St.meld. nr. 17 (2004-2005)

Makt og demokrati

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Allern, Sigurd (2000): Det står i avisen. I NOU 2000: 15, Pressepolitikk ved et tusenårsskifte, Vedlegg 4.

Allern, Sigurd (2001): Kildene og mediemakten. I Martin Eide (red.), Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati. Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Oslo: Gyldendal.

Barth, Erling og Dale-Olsen, Harald (2004): Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i et 30 års perspektiv. I Søkelys på arbeidsmarkedet nr. 1 2004.

Barth, Erling, Røed, Marianne, og Torp, Hege (2002): Towards a closing of the gender pay gap, Country report Norway . Likestillingssenteret.

Beretning nr. 6 Folketinget (1996–97) Beretning fra Udvalget vedrørende analyse af demokrati og magt i Danmark

Berglund, Frode (2003): Ungdom og valgdeltakelse. I Fredrik Engelstad, og Guro Ødegård (red.), Ungdom, makt og mening. Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Oslo: Gyldendal.

B.innst. S. nr. 2 (1997–98) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 1998

Bjørklund, Tor (2005): Maktutredningens diagnose av lokaldemokratiet. I Jo Saglie og Tor Bjørklund (red.) Lokalvalg og lokalt folkestyre. Gyldendal 2005 (kommer).

Bjørklund, Tor og Saglie, Jo (2000): Lokalvalget i 1999 Rekordlav og rekordhøy deltakelse . Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2000: 12.

Bye, Torstein, von der Fehr, Nils-Henrik Mørch, Riis, Christian og Sørgard, Lars (2003): Kraft og makt – en analyse av konkurranseforholdene i kraftmarkedet . Oslo/Bergen.

Christensen, Tom og Lægreid, Per (2001): New Public Management i norsk statsforvaltning. I Bent Sofus Tranøy og Øyvind Østerud (red.), Den fragmenterte staten – Reformer, makt og styring Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Oslo. Gyldendal.

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (2003): Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi november 2003

Dokument nr. 8:02 (2003–2004) Forslag frå stortingsrepresentantane Åslaug Haga og Marit Arnstad om etablering av eit lokaldemokratisk idéutvalg

Dokument nr. 8:04 (2003–2004) Forslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og May Britt Vihovde om oppnevning av en kommisjon for lokaldemokrati

Dokument nr. 8:57 (2003–2004) Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Ingebrigt S. Sørfonn, May Britt Vihovde, Bjørg Tørresdal og Torbjørn Hansen om endringer i Stortingets forretningsorden og bevilgningsreglement

Dokument nr. 8:76 (2003–2004) Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Lodve Solheim, Ulf Erik Knudsen og Christopher Stensaker om gjennomføring av forsøk med elektronisk stemmegivning, inkludert over internett, som et grunnlag for en fremtidig modernisering av valgloven

Dokument nr. 8:83 (2003–2004) Forslag fra stortingsrepresentantene Ågot Valle og Siri Hall Arnøy om tiltak for å øke valgdeltakelsen

Dokument nr. 12:8 (1999–2000) Grunnlovsforslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen og Lars Sponheimom endringer av Grunnloven §§ 54, 63, 68, 71, 79 og 112 (Oppløsningsrett)

Dokument nr. 12:9 (1999–2000) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss og Inge Lønningom endringer av Grunnloven §§ 54, 68, 71 og 112(Oppløsningsrett)

Dokument nr. 12:1 (2003–2004) Grunnlovsforslag fra Jørgen Kosmo, Inge Lønning, Lodve Solheim, Ågot Valle, Odd Holten, Berit Brørby og Carl I. Hagen om endringer i Grunnloven §§ 20, 30, 86 og 87 og nye §§ 15 og 82 (Riksretten)

Dokument nr. 12:2 (2003–2004) Grunnlovsforslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit Brørby og Kjell Engebretsen om endringer i Grunnloven §§ 15 (ny), 20, 23, 82 (ny), 86 og 87 med sikte på å innføre en ordning med oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur)

Dokument nr. 12:10 (2003–2004) Grunnlovsforslag fra Inge Lønning, Jan Tore Sanner, Martin Engeset og André Dahl om endringer av Grunnloven §§ 54, 68, 71 og 112 (Oppløsningsrett)

Dokument nr. 12:13 (2003–2004) Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen om endringer i Grunnloven § 75 med sikte på å legge til rette for en større grad av stabilitet og klarhet i politikken og i rammebetingelsene for norsk næringsliv

Dokument nr. 14 (2002–2003) Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon

Eide, Erling (2002): Politikernes – ikke politikkens tilbaketrekning. Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2/2002.

Gloppen, Siri (2004): Rettstat og demokrati. I Knut Midgaard og Bjørn Erik Rasch (red.): Demokrati – vilkår og virkninger , 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget.

Grønlie, Tore (2001): Mellom politikk og marked – organisering av statlig næringsdrift. I Bent Sofus Tranøy og Øyvind Østerud (red.), Den fragmenterte staten – Reformer, makt og styring. Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Oslo: Gyldendal.

Heidar, Knut og Saglie, Jo (2002): Hva skjer med partiene? Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Oslo: Gyldendal.

Hellevik, Ottar og Bjørklund, Tor (1995): Velgerne og kvinnerepresentasjonen. I Nina Raaum (red.): Kjønn og politikk. Oslo: Tano.

Hind, Roar (2003): Noen hovedfunn fra TNS Gallups nasjonale undersøkelse i 2003.

Holmquist, Tone (2004): Sjelden gjennomslag for innbyggere . Artikkel Kommunal Rapport September 2004.

Hovi, Jon og Rasch, Bjørn Erik (1993): Strategisk handling. Oslo: Universitetsforlaget.

Hylland, Aanund (2001): Offentlige organer med delvis uavhengighet. I Bent Sofus Tranøy og Øyvind Østerud (red.), Den fragmenterte staten – Reformer, makt og styring Makt og demokratiutredningen 1998–2003. Oslo: Gyldendal.

Håland, Inger og Daugstad, Gunnlaug (2003): Den kjønnsdelte arbeidsmarknaden . Samfunnsspeilet nr. 6 2003, Statistisk Sentralbyrå.

Innst.O. nr. 91 (1998–1999) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

Innst. O. nr. 81 (2001–2002) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om lov om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Innst. O. nr. 64 (2002–2003) Innstilling fra familie-, kultur-, og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) mv.

Innst. O. nr. 102 (2002–2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om lov om endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Innst. O. nr. 126 (2002–2003) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova). Om større lokal handlefridom i grunnopplæringa

Innst. O. nr. 4 (2003–2004) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (Rusreform II og rett til individuell plan)

Innst. O. nr. 92 (2003–2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Innst. O. nr. 13 (2004–2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting

Innst. S nr. 167 (1975–76) Innstilling fra den forsterkede justiskomité om gjennomføring av lovkonvensjoner i norsk rett.

Innst. S. nr. 310 (1984–1985) Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om Maktutredningen

Innst. S. nr. 243 (1996–1997) Innstilling fra Stortingets presidentskap om reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet. Vedlegg 1. Innstilling fra utvalget for vurdering av reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet

Innst. S. nr. 174 (2000–2001) Innstilling fra Stortingets presidentskap om evaluering av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet

Innst. S. nr. 307 (2000–2001) Innstilling fra kommunalkomiteen om kommune, fylke, stat – en bedre oppgavefordeling

Innst. S. nr. 142 (2001–2002) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om i ytringsfrihetens tjeneste. Mål og virkemidler i mediepolitikken

Innst. S. nr. 110 (2002–2003) Innstilling fra kommunalkomiteen om samepolitikken

Innst. S. nr. 168 (2002–2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om anmodnings- og utredning i stortingssesjonen 2001–2002

Innst. S. nr. 210 (2002–2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon. Stortingets kontroll med regjering og forvaltning

Innst. S. nr. 222 (2002–2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om statlige tilsyn

Innst. S. nr. 259 (2002–2003) Innstilling fra kommunalkomiteen om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004 (kommuneproposisjonen)

Innst. S. nr. 115 (2003–2004) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og May Britt Vihovde om oppnevning av en kommisjon for lokaldemokrati

Innst.S. nr. 142 (2003–2004) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2002–2003

Innst. S. nr. 154 (2003–2004) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om søskenmoderasjon i foreldrebetalingen m.m.

Innst. S. nr. 204 (2003–2004) Innstilling fra Stortingets presidentskap om forslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Ingebrigt S. Sørfonn, May Britt Vihovde, Bjørg Tørresdal og Torbjørn Hansen om endringer i Stortingets forretningsorden og bevilgningsreglement

Innst. S. nr. 219 (2003–2004) Innstilling frå kommunalkomiteen om styringsforhold på utlendingsfeltet

Innst. S. nr. 268 (2003–2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kultur for læring

Innst. S. nr. 270 (2003–2004) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endring av Grunnloven § 100, forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endring av Grunnloven § 100 (Ytringsfrihet) og forslag fra Gunnar Kvassheim og Lars Sponheim om ny § 100a i Grunnloven (Offentlighetsprinsippet)

Innst. S. nr. 34 (2004–2005) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ågot Valle og Siri Hall Arnøy om tiltak for å øke valgdeltakelsen

Innst. S. nr. 35 (2004–2005) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Lodve Solheim, Ulf Erik Knudsen og Christopher Stensaker om gjennomføring av forsøk med elektronisk stemmegivning, inkludert stemmegivning over internett, som et grunnlag for en fremtidig modernisering av valgloven

Justis- og politidepartementet (2004). Vold i nære relasjoner (2004–2007)

Kitterød, Ragni Hege (2002): Fortsatt nedgang i kvinners tid til husarbeid på 1990-tallet . Samfunnsspeilet nr. 4–5 2002, Statistisk Sentralbyrå

Koch, Ida Elisabeth, Røberg, Kristine, Schaumburg-Müller, Sten og Vedsted-Hansen, Jens (2004): Menneskerettigheder og magtfordeling. Domstolskontrol med politiske prioriteringer . Magtudredningen. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Lie, Einar (2001): Langsiktighet eller styringssvikt i den økonomiske politikken. I Bent Sofus Tranøy og Øyvind Østerud (red.), Den fragmenterte staten – Reformer, makt og styring Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Oslo: Gyldendal.

Lund, Anker Brink (2001): Forskning om medier og demokrati . Danske Dagblades Forenings debatserie nr. 16, 2001.

Mattson, Ingvar (1995): Private Members’ Initiatives and Amendments. I Herbert Døring (ed.), Parliaments and Majority Rule in Western Europe. Frankfurt: Campus Verlag.

NOU 1972: 16 Gjennomføring av lovkonvensjoner i norsk rett

NOU 1982: 3 Maktutredningen, Sluttrapport

NOU 1992: 26 En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-årene

NOU 1993: 18 Lovgivning om menneskerettigheter

NOU 1995: 13 Kostnader ved skolestart for seksåringer

NOU 1998: 5 Reform 97 – Investeringer i skolelokaler

NOU 1999: 27 Ytringsfrihed bør finde StedForslag til ny Grunnlov § 100

NOU 2000: 4 Om grunnlaget for inntekstoppgjørene 2000

NOU 2000: 21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping

NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, valgte

NOU 2002: 12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering

NOU 2003: 7 Tilleggsskatt m.m.

NOU 2003: 13 Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

NOU 2003: 19 Makt og demokrati . Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen

NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov

NOU 2003: 31 Retten til et liv uten vold – Menns vold mot kvinner i nære relasjoner

NOU 2004: 1 Modernisert folketrygd – Bærekraftig pensjon for framtida

NOU 2004: 10 Om grunnlaget for inntekstoppgjørene 2004

NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren

NOU 2004: 19 Livskraftige distrikter og regioner. Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk.

NOU 2004: 25 Penger teller, men stemmer avgjør . Om partifinansieringens åpenhet og partipolitisk fjernsynsreklame

NOU 2004: 29 Kan flere jobbe mer? Deltid og undersysselsetting i norsk arbeidsliv

Ot.prp. nr. 44 (1991–1992) Om lov om barneverntjenester ( barnevernloven )

Ot.prp. nr. 13 (1992–1993) Om lov om endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover

Ot.prp. nr. 51 (1995–1996) Om lov om endringer i visse lover som vedrører kommuner og fylkeskommuner (særlovprosjektet fase 2)

Ot.prp. nr. 77 (1996–1997) Om lov om endringer i kringkastingsloven (Medieetikk mv)

Ot.prp. nr. 46 (1997–1998) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Ot.prp. nr. 3 (1998–99) Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Ot.prp. nr. 52 (1999–2000) Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (selvstendig opptjeningsrett til fødsels- og adopsjonspenger for fedre mv.)

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)

Ot.prp. nr. 77 (2000–2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.)

Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) Om lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Ot.prp. nr. 3 (2002–2003) Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. og i enkelte andre lover (statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere)

Ot.prp. nr. 9 (2002–2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) m.v.

Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) Om lov om endringer i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov)

Ot.prp. nr. 54 (2002–2003) Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (Rusreform II og rett til individuell plan)

Ot.prp. nr. 55 (2002–2003) Om lov om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. og lov om helsetjenesten i kommunene (rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)

Ot.prp. nr. 67 (2002–2003) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Ot.prp. nr. 97 (2002–2003) Om lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper og i enkelte andre lover (likestilling i styrer i statsaksjeselskaper, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv.)

Ot.prp. nr. 50 (2003–2004) Om lov om endringer i introduksjonsloven mv.

Ot.prp. nr. 81 (2003–2004) Om lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting

Ot.prp. nr. 86 (2003–2004) Om lov om endring i lov 2. juni 2989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 7 (2004–2005) Om lov om endringar i folketrygdlova (rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på eiga opptjening)

Ot.prp. nr. 21 (2004–2005) Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Ot.prp. nr. 31 (2004–2005) Om lov om endringer i utlendingsloven m.m. (styringsforhold på utlendingsfeltet)

Ot.prp. nr. 33 (2004–2005) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)

Ot.prp. nr. 34 (2004–2005) Om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsnemndslova)

Ot.prp. nr. 41 (2004–2005) Om lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Ot.prp. nr. 42 (2004–2005) Om lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn m.m.

Ot.prp. nr. 44 (2004–2005) Om lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkestinget og kommunestyrer (valgloven)

Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Petersson, Olof (2003): Den siste maktutredningen?, Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4/2003.

Petersson, Olof, Karvonen, Lauri, Smith, Eivind og Swedenborg Birgitta (2004): Demokratins grundlag. Demokratirådets rapport 2004. Stockholm: SNS forlag.

Pettersen, Torunn, Eikjok, Jorunn og Keskitalo, Aili (2002): Vil de ikke eller slipper de ikke til? En undersøkelse av den lave kvinnerepresentasjonen på Sametinget i Norge. Nordisk Samisk Institutt.

Prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet. Stockholm.

Rasch, Bjørn Erik (2001): Budsjettbehandlingen i Stortinget. Bør alternativ votering benyttes? Rapport nr. 29. Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Oslo: Unipub forlag

Rasch, Bjørn Erik (2004): Kampen om regjeringsmakten. Norsk parlamentarisme i europeisk perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Raaum, Nina C. (2001): Norske likestillingsparadokser. I Nina Berven og Per Selle (red.) Svekket kvinnemakt? De frivillige organisasjonene og velferdsstaten . Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Oslo: Gyldendal.

Sejerstedt, Fredrik (2003): Om Stortingets kompetanse til å regjere over regjeringen. I Nytt Norsk Tidsskrift nr 3/2003.

Senter mot etnisk diskriminering (2004): Underveis mot et bedre vern 2003 .

Skjeie, Hege og Teigen, Mari (2003): Menn imellom . Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Oslo: Gyldendal.

Skr. 2003/04:110 Demokratipolitik. Stockholm.

SOU 1990: 44 Demokrati och makt i Sverige . Maktutredningens hovedrapport. Stockholm.

SOU 1993: 90 Lokal demokrati i utveckling. Slutbetänkande av Lokaldemokratikomittén . Stockholm.

SOU 1998: 6 Ty makten är din … Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige. Stockholm.

SOU 2000: 1 En uthållig demokrati! Politik för folkestyrelse på 2000-talet . Stockholm.

SOU 2001: 48 Att vara med på riktig – demokratiutveckling i kommuner og landsting . Stockholm.

SOU 2003: 123 Utvecklingskraft för hållbar välfärd. Stockholm.

Statens helsetilsyn (2004): Rapportering fra fylkesmennene for 2003 – Lov om sosiale tjenester mv – klagesaker og tilsyn

St.meld. nr. 77 (1974–75) Om gjennomføring av lovkonvensjoner i norsk rett m.m.

St.meld. nr. 44 (1982–83). Om Maktutredningen

St.meld. nr. 26 (1983–84) Om et nytt inntektssystem for kommunene og fylkeskommunene

St.meld. nr. 34 (1999–2000) Handlingsplanen for eldreomsorgen etter 2 år

St.meld. nr. 31 (2000–2001) Kommune, fylke, stat – en bedre oppgavefordeling

St.meld. nr. 57 (2000–2001 ) I ytringsfrihetens tjeneste . Mål og virkemidler i mediepolitikken

St.meld. nr. 19 (2001–2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå

St.meld. nr. 22 (2001–2002) Et mindre og bedre statlig eierskap

St.meld. nr. 27 (2001–2002) Om EØS-samarbeidet 1994–2001

St.meld. nr. 2 (2002–2003) Revidert nasjonalbudsjett 2003

St.meld. nr. 6 (2002–2003) Tiltaksplan mot fattigdom

St.meld. nr. 17 (2002–2003) Om statlige tilsyn

St.meld. nr. 19 (2002–2003) En verden av muligheter – globaliseringens tidsalder og dens utfordringer

St.meld. nr. 29 (2002–2003) Om familien – forpliktende samliv og foreldreskap

St.meld. nr. 40 (2002–2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer . Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne

St.meld. nr. 48 (2002–2003) Kulturpolitikk fram mot 2014

St.meld. nr. 1 (2003–2004) Nasjonalbudsjettet 2004

St.meld. nr. 4 (2003–2004) Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2002–2003

St.meld. nr. 6 (2003–2004) Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene

St.meld. nr. 18 (2003–2004) Om forsyningssituasjonen for strøm mv.

St.meld. nr. 21 (2003–2004) Styringsforhold på utlendingsfeltet

St.meld. nr. 26 (2003–2004) Om endring av Grunnloven § 100

St.meld. nr. 28 (2003–2004) Om søskenmoderasjon i foreldrebetalingen m.m.

St.meld. nr. 29 (2003–2004) Om skattereform

St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 35 (2003–2004) Felles kamp mot fattigdom. En helhetlig utviklingspolitikk

St.meld. nr. 49 (2003–2004) Mangfold gjennom inkludering og deltakelse – Ansvar og frihet

St.meld. nr. 1 (2004–2005) Nasjonalbudsjettet 2005

St.meld. nr. 4 (2004–2005) Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2003–2004

St.meld. nr. 8 (2004–2005) Perspektivmeldingen 2004 – utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi

St.meld. nr. 12 (2004–2005) Pensjonsreform – trygghet for pensjonene

St.prp. nr 100 (1991–1992) Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), undertegnet i Oporto 2. mai 1992

St.prp. nr. 52 (1993–1994) Om trygdeoppgjøret 1994

St.prp. nr. 58 (1994–1995) Om kommuneøkonomien 1996 m.v.

St.prp. nr. 1 (1997–1998) Statsbudsjettet 1998

St.prp. nr. 60 (1997–1998) Om kommuneøkonomien 1999 m.v.

St.prp. nr. 45 (2000–2001) Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002–2005

St.prp. nr. 65 (2002–2003) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

St.prp. nr. 66 (2002–2003) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004 (kommuneproposisjonen)

St.prp. nr. 64 (2003–2004) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2005 (kommuneproposisjonen)

St.prp. nr 1 (2004–2005) Barne- og familiedepartementet. Særskilt vedlegg: Kjønnsperspektiv i budsjettarbeidet

St.prp. nr. 1 (2004–2005) Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 1 (2004–2005) Kultur- og kirkedepartementet

Strømsnes, Kristin (2003): Folkets makt Medborgerskap, demokrati, deltakelse, Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Oslo: Gyldendal.

Støren, Liv Anne (2003): Videregående opplæring gjennom ti år blant jenter og gutter, minoritet og majoritet. NIFU skriftserie nr. 36/2003.

Støren, Liv Anne (2004): Arbeidsledighet og overkvalifisering blant ikke-vestlige innvandrer med høy utdanning: Analyser av Kandidatundersøkelsen 2002. NIFU skriftserie 7/2004.

Sørensen, Rune (2004): Et forvitret demokrati? Makt- og demokratiutredningens misvisende konklusjon om det norske demokratiet. Norsk Statsvitenskaplig tidsskrift nr. 2/2004.

Togeby, Lise, Goul Andersen, Jørgen, Munk Christiansen, Peter, Beck Jørgensen, Torben og Vallgårda, Signild (2003): Magt og demokrati i Danmark – hovedresultater fra Magtudredningen. Å rhus: Aarhus Universitetsforlag.

Utdannings- og forskningsdepartementet (2003) Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004–2009.

Østby, Lars (Red.) (2004): Notat SSB nr. 65/66 2004 Innvandrere i Norge – hvem er de, og hvordan går det med dem?Del 1 Demografi, Del 2 Levekår.

Østbye, Helge (2000): Hvem eier norske massemedier. Rapport nr. 25 Makt- og demokratiutredningen 1998–2003. Oslo: Unipub forlag.

Østerud, Øyvind, Engelstad, Fredrik og Selle, Per (2003): Makten og demokratiet. En sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen. Makt og demokratiutredningen 1998–2003. Oslo: Gyldendal.

Aardal, Bernt (2002): Demokrati og valgdeltakelse – en innføring og oversikt. I Bernt Aardal (red.) Valgdeltakelse og lokaldemokrati . Oslo: Kommuneforlaget.

Aardal, Bernt (red.)(2003): Velgere i villrede … En analyse av stortingsvalget 2001 . Oslo: Damm & Søn.

Aardal, Bernt; Krogstad, Anne og Narud, Hanne Marthe (red.) (2004): I valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet. Oslo: Universitetsforlaget

Til dokumentets forside