St.meld. nr. 1 (2007-2008)

Nasjonalbudsjettet 2008

Til innholdsfortegnelse

6 Figuroversikt

Kapittel 2

De økonomiske utsiktene

Figur 2.1 BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før
Figur 2.2 Sysselsetting og arbeidstilbud. 1 000 personer
Figur 2.3 Teknisk framskriving av tremåneders pengemarkedsrenter. Faktisk utvikling og implisitte terminrenter. Prosent
Figur 2.4 Bidrag til vekst i BNP for Fastlands-Norge. Prosentpoeng
Figur 2.5 Husholdningene og handel med utlandet
Figur 2.6 Arbeidsledighet. Prosent av arbeidsstyrken
Figur 2.7 Utviklingen på mellomlang sikt
Figur 2.8 Internasjonal økonomi
Figur 2.9 Internasjonale finansmarkeder
Figur 2.10 Utlendinger som andel av den innenlandske voksne befolkning etter statsborgerskap, 2006. Prosent
Figur 2.11 Spotpris på Brent Blend. Kroner pr. fat
Figur 2.12 Petroleumsproduksjon og statens inntekter fra petroleums- virksomheten
Figur 2.13 Investeringer i petroleums- virksom­heten. Mrd. 2004-kroner
Figur 2.14 Arbeidstillatelser
Figur 2.15 Arbeidsmarkedet
Figur 2.16 Strømmer på arbeidsmarkedet
Figur 2.17 Konsumprisvekst totalt (KPI) og justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE). Prosentvis endring fra samme måned året før
Figur 2.18 Konsumprisvekst etter varegruppe. Gjennomsnittlig tolv månedersvekst september 2002-august 2007. Prosent
Figur 2.19 Konsumpriser. Prosentvis endring fra tilsvarende måned året før
Figur 2.20 Årslønnsvekst for alle grupper og antall arbeidsledige (AKU) i  pst. av arbeidsstyrken. Årsgjennomsnitt
Figur 2.21 Industriens konkurranseevne
Figur 2.22 Utviklingen i korte og lange renter
Figur 2.23 Utviklingen i valutakurser og aksjekurser
Figur 2.24 Utviklingen i risikopåslag på obligasjoner og i pengemarkedet
Figur 2.25 Husholdningenes finansielle stilling
Figur 2.26 Husholdningenes sparerate. Prosent av disponibel inntekt
Figur 2.27 Faktisk utvikling og prognosefeil
Figur 2.28 BNP for Fastlands-Norge. Avvik fra beregnet trend i prosent

Kapittel 3

Den økonomiske politikken

Figur 3.1 Hovedtrekk i budsjettpolitikken
Figur 3.2 Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland og strukturelt, oljekorrigert underskudd. Mrd. 2008-kroner
Figur 3.3 Statens pensjonsfond og statens alderspensjonsforpliktelser i folketrygden. Prosent av BNP for Fastlands-Norge
Figur 3.4 Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland i prosent av BNP Fastlands-Norge. Gjennomsnittlig årlig endring.
Figur 3.5 Perspektiver på budsjettpolitikken 67
Figur 3.6 Demografiske utfordringer
Figur 3.7 Nasjonalformue pr. innbygger 2006. Prosent
Figur 3.8 Gjennomsnittlig arbeidstid. Timer
Figur 3.9 Inndekningsbehov i offentlige finanser i 2060 ved ulike forutsetninger. Prosent av BNP for Fastlands-Norge
Figur 3.10 Sammensetningen av kommunesektorens utgifter. 2005
Figur 3.11 Kommuneforvaltningen
Figur 3.12 Sammensetningen av kommunesektorens inntekter. Anslag for 2007
Figur 3.13 Styringsrenter. Prosent
Figur 3.14 Kronekursen
Figur 3.15 Utviklingen i yrkesaktivitet
Figur 3.16 Prosent av alle sysselsatte som har vært fraværende fra arbeid på grunn av sykdom i en uke eller mer
Figur 3.17 Utviklingen i ulike trygdeordninger 84
Figur 3.18 Lønnskostnader for industri- arbeidere i Norge i forhold til handelspartnere. Felles valuta. Indeks. Handelspartnere = 100
Figur 3.19 Klimagassutslipp i Norge og sammenlikning av utslippsintensitet
Figur 3.20 Bruk av bensin og diesel (målt i tonn oljeekvivalenter pr. million BNP i US dollar), spotpris på bensin og avgifter på bensin og diesel (målt i euro pr. liter)

Kapittel 5

Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Figur 5.1 Sammenhengen mellom Statens pensjonsfond – Utland og statsbudsjettet
Figur 5.2 Nominell verdiutvikling i Statens pensjonsfond – Utlands delporteføljer målt i fondets valutakurv. Indeks ved utgangen av 1997 =100
Figur 5.3 Strategisk referanseportefølje for Statens pensjonsfond
Figur 5.4 Anslag på utviklingen i fondskapitalen i Statens pensjonsfond – Utland fram mot 2012. Mrd. kroner
Figur 5.5 Illustrasjon av total markedsrisiko i Statens pensjonsfond – Utland fordelt på strategisk aktiva­- allokering og ramme for aktiv forvaltning
Figur 5.6 Nytt rammeverk for Folketrygdfondet

Kapittel 6

Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser

Figur 6.1 Bruttoprodukt pr. timeverk. Årlig vekst i prosent
Figur 6.2 Konsumpriser på elektrisitet og passasjertransport med fly, og konsumprisindeksen totalt. Indeks 1998 = 100
Figur 6.3 Endret belastning for næringslivet ved statlige oppgaveplikter. Årsverk 155
Figur 6.4 Statlig, budsjettmessig næringsstøtte fordelt etter næring. Mrd. 2006-kroner
Figur 6.5 Statlig støtte til FoU fordelt etter hovedformål. Mrd. 2000-kroner
Figur 6.6 Utviklingstrekk i offentlig tjenestetilbud
Figur 6.7 Effektivitetsutviklingen i sykehussektoren i Norge og Sverige sammenliknet med utviklingen i Finland.
Figur 6.8 Ressursbruk og effektiviseringspotensiale i pleie, omsorg og grunnskole

Kapittel 7

Norges strategi for bærekraftig utvikling

Figur 7.1 Ulikhet mellom land i perioden 1960 – 1998. Gini-koeffisient, hensyn tatt til befolkningsstørrelse
Figur 7.2 Inntektsfordeling og arbeidsledighet
Figur 7.3 Offisiell norsk bistand, nivå og prosent av BNI
Figur 7.4 Handel med MUL og utviklingsland samlet. Import i mill. kroner 199
Figur 7.5 Norske utslipp av klimagasser relatert til Kyotomålet
Figur 7.6 Utvikling i norske utslipp av klimagasser. Millioner tonn CO2-ekvivalenter.
Figur 7.7 Utslipp av klimagasser pr. enhet BNP i utvalgte land. Indeks 1990 = 1
Figur 7.8 Utslipp av langtransporterte luftforurensinger og utslippsforpliktelser under Gøteborgprotokollen. Tusen tonn
Figur 7.9 Bestandsutvikling for hekkende fugl
Figur 7.10 Andel vannforekomster1 (ferskvann) med åpenbar god økologisk status, etter region. 2004
Figur 7.11 Andel vannforekomster (kystvann) med åpenbar god økologisk status, etter region. 2004
Figur 7.12 Tilstandsgraden for fredete bygninger i privat eie pr. mai 2007. Antall bygninger
Figur 7.13 Samlet energibruk pr. enhet brutto nasjonalprodukt og energibruk fordelt på fornybare og ikke-fornybare kilder
Figur 7.14 Beregnet gytebestand for nordøstarktisk torsk og for norsk vårgytende sild sammenlignet med føre vâr-grenseverdier
Figur 7.15 Risikoindikatorer. Potensiell eksponering for helse- og miljøfarlige stoffer. 2002 – 2005. Indeks 2002=1
Figur 7.16 Kilder til inntekt, vist ved dekomponering av gjennomsnittlig netto nasjonalinntekt pr. innbygger 215
Figur 7.17 Fordelingen av husholdningenes inntekter etter skatt pr. forbruksenhet for personer. 215
Figur 7.18 Innstrammingsbehov i offentlige finanser som prosent av BNP. Generasjonsregnskaps- beregninger publisert i ulike styringsdokumenter i perioden 2001 – 2007. 216
Figur 7.19 Antall personer 16 år og over, fordelt etter høyeste utdanning 217
Figur 7.20 Langtidsarbeidsledige og mottakere av uføreytelser som andel av befolkningen i aldersgruppen 18 – 66 år 218
Figur 7.21 Forventet levealder ved fødselen etter kjønn. Norge 1815 – 2006 219
Til dokumentets forside