St.meld. nr. 17 (2008-2009)

Om Oslopakke 3 trinn 2

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Stortinget vedtok oppstart av bompengefinansiering av Oslopakke 3 trinn 1 våren 2008, jf. St.prp. nr. 40 (2007-2008) Om Oslopakke 3 trinn 1 og Innst. S. nr. 170 (2007-2008). Oslopakke 3 trinn 1 er også omtalt i St.prp. nr. 59 (2007-2008). Oslopakke 3 trinn 1 ga en kort omtale av økonomiske rammer for Oslopakke 1 og 2, den presenterte viktige prinsipper i det lokalpolitiske forslaget til Oslopakke 3 og den ga en detaljert presentasjon av bompengeopplegget for Oslopakke 3. I trinn 1 ble det også redegjort for bruk av inntekter fra Oslopakke 3 i 2008 og 2009.

Oslopakke 3 er en finansieringsplan for forsert utbygging av hovedvegnettet og det lokale kollektivnettet i Oslo-området. Staten legger opp til å koordinere sin innsats på jernbanenettet med utbyggingen av det øvrige transportnettet i regionen gjennom Oslopakke 3.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til kostnader og gjennomføring av utbyggingsplanene som ble presentert i det lokale forslaget til Oslopakke 3. For å gi et riktig bilde av kostnader og mulighet for gjennomføring av utbyggingsplanene, er det behov for å detaljere plangrunnlaget for de aktuelle prosjektene, jf. nærmere omtale i kap. 2.

I trinn 2 er det beskrevet et opplegg for videre arbeid med prioritering og gjennomføring av prosjekter finansiert av Oslopakke 3. Dette arbeidet krever god samhandling mellom lokale og statlige myndigheter. I trinn 2 omtales nærmere plan- og kostnadsgrunnlaget for det lokale forslaget, arbeidet med kvalitetssikring, målsettingen for Oslopakke 3, styringsmodell, finansiering og økonomiske rammer, viktige prosjekter, bruk av bompenger til driftstiltak for kollektivtransport og rapportering.

1.1 Oppfølging av Oslopakke 3 trinn 1

Bompengeinnkrevingen i Oslopakke 3 ble etablert i 2008. Takstene i eksisterende bomring ble hevet 1. juli 2008 og rabattsystemet ble endret. Det ble etablert et nytt bomsnitt på bygrensen mellom Bærum og Oslo den 1. oktober 2008, som beskrevet i St.prp. nr. 40 (2007-2008).

I forbindelse med etableringen av Oslopakke 3 ble gammelt innkrevingsutstyr og boder i eksisterende bomring erstattet med bomstasjoner for automatisk innkreving i 2008. Frigjort vegareal ved bomstasjonene vil bli satt i stand. Automatiske bomstasjoner er etablert i det nye snittet i Bærum. Selv om antall innkrevingspunkter er vesentlig økt på grunn av det nye snittet og omleggingen for øvrig, er årlige driftskostnader for det nye systemet beregnet å bli om lag på samme nivå som for den tidligere bomringen, dvs. i størrelsesorden 130 mill. kr.

Helautomatiseringen av innkrevingsstasjoner krever avveiinger mellom effektivitet, forbrukerinteresser og personvernhensyn. I Oslopakke 3 trinn 1 ble det varslet et interdepartementalt samarbeid om anonymitet i helautomatiske bomstasjoner. Samferdselsdepartementet tar sikte på at konklusjonene fra et slikt arbeid kan foreligge innen Datatilsynets konsesjonsperiode for Osloringen utløper ved årsskiftet 2009/2010, jf. også omtale i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. Passeringsdata blir behandlet etter rutiner gitt av Vegdirektoratet og i samsvar med gjeldende regelverk, jf. omtale i St.prp. nr. 40 (2007-2008).

Nytt takstsystem for Oslopakke 3 er beskrevet i St.prp. nr. 40 (2007-2008), side 7. Ordningen innebærer rabatt på 20 pst for enkeltpasseringer knyttet til forskuddsavtale med Fjellinjen AS. Alle andre brikkebrukere får en rabatt på 10 pst. Rabattordningen har medvirket til økt brikkeandel i bomringen fra 78 til 82 pst etter at det nye takstsystemet ble innført. Høyere brikkeandel fører til mer effektiv drift av systemet og vil redusere innkrevingskostnadene.

I Oslopakke 3 trinn 1 ble det lagt til grunn rabattordning med forskuddsbetaling med minstebeløp på 500 kr for lette og 1 500 kr for tunge kjøretøy. Det lave beløpet for forskuddsbetaling har vist seg å skape problemer for mange abonnenter. Ifølge Fjellinjen får en gjennomsnittlig månedskortbruker etter overgang til nytt system 2-3 fakturaer pr. måned. Basert på passeringsstatistikk for to måneder foreslår nå bompengeselskapet overfor abonnentene at de betaler inn et forskudd som gir én faktura annenhver måned. Selskapet har registrert en begynnende nedgang i antall fakturaer og mindre behov for lagring av bilder. Dette vil gjøre betalingen enklere for trafikantene og redusere innkrevingskostnadene.

I tråd med Samferdselsdepartements beslutning i juni 2008, har Vegdirektoratet justert takstsystemet og utarbeidet et opplegg slik at maxitaxier betaler samme takst som øvrige drosjer. Endringen ble innført samtidig med innføring av nye takster 1. juli 2008.

Det nye takstsystemet innebærer at tunge kjøretøy betaler tre ganger taksten av lette kjøretøy, dvs. henholdsvis 75 kr i bomringen og 37,50 kr i betalingssnittet i vest. Det er ved årsskiftet 2008/2009 ikke registrert endringer i tungbiltrafikkandel på hovedvegnettet i Oslo-området.

Fjellinjen AS har registrert en nedgang på 7-8 pst i antall passeringer i bomringen høsten 2008 sammenliknet med de tre siste månedene i 2007. Det var forventet redusert trafikk som følge av økte priser for bilreiser inn mot sentrale deler av Oslo, men nedgangen er større enn ventet på forhånd. Redusert aktivitet i økonomien og forbedret kollektivtilbud og reduserte kollektivtakster er forhold som påvirker trafikken gjennom bomringen. Trafikkutvikling og årsaken til trafikknedgangen vil følges opp.

Til dokumentets forside