St.meld. nr. 1 (2007-2008)

Nasjonalbudsjettet 2008

Til innholdsfortegnelse

7 Oversikt over bokser

Kapittel 2

De økonomiske utsiktene

Boks 2.1 Renteframskrivinger
Boks 2.2 Hvordan påvirker en renteoppgang norsk økonomi?
Boks 2.3 Vekstevnen i norsk økonomi og utviklingen på mellomlang sikt
Boks 2.4 Globalisering og inflasjon
Boks 2.5 Arbeidsmigrasjon i EU etter utvidelsen i 2004 30
Boks 2.6 Arbeidsinnvandring fra de nye EØS-landene
Boks 2.7 Strømmer inn og ut av sysselsetting
Boks 2.8 Konkurranseevne
Boks 2.9 Nærmere om utviklingen i spareraten
Boks 2.10 Faktorer bak endringene i de makroøkonomiske anslagene

Kapittel 3

Den økonomiske politikken

Boks 3.1 Retningslinjer for budsjettpolitikken
Boks 3.2 Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet
Boks 3.3 Utviklingen i privat og offentlig konsum 68
Boks 3.4 Generasjonsregnskapet
Boks 3.5 Retningslinjer for pengepolitikken
Boks 3.6 Sykefraværet i Norge i internasjonalt perspektiv
Boks 3.7 Oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping

Kapittel 5

Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Boks 5.1 Fondskonstruksjonen
Boks 5.2 Eiendomsinvesteringer i andre fond
Boks 5.3 Investeringer i eiendomsmarkedet
Boks 5.4 Vedtekter for særlovselskapet Folketrygdfondet
Boks 5.5 Forskrift om forvaltningen av Statens pensjonsfond – Norge

Kapittel 6

Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser

Boks 6.1 Eksempler på måling av effektivitet i offentlig sektor

Kapittel 7

Norges strategi for bærekraftig utvikling

Boks 7.1 Tusenårsmålene
Boks 7.2 Prinsipper for handling
Boks 7.3 Stern-rapportens anbefalinger om virkemiddelbruk
Boks 7.4 Tap av biologisk mangfold
Boks 7.5 Global Compacts 10 prinsipper for samfunnsansvar i næringslivet
Til dokumentets forside