St.meld. nr. 17 (2008-2009)

Om Oslopakke 3 trinn 2

Til innholdsfortegnelse

9 Trafikantbetaling til vognmateriell

Som en del av Oslopakke 2 ble det etablert en ordning med trafikantbetaling på kollektivtrafikken («75-øringen»), jf. St.prp. nr. 64 (1999 - 2000) Om delvis bompengefinansiering av forsert kollektivutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2). Ifølge St.prp. nr. 64 skal

«Trafikantbetaling på kollektivselskapene innhentes, isoleres og brukes i det enkelte selskap (Oslo Sporveier, NSB og SL). Pengene forutsettes brukt til kjøp av nytt materiell. Innkrevingsperioden vil vare til utgangen av 2011.»

Det er i perioden 2001-2009 samlet inn om lag 1 mrd. kr på T-bane, trikk, buss, båt og tog i Oslo og Akershus. I Oslo inngår midlene i et program for finansiering av nye T-banevogner, mens midlene i Akershus i hovedsak er avsatt til innkjøp av nytt vognmateriell til Kolsåsbanen. NSB har satt i gang et prosjekt for å anskaffe togmateriell for å tilby flere seter for lokaltrafikken i Oslo etter hvert som sporkapasiteten tillater det.

I samråd med lokale myndigheter foreslår Samferdselsdepartementet at ordningen med trafikantbetaling til vognmateriell videreføres som en del av Oslopakke 3 til utgangen av 2011. Eksisterende avtaler jf Oslopakke 2 om innkreving, bruk og rapportering av midlene opprettholdes i denne perioden.

Etter 2011 står partene fritt til å vurdere om de fortsatt ser behov for å øremerke et slikt takstpåslag til vognmateriell, eller om det er mer hensiktsmessig å etablere andre ordninger for å sikre nødvendige investeringer i vognmateriell som f. eks. opplegg for vognleie. Samferdselsdepartementet foreslår at ordningen med øremerking av trafikantinntekter til nytt materiell holdes utenfor Oslopakke 3 f.o.m. 2012. Dette betyr i praksis at inntektsgrunnlaget forutsatt i lokalt forslag til Oslopakke 3 reduseres med om lag 2,1 mrd. kroner i perioden 2012 til 2028.

Til dokumentets forside