St.meld. nr. 1 (2007-2008)

Nasjonalbudsjettet 2008

Til innholdsfortegnelse

5 Tabelloversikt

Kapittel 2

De økonomiske utsiktene

Tabell 2.1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis endring fra året før
Tabell 2.2 Hovedtall for internasjonal økonomi. Prosentvis endring fra året før
Tabell 2.3 Bruttonasjonalprodukt i utvalgte grupper av land. Prosentvis endring fra året før
Tabell 2.4 Hovedtall for petroleums- virksomheten
Tabell 2.5 Hovedtall for utviklingen på arbeidsmarkedet. Prosentvis endring fra året før
Tabell 2.6 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2008. Prosentvis endring fra året før
Tabell 2.7 Treffsikkerhet i de makro- økonomiske prognosene.
Tabell 2.8 Finansdepartementets anslag for 2007 på ulike tidspunkter. Prosentvis endring fra året før

Kapittel 3

Den økonomiske politikken

Tabell 3.1 Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Mill. kroner
Tabell 3.2 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner
Tabell 3.3 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2007. Endringer i forhold til saldert budsjett og Revidert nasjonalbudsjett. Mill. kroner
Tabell 3.4 Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst fra 2007 til 2008. Anslag på regnskap. Mill. kroner og prosentvis endring
Tabell 3.5 Statens pensjonsfond og statens forpliktelser til alderspensjoner i folketrygden. Mrd. kroner og prosent av Fastlands-BNP ved utgangen av året
Tabell 3.6 Statens pensjonsfond – Utland, forventet realavkastning og strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd. Mrd. kroner og prosent
Tabell 3.7 Nettofinansinvesteringer i offentlig forvaltning. Mill. kroner
Tabell 3.8 Privat konsum, offentlig konsum og offentlige utgifter. Gjennomsnittlig årlig vekst. Prosent
Tabell 3.9 Vekst i kommunesektorens inntekter i 2008. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået i 2007 slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007. Mrd. kroner
Tabell 3.10 Hovedtall for utviklingen i arbeidsmarkedet 81

Kapittel 4

Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2008

Tabell 4.1 Gjennomsnittlig endring i skatt i ulike intervaller for bruttoinntekt. Skatteopplegget for 2008 sammenliknet med lønnsjusterte 2007-regler (referansesystemet). Alle personer 17 år og eldre. Kroner 95
Tabell 4.2 Anslåtte provenyvirkninger av forslag til skatte- og avgifts- opplegget for 2008. Anslagene er regnet i forhold til referanse- systemet for 2008. Negative tall betyr lettelser. Mill. kroner
Tabell 4.3 Skattesatser og beløpsgrenser mv. for 2007 og forslag 2008
Tabell 4.4 Avgiftssatser for 2007 og foreslåtte satser for 2008
Tabell 4.5 Påløpte skatter og avgifter fordelt på skattekreditorer. Anslag for 2007. Mrd. kroner
Tabell 4.6 Anslag på skatteutgifter knyttet til beskatningen av lønn og pensjon. Påløpt. Mill. kroner. 2007
Tabell 4.7 Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner knyttet til bedrifts- og kapitalbeskatningen. Mill. kroner. 2007
Tabell 4.8 Anslag på skatteutgifter knyttet til at tjenester er utenfor merverdiavgiftssystemet. Mill. kroner. 2007
Tabell 4.9 Anslag på skatteutgifter knyttet til nullsats for merverdiavgiften. Mill. kroner. 2007
Tabell 4.10 Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner knyttet til fiskale særavgifter. Mill. kroner. 2007
Tabell 4.11 Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner knyttet til miljø- og energirelaterte særavgifter. Mill. kroner. 2007
Tabell 4.12 Anslag på skattefritaket knyttet til offentlige overføringer. Mill. kroner. 2007

Kapittel 5

Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Tabell 5.1 Eiendomsallokering i pensjons- og universitetsfond

Kapittel 6

Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser

Tabell 6.1 Hovedtall for næringer basert på naturressurser. 2005
Tabell 6.2 Nettverksnæringer: Struktur, regulering og offentlig pålagte oppgaver
Tabell 6.3 Statlig budsjettmessig næringsstøtte etter formål. Nettokostnader. Mill. 2006-kroner
Tabell 6.4 Skatteutgifter og -sanksjoner for næringslivet. Mill. kroner
Tabell 6.5 Samlet støtte i jordbruket for noen OECD-land 161

Kapittel 7

Norges strategi for bærekraftig utvikling

Tabell 7.1 Andel av landareal dekket av skog, pst. 182
Tabell 7.2 Endring i utslippsintensitet av klimagasser. Vekst i BNP og utslippsendring i pst., utslipps- intensitet som antall tonn CO2-ekvivalenter pr. million US dollar i 2005-priser og pst. av nivå i 1990
Tabell 7.3 Folkemengden i verden fordelt på regioner. Middelalternativet i FNs befolkningsframskriving 2006
Tabell 7.4 Viktige trekk ved befolkningsutviklingen 189
Tabell 7.5 BNP pr. innbygger i 2004 og årlig vekst i BNP pr. innbygger i ulike grupper av land
Tabell 7.6 Ekstrem fattigdom i utviklings- landene. Personer som lever for under 1 USD pr. dag
Tabell 7.7 Noen viktige tusenårsmål 194
Tabell 7.8 Indikatorer for velferd og konkurransedyktighet 195
Til dokumentets forside