St.meld. nr. 17 (2008-2009)

Om Oslopakke 3 trinn 2

Til innholdsfortegnelse

10 Rapporteringssystem

Et tilpasset rapporteringssystem er en viktig forutsetning i arbeidet med porteføljestyring. I tillegg har Samferdselsdepartementet et ansvar for å rapportere og følge opp at bompenger brukes i henhold til Stortingets vedtak. Rapporteringssystemet må tilfredsstille både statens og lokale myndigheters behov for rapportering og innrettes mot årlige budsjetter og en langsiktig rullering av pakken. Opplegg og rutiner for rapporteringssystem må utarbeides i samarbeid med aktørene.

Formål med rapporteringssystemet:

 • Det overordnede formålet er å sikre åpenhet og transparens ved gjennomføring av pakken. Den årlige rapporteringen bør være offentlig for å sikre transparens.

 • Systemet må gi tilstrekkelig informasjon til en god løpende styring av pakken

  • grunnlag for å følge opp hvordan de totale midlene til Oslopakke 3 brukes

  • grunnlag for å vurdere måloppnåelsen fortløpende og dermed målstyringen av pakken

  • grunnlag for å vurdere partenes oppfølging av pakken over egne budsjetter

  • grunnlag for å vurdere utvikling i trafikantenes bidrag

 • informasjon om viktige avvik

 • Systemet må gi tilstrekkelig informasjon til en langsiktig prioritering av tiltak

  • måleparametre til å kunne vurdere måloppnåelse av innretningen på pakken over en periode

Årlig rapporteringssystem

Den årlige rapporteringen bør gi fortløpende informasjon om utviklingen i pakken, slik at Styringsgruppen kan gjennomføre nødvendige justeringer. Det viktigste er en økonomisk rapportering i forhold til budsjetter og handlingsprogram, samt partenes oppfølging av pakken over egne budsjetter. I tillegg må den årlige rapporteringen fange opp avvik, spesielt for større prosjekt. Rapportering bør skje årlig og omtales i statsbudsjettet.

Rapportering på måleparametre

Det bør årlig gjennomføres en rapportering av sentrale måleparametre jf. forslag til målstruktur skissert i kapittel 4 (framkommelighet for alle trafikantgrupper, trafikksikkerhet, miljø, universell utforming). Ikke alle parametre trenger å rapporteres hvert år.

Rapportering hvert 4. år

En mer omfattende rapportering av måloppnåelse bør skje i forbindelse med en rullering av pakken hvert 4. år. Dette gir mulighet for å foreslå endringer i målsettingene for pakken og å gi en grundigere vurdering av hva som skal til for å bedre måloppnåelsen. Dette bør skje som en del av arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan.

Til dokumentets forside