3 4,0 1,4 4,0
Andre tjenester 87,6 92,2 102,3 -0,7 5,9 2,8 8,1
Import 609,7 676,8 700,9 2,5 8,3 -0,2 3,8
Skip, plattformer, m.m. 17,0 16,1 16,4 5,4 -10,1 1,5 0,3
Tradisjonelle varer 403,2 449,8 457,6 2,3 9,0 -1,5 3,3
Bruttoutgifter, skipsfart og oljeboringstjenester m.m 51,9 54,2 58,5 3,6 0,9 3,7 4,0
Nordmenns utgifter i utlandet 77,8 87,7 96,1 1,7 10,8 1,7 7,7
Andre tjenester 59,7 68,3 72,2 3,6 11,2 2,2 2,6
Eksportoverskudd 392,8 330,5 319,7
Rente- og stønadsbalansen -39,4 -41,4 -56,6
Overskudd på driftsregnskapet 353,5 289,1 263,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.7 Sysselsatte personer etter næring

    Prosentvis endring fra året før
  1000personer 2006 Årliggj.snitt1994–2003 2004 2005 2006
I alt 2 418,4 1,2 0,5 1,0 3,1
Næringsvirksomhet 1 696,6 1,2 0,7 1,3 3,4
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 81,3 1,2 3,0 2,3 3,1
 Oljevirksomhet inkl. tjenester 35,7 2,6 0,1 3,2 5,8
 Utenriks sjøfart 45,6 0,3 5,2 1,7 1,1
Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge 1 615,4 1,2 0,5 1,2 3,4
 Primærnæringene 76,1 -2,6 -3,4 -4,2 -2,6
 Industri og bergverk 272,5 -0,3 -3,5 0,5 1,3
 Bygge- og anleggsvirksomhet 168,0 4,7 2,2 5,0 7,6
 Andre næringer 1 098,8 1,7 1,7 1,3 3,8
Offentlig forvaltning 721,7 1,2 0,0 0,3 2,3
Memo:
Fastlands-Norge 2 337,1 1,2 0,4 0,9 3,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.8 Bruttoinvestering etter næring. Faste priser

    Prosentvis endring fra året før
  Mrd. 2004kroner 2006 Årliggj.snitt1994–2003 2004 2005 2006
Bruttoinvestering i fast realkapital 375,1 3,6 10,2 11,2 7,4
Næringsvirksomhet 320,1 3,5 11,8 13,4 7,1
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 103,9 -1,4 12,8 16,7 5,8
 Herav:
 Oljeutvinning og rørtransport 88,7 -2,0 10,2 19,1 4,4
Bedrifter, Fastlands-Norge 130,3 6,2 8,4 10,2 8,5
 Primærnæringene 7,3 0,4 -7,3 8,9 2,5
 Industri og bergverksdrift 26,1 6,4 11,9 12,3 11,4
 Kraftforsyning 9,3 1,7 5,9 -2,8 22,8
 Bygge- og anleggsvirksomhet 5,2 17,2 -3,0 7,9 2,7
 Samferdsel 13,8 0,4 7,1 21,9 -5,1
 Annen næringsvirksomhet inkl. varehandel 68,5 9,4 10,9 9,0 10,1
Boligtjenester 85,8 7,4 16,3 14,5 6,5
Offentlig forvaltningsvirksomhet 55,0 3,8 2,5 -0,5 9,1
Stat 28,2 1,6 10,0 7,8 13,0
Kommuner 26,8 5,8 -3,1 -7,4 5,2
Lagerinvesteringer 1 58,9 0,0 1,2 1,0 0,5
Bruttoinvesteringer i alt 434,0 3,5 16,2 14,9 8,5
Memo:
Bruttoinvestering i fast realkapital utenom oljevirksomhet og utenriks sjøfart 271,1 5,9 9,3 9,1 8,0

1Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.9 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før1

  Årlig gjennomsnitt  
  1971 – 1980 1981 – 1990 1991 – 2006 1971 – 2006 2007 2008
Fastlands-Norge 3,2 1,6 2,6 2,5 1,5 1,2
Private fastlandsnæringer2 2,9 1,7 2,9 2,6 0,9 1,4
Total faktorproduktivitet
Fastlands-Norge 2,2 1,0 2,2 1,9 1,5 0,8
Private fastlandsnæringer1 2,2 1,2 2,6 2,1 1,1 1,1

1 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer og elektrisitetsforsyning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.10 Sysselsettingsfrekvenser og arbeidsledighet for ulike OECD-land. 2006

  Sysselsetting i prosent av befolkningen Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken
  15 – 24 år 25 – 54 år 55 – 64 år 15 – 24 år 25 – 54 år 55 – 64 år
  K M K M K M K M K M K M
Norge 53,0 53,2 81,0 87,8 61,6 73,2 8,7 8,6 2,8 3,1 1,0 1,3
USA2 52,3 56,2 72,5 87,3 56,5 67,5 9,7 11,2 3,9 3,6 2,9 3,0
Japan 42,0 40,8 66,6 92,4 50,1 80,0 7,2 8,8 3,9 3,9 2,8 4,5
EU-15 37,1 43,2 70,2 86,9 37,2 54,4 16,4 15,8 7,9 6,2 6,7 6,3
EU-19 34,4 40,5 69,8 86,1 35,1 53,1 17,8 17,0 8,5 6,6 6,6 6,5
Belgia 23,0 29,3 70,8 85,4 22,7 38,3 19,5 18,4 8,1 7,0 6,6 4,7
Danmark 64,5 63,0 81,7 89,2 53,5 68,1 7,6 7,6 4,1 2,6 4,0 3,4
Finland 41,4 39,9 79,7 85,2 54,3 54,8 18,4 19,3 6,6 5,6 6,6 6,7
Frankrike 21,6 28,7 73,4 86,7 37,8 43,3 25,8 22,4 9,6 7,6 6,9 7,5
Hellas 18,8 30,1 60,6 89,9 26,7 59,3 33,9 17,3 12,3 4,9 4,4 3,2
Irland 44,0 51,9 68,1 88,5 40,0 66,6 7,9 8,8 3,5 4,1 2,0 2,5
Island 75,6 70,4 83,8 94,1 80,3 89,3 7,5 9,2 2,1 1,8 1,7 1,5
Italia 20,1 30,6 59,3 87,2 21,9 43,7 25,3 19,1 7,8 4,5 2,9 2,8
Luxembourg1 21,3 28,4 68,4 92,8 24,9 38,3 16,2 11,7 5,3 2,9 0,9 2,9
Nederland 62,7 65,1 75,1 88,8 37,1 56,6 8,2 7,1 4,1 3,2 4,2 4,5
Portugal 31,6 39,8 75,3 87,4 42,8 58,2 18,4 14,5 9,0 5,8 5,2 7,3
Spania 37,7 48,6 63,7 87,6 28,7 60,4 21,6 15,0 10,5 5,4 7,4 4,8
Sveits 62,0 64,6 77,6 92,9 56,6 74,9 7,5 7,9 4,5 2,7 3,3 2,8
Sverige 44,6 43,5 81,5 87,7 67,1 72,4 21,5 21,1 5,5 5,1 3,8 4,9
Storbritannia2 56,5 58,1 74,9 87,8 49,0 66,0 11,8 15,8 3,9 4,2 2,4 3,3
Tyskland 41,3 46,2 72,7 84,8 40,6 56,5 12,6 14,2 9,5 9,5 13,0 11,9
Østerrike 49,9 58,2 77,0 89,9 26,3 45,3 9,3 8,8 4,8 3,6 2,3 4,3

1 2005-tall.

2 Gjelder gruppen 16–64 år.

Kilde: OECD.

Tabell 4.11 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

  Bruttonasjonalprodukt Konsumprisindeks Arbeidsledighet1
  2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
USA 2,9 1,8 2,4 3,2 2,7 2,5 4,6 4,7 4,9
Japan 2,2 2,3 2,0 0,2 -0,1 0,5 4,1 3,9 3,8
Tyskland 2,9 2,5 2,3 1,8 2,0 1,7 8,1 7,3 7,0
Frankrike 2,0 1,9 2,2 1,9 1,4 1,7 9,0 8,3 7,9
Storbritannia 2,8 2,8 2,3 2,3 2,4 2,0 5,4 5,4 5,3
Nederland 3,0 2,8 2,5 1,7 1,6 2,0 4,5 3,5 3,0
Sverige 4,5 3,6 3,1 1,5 1,8 2,1 5,3 4,8 4,3
Danmark 3,5 2,0 1,5 1,9 1,9 2,4 3,9 4,1 4,2
Finland 5,0 3,4 2,7 1,3 1,7 1,7 7,7 7,3 7,1
Kina 11,1 11,0 10,0
Russland 6,7 7,0 6,5

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: OECD, IMF, Eurostat, nasjonale kilder og Finansdepartementet.

Tabell 4.12 Framskriving av tremåneders pengemarkedsrenter1. Prosent

  2006 2007 2008 2009
Norske renter2
Nasjonalbudsjettet 2008 3,1 4,8 5,9 5,8
Revidert nasjonalbudsjett 2007 4,9 5,6 5,4
Norges handelspartnere3 3,2 4,3 4,8 4,8

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

2Anslag i Nasjonalbudsjettet 2008 og Revidert nasjonalbudsjett 2007.

3Handelsveiet gjennomsnitt av EUR, SEK, GBP, DKK, USD, og JPY.

Kilde: Reuters, Reuters EcoWin og Finansdepartementet.

Tabell 4.13 Lønnskostnader pr. time for arbeidere i industrien. Prosentvis endring fra året før1

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Vekst i lønnskostnader pr. time:
Norge 5,6 6,0 6,0 4,1 3,3 3,9 4,5
Norges handelspartnere2 4,2 3,7 3,4 3,4 2,5 3,0 2,3
Relativ timelønnskostnadsvekst i nasjonal valuta 1,4 2,3 2,5 0,6 0,8 0,8 2,1
Relativ timelønnskostnadsvekst i felles valuta -0,7 5,4 11,0 -1,8 -2,5 5,1 1,5
Memo:
Valutakurs 3 2,1 -3,0 -7,7 2,5 3,4 -4,0 0,6

1 Tall for handelspartnere er beregnet som veide geometriske gjennomsnitt.

2Tall fra handelspartnerne gjelder for arbeidere i industrien.

3Handelsvektet valutakurs. Et positivt endringstall innebærer en effektiv svekkelse av norske kroner.

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.14 Hovedtall i offentlig forvaltning. Prosentvis volumendring fra året før

  Mrd. kroner 2006 Gj.snitt 1995 –20041 2005 2006 2007 2008
Offentlig konsum 418,2 2,6 1,8 3,3 3,1 2,3
Statlig 218,5 2,2 1,6 1,8 3,4 2,2
Kommunalt 199,7 2,7 2,0 5,1 2,7 2,4
Offentlige investeringer 58,3 4,1 -0,5 9,1 8,6 2,0
Statlig 29,8 0,3 7,8 13,0 9,3 2,1
Kommunalt 28,5 7,4 -7,4 5,2 8,0 2,0
Bruttoprodukt 293,4 1,1 1,5 1,6 2,6 2,5
Statlig 129,8 0,8 1,2 1,7 1,9 2,8
Kommunalt 163,6 1,4 1,7 1,6 3,0 2,4
Sysselsetting, mill. timeverk 886,7 0,3 0,7 1,0 1,8 1,7
Statlig 378,5 -0,5 0,1 0,9 0,8 1,7
Kommunalt 508,2 0,6 1,1 1,1 2,5 1,7

1 Som følge av at sykehusene fra 2002 er overført fra fylkeskommunene til staten er 2002 holdt utenom beregningene av årlig gjennomsnittlig vekst for stat og kommune.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.15 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

  Mill. kroner   Prosentvis
  2004 2005 2006 2007 2008   2005 2006 2007 2008
A Totale inntekter (B+C) 937 309 1063 800 1210 187 1253 622 1267 847 13,5 13,8 3,6 1,1
B Løpende inntekter 935 649 1062 032 1208 124 1251 022 1265 147 13,5 13,8 3,6 1,1
1. Formuesinntekter 173 420 205 185 262 902 279 129 276 153 18,3 28,1 6,2 -1,1
2. Skatt- og pensjonspremier 753 580 847 860 936 174 962 657 979 736 12,5 10,4 2,8 1,8
2.1 Oljeskatter 136 512 189 284 223 644 193 600 174 900 38,7 18,2 -13,4 -9,7
2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge 216 943 234 911 259 146 278 013 289 802 8,3 10,3 7,3 4,2
2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge 400 125 423 665 453 384 491 044 515 034 5,9 7,0 8,3 4,9
3. Overføringer innen offentlig forvaltning 0 0 0 0 0
4. Overføringer fra Norges Bank 0 0 0 0 0
5. Andre overføringer, bøter, driftsresultat mv. 8 649 8 987 9 048 9 237 9 258 3,9 0,7 2,1 0,2
C Kapitalinntekter 1 660 1 768 2 063 2 600 2 700 6,5 16,7 26,0 3,8
1. Avgift på arv og gaver 1 660 1 768 2 063 2 600 2 700 6,5 16,7 26,0 3,8
D Totale utgifter (E+F) 743 173 768 188 821 456 867 968 920 610 3,4 6,9 5,7 6,1
E Løpende utgifter 724 519 750 181 798 922 840 871 892 867 3,5 6,5 5,3 6,2
1. Renteutgifter og utbytte 24 551 23 458 32 768 27 560 29 936 -4,5 39,7 -15,9 8,6
2. Overføringer til utlandet 13 500 16 062 17 440 20 404 21 942 19,0 8,6 17,0 7,5
3. Subsidier 39 962 41 535 42 314 45 335 48 544 3,9 1,9 7,1 7,1
4. Stønader til husholdninger 254 684 258 998 267 136 280 741 297 104 1,7 3,1 5,1 5,8
5. Overføringer til ideelle organisasjoner 18 532 20 151 21 054 21 966 23 089 8,7 4,5 4,3 5,1
6. Overføringer innen offentlig forvaltning 0 0 0 0 0
7. Konsum i offentlig forvaltning 373 290 389 977 418 210 444 865 472 251 4,5 7,2 6,4 6,2
F Kapitalutgifter 18 654 18 007 22 534 27 098 27 743 -3,5 25,1 20,3 2,4
1. Nettoinvesteringer i fast realkapital 18 264 17 239 21 670 26 003 26 123 -5,6 25,7 20,0 0,5
2. Netto kjøp av tomter og grunn -2 606 -2 853 -2 623 -2 833 -2 387
3. Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet 2 197 1 742 2 568 2 176 2 179 20,7 47,4 -15,3 0,2
4. Kapitaloverføringer til utlandet 799 1 879 919 1 752 1 827 135,2 -51,1 90,6 4,3
G Nettofinansinvestering (A-D) 194 136 295 612 388 731 385 654 347 238 52,3 31,5 -0,8 -10,0
1. Kapitalinnskudd i statlig forretningsdrift (netto) -8 389 8 473 5 469 5 065 8 527
2. Overskudd før lånetransaksjoner 202 525 287 138 383 263 380 589 338 710 41,8 33,5 -0,7 -11,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.16 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

  Mill. kroner     Prosentvis endring fra året før
  2004 2005 2006 2007 2008   2005 2006 2007 2008
A Totale inntekter (B+C) 812 601 930 606 1066 816 1106 433 1116 089 14,5 14,6 3,7 0,9
B Løpende inntekter 810 941 928 838 1064 753 1103 833 1113 389 14,5 14,6 3,7 0,9
1. Formuesinntekter 158 667 191 059 246 083 259 556 255 285 20,4 28,8 5,5 -1,6
2. Skatt- og pensjonspremier 650 102 734 785 813 843 839 531 853 674 13,0 10,8 3,2 1,7
2.1 Oljeskatter 136 512 189 284 223 644 193 600 174 900 38,7 18,2 --13,4 -9,7
2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge 212 845 229 858 253 329 272 053 283 722 8,0 10,2 7,4 4,3
2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge 300 745 315 643 336 870 373 878 395 052 5,0 6,7 11,0 5,7
3. Overføringer innen offentlig forvaltning -2 077 -1 605 -183 -281 -482
4. Overføringer fra Norges Bank 0 0 0 0 0
5. Andre overføringer, bøter, driftsresultat mv. 4 249 4 599 5 010 5 028 4 911 8,2 8,9 0,3 -2,3
C Kapitalinntekter 1 660 1 768 2 063 2 600 2 700 6,5 16,7 26,0 3,8
1. Avgift på arv og gaver 1 660 1 768 2 063 2 600 2 700 6,5 16,7 26,0 3,8
D Totale utgifter (E+F) 610 274 637 023 681 294 717 532 763 605 4,4 6,9 5,3 6,4
E Løpende utgifter 602 300 626 672 667 078 700 795 746 470 4,0 6,4 5,1 6,5
1. Renteutgifter og utbytte 17 681 16 700 25 350 17 641 18 864 -5,5 51,8 -30,4 6,9
2. Overføringer til utlandet 13 500 16 062 17 440 20 404 21 942 19,0 8,6 17,0 7,5
3. Subsidier 32 885 33 698 33 362 36 070 38 841 2,5 -1,0 8,1 7,7
4. Stønader til husholdninger 246 332 251 414 259 264 272 480 288 454 2,1 3,1 5,1 5,9
5. Overføringer til ideelle organisasjoner 12 627 13 788 14 066 14 733 15 515 9,2 2,0 4,7 5,3
6. Overføringer innen offentlig forvaltning 81 933 88 763 99 115 106 191 115 976 8,3 11,7 7,1 9,2
7. Konsum i statsforvaltningen 197 342 206 247 218 481 233 277 246 877 4,5 5,9 6,8 5,8
F Kapitalutgifter 7 974 10 351 14 216 16 737 17 135 29,8 37,3 17,7 2,4
1. Nettoinvesteringer i fast realkapital 7 239 8 766 12 087 14 342 14 215 21,1 37,9 18,7 -0,9
2. Netto kjøp av tomter og grunn -1 086 -1 115 -806 -933 -487
3. Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet 1 022 821 2 016 1 576 1 579 -19,7 145,6 -21,8 0,2
4. Kapitaloverføringer til utlandet 799 1 879 919 1 752 1 827 135,2 -51,1 90,6 4,3
G Nettofinansinvestering (A-D) 202 327 293 583 385 522 388 901 352 484 45,1 31,3 0,9 -9,4
1. Kapitalinnskudd i statlig forretningsdrift (netto) -8 389 8 473 5 469 5 065 8 527 - - - -
2. Overskudd før lånetransaksjoner 210 716 285 109 380 054 383 836 343 956 35,3 33,3 1,0 -10,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.17 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter etter nasjonalregnskapets definisjoner. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

  Mill. kroner   Prosentvis endring fra året før
  2004 2005 2006 2007 2008   2005 2006 2007 2008
A. Inntekter i alt 206 389 218 388 242 289 254 790 269 094 5,8 10,9 5,2 5,6
1. Formuesinntekter 14 753 14 126 16 819 19 573 20 868 -4,2 19,1 16,4 6,6
2. Skatteinntekter 101 255 107 746 120 602 123 050 125 795 6,4 11,9 2,0 2,2
2.1 Skatt på inntekt og formue 97 157 102 693 114 785 117 090 119 715 5,7 11,8 2,0 2,2
2.2 Produksjonsskatter 4 098 5 053 5 817 5 960 6 080 23,3 15,1 2,5 2,0
3. Overføringer fra statsforvaltningen 85 981 92 128 100 830 107 958 118 084 7,1 9,4 7,1 9,4
4. Andre løpende inntekter 4 400 4 388 4 038 4 209 4 347 -0,3 -8,0 4,2 3,3
B. Totale utgifter (C+D) 216 803 221 688 240 809 258 114 274 607 2,3 8,6 7,2 6,4
C. Løpende utgifter 206 123 214 032 232 491 247 753 263 999 3,8 8,6 6,6 6,6
1. Renteutgifter 6 870 6 758 7 418 9 919 11 072 -1,6 9,8 33,7 11,6
2. Overføringer til private 21 334 21 784 23 812 24 759 25 927 2,1 9,3 4,0 4,7
3. Overføringer til statsforvaltningen 1 971 1 760 1 532 1 487 1 626 -10,7 -13,0 -3,0 9,4
4. Kommunalt konsum 175 948 183 730 199 729 211 588 225 374 4,4 8,7 5,9 6,5
4.1 Lønnskostnader 130 989 136 897 144 260 153 555 163 974 4,5 5,4 6,4 6,8
4.2 Produktinnsats 60 273 62582 71 013 73 571 77 157 3,8 13,5 3,6 4,9
4.3 Brutto driftsresultat 17 870 18 694 19 332 20 759 22 064 4,6 3,4 7,4 6,3
4.4 Gebyrer -33 184 -34 443 -34 876 -36 297 -37 821 3,8 1,3 4,1 4,2
D. Kapitalutgifter 10 680 7 656 8 318 10 361 10 608 -28,3 8,6 24,6 2,4
1. Bruttoinvesteringer i fast realkapital 27 534 26 206 28 452 31 957 33 509 -4,8 8,6 12,3 4,9
2. Kapitalslit 16 509 17 733 18 869 20 296 21 601 7,4 6,4 7,6 6,4
3. Andre kapitalutgifter (netto) -345 -817 -1 265 -1 300 -1 300
E. Nettofinansinvestering (A-B) -10 414 -3 300 1 480 -3323 -5 513

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.18 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

  2004 2005 2006 2007 2008
Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen 650 102 734 785 813 843 839 531 853 674
Skatt på inntekt, formue og kapital 268 366 327 147 367 045 358 457 350 209
Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning) 19 683 19 332 16 063 18 958 20 069
Skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum 131 990 185 349 217 890 187 200 170 500
Fellesskatt 109 471 114 439 124 180 143 493 150 813
Annen skatt på innekt, formue og kapital 7 222 8 027 8 892 8 806 8 827
Produksjonsskatter 217 367 233 793 259 083 278 453 288 122
Merverdi/investeringsavgift 140 633 153 138 172 066 185 700 192 900
Avgifter på oljeutvinning 4 522 3 935 5 754 6 400 4 400
Andre produksjonsskatter 72 212 76 720 81 263 86 353 90 822
Trygde- og pensjonspremier 164 369 173 845 187 715 202 621 215 344
Fra arbeidstakere 65 529 69 051 72 398 78 048 82 668
Fra arbeidsgivere 98 840 104 794 115 317 124 573 132 676
Påløpte skatter i alt, kommuner og fylkeskommuner 103 478 113 075 122 331 123 126 126 062
Skatt på inntekt og formue 99 380 108 022 116 514 117 166 119 982
Produksjonsskatter 4 098 5 053 5 817 5 960 6 080
Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning 753 580 847 860 936 174 962 657 979 736
Skatter som andel av BNP 43,2 43,6 43,5 43,1 42,3

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.19 Finanspolitiske indikatorer

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Statsbudsjettet
Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner 1 258,8 129,4 133,3 157,4 247,6 375,5 374,4 344,0
Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner -1,6 -62,4 -66,1 -79,2 -64,8 -44,0 -25,3 -36,4
Strukturelt overskudd. Mrd. kroner -16,2 -28,5 -37,1 -44,4 -48,0 -55,2 -68,5 -76,8
Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge -1,4 -2,3 -2,9 -3,2 -3,3 -3,6 -4,3 -4,5
Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før 2,9 3,2 1,2 2,1 1,3 0,9 3,8 2,2
Offentlig forvaltning
Nettofinansinvestering. Mrd. kroner 204,7 141,1 116,2 194,1 295,6 388,7 385,7 347,2
Nettofinansinvestering. Prosent av BNP 13,3 9,2 7,3 11,1 15,2 18,1 17,3 15,0
Påløpte skatter. Prosent av BNP 42,8 43,1 42,2 43,2 43,6 43,5 43,1 42,3
Offentlige utgifter. Prosent av BNP 41,0 44,0 45,5 42,6 39,5 38,2 38,9 39,8
Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fast lands-Norge 53,4 55,0 56,8 54,8 53,1 52,5 51,8 51,8

1 For 2005 og tidligere år omfatter tallene samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens petroleumsfond (Statens pensjonsfond – Utland).

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.20 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond – Utland. Mill kroner1

  2006 2007 2008
Inntekter 411 086 395 805 376 473
- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet 355 377 319 305 301 773
- Renteinntekter og utbytte 55 709 76 500 74 700
Utgifter 57 372 25 319 36 418
- Overføring til statskassen 57 372 25 319 36 418
Overskudd i Statens pensjonsfond – Utland 353 714 370 486 340 055
Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi 1 782 829 2 093 860 2 467 187
Prosent av BNP 82,9 93,8 106,5

1 Statens petroleumsfond skiftet navn til Statens pensjonsfond – Utland den 1. januar 2006.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.21 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

  2006 2007 2008
A Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond- Utland 994 904 1010 497 1036 759
A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet 376 559 340 606 328 073
Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet 217 261 193 700 184 100
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet 159 298 146 906 143 973
– Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet 124 861 110 600 104 800
– Renteinntekter 6 844 6 900 6 600
– Tilbakeføring av kapitalinnskudd 14 538 15 400 16 800
– Andre petroleumsinntekter 13 055 14 006 15 773
A.2 Inntekter utenom oljeskatter og inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet 618 344 669 891 708 686
Skatter fra Fastlands-Norge 562 459 614 775 650 372
– Skatt på inntekt, formue og kapital 309 380 342 600 367 500
– Produksjonsavgifter 253 078 272 175 282 872
Overført fra Norges Bank 0 0 0
Renteinntekter 13 898 18 114 21 897
Andre inntekter 41 987 37 002 36 417
B.1 Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond-Utland 683 528 716 511 771 404
B.1 Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet 21 182 21 301 26 300
– Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet 19 983 20 200 25 100
– Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet 1 199 1 101 1 200
B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet 662 346 695 210 745 104
Kjøp av varer og tjenester 119 427 124 731 133 915
– Sivile formål 89 686 94 003 102 477
– Forsvarsformål 29 741 30 728 31 439
Overføringer 542 920 570 479 611 188
– Til kommuneforvaltningen 96 911 103 485 113 142
– Renteutgifter 24 280 16 255 17 330
– Til private og utlandet 421 728 450 739 480 716
C.1 Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond-Utland 311 375 293 986 265 355
– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet 355 377 319 305 301 773
C.2 Oljekorrigert overskudd -44 002 -25 319 -36 418
+ Overført fra Statens pensjonsfond-Utland 57 372 25 319 36 418
C.3 = Overskudd før lånetransaksjoner 13 370 0 0
D Lånetransaksjoner, netto 45 074 61 310 14 889
1 Utlån -79 861 31 664 14 889
2 Gjeldsavdrag 124 934 29 646 0
E.1 Finansieringsbehov (D -C.3) 31 704 61 310 14 889

Kilde: Finansdepartementet.

Til dokumentets forside