St.meld. nr. 17 (2008-2009)

Om Oslopakke 3 trinn 2

Til innholdsfortegnelse

8 Bruk av bompenger til drift av kollektivtrafikk

Regjeringen er opptatt av å gi lokale myndigheter flere redskap i arbeidet med å utvikle et mer miljøvennlig og effektivt transportsystem. Muligheten til å bruke bompenger til drift av kollektivtransport er en viktig forutsetning i Oslopakke 3. Stortinget vedtok våren 2008 en endring i vegloven § 27 som åpner for bruk av bompenger til drift av kollektivtrafikk, jf. Ot.prp. nr. 15 (2007-2008), Innst. O. nr. 26 (2007-2008) og St.prp. nr. 40 (2007-2008). Bruk av bompenger til drift skal være basert på helhetlige planer vedtatt av lokalpolitiske myndigheter, og det er lagt til grunn at midlene skal brukes på en slik måte at de bidrar til at målene for Oslopakke 3 blir nådd. Intensjonen bak lovendringen er at bompenger brukt som økt tilskudd til kollektivtransport skal gi en reell styrking av kollektivtilbudet.

Som bakgrunn for lovendringen er det i Ot.prp. nr. 15 (2007-2008) pekt på at styrking av kollektivtransporten er en nødvendig del av en strategi for effektiv og miljøvennlig transport. Det vises videre til at fylkeskommunens økonomi kan være utilstrekkelig til å gi det nødvendige løftet i kollektivtilbudet og til behovet for økt satsing på tiltak utover rene investeringer i kollektivtrafikk.

Samtidig slås det fast at fylkeskommunene er ansvarlige for å finansiere drift av lokal kollektivtransport (unntatt jernbane), og at bruk av bompenger til drift av lokal kollektivtransport skal være et supplement til den ordinære innsatsen over offentlige budsjetter. Det legges således til grunn at bevilgninger til offentlig kjøp av kollektivtjenester over ordinære budsjetter reelt sett blir opprettholdt minst på samme nivå som i dag. Dette prinsippet er også lagt til grunn i St.prp. nr. 59 (2007-2008) og i aksjonæravtalen for Ruter As der det heter at:

«Oslo og Akershus forplikter seg til å opprettholde realverdien pr 2007 av sitt årlige tilskudd for hvert av de enkelte årene 2008-2011 for å sikre økonomisk stabilitet i oppstartfasen.»

I henhold til Ot.prp. nr. 15 (2007-2008) må det for en bompengepakke som også inneholder driftstiltak, være utarbeidet en strategi for håndtering av driftsoppgavene etter opphør av bompengefinansieringen. Videre må det gå fram hva som skal skje ved eventuell svikt i inntektene. Dette er i tråd med det som gjelder generelt for bompengeprosjekter.

Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 40 (2007-2008) Om Oslopakke 3 trinn 1, forutsatte komiteens flertall at minimum 25 pst av de årlige bompengeinntektene skal brukes til driftstiltak for kollektivtransport. Det er viktig at det etableres et enkelt og forutsigbart system for overføring av bompenger til drift som muliggjør langsiktig planlegging i Ruter As og hos de enkelte operatørene. Planlagt tildeling av bompenger til Ruter As sitt kjøp av kollektivtransport utgjør med dagens budsjetter om lag 8 pst av selskapets omsetning.

Det er behov for å klargjøre Ruter As sin rolle og fullmakter knyttet til gjennomføring av Oslopakke 3. Ruter As har ansvaret for koordinert transporttilbud i regionen, men det er ulike syn på hvilke rolle Ruter skal ha for midler til vedlikehold, reinvestering og investering i infrastruktur. Eierne; Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, må foreta denne klargjøringen.

Ett av elementene i det lokale forslaget til Oslopakke 3 er bruk av bompenger som bidrag til kjøp av jernbanetjenester. Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere hvordan dette skal håndteres videre.

Det er enighet om at bruk av driftsmidlene skal styres gjennom lokalpolitiske vedtak innenfor de rammene som blir lagt av Stortinget. For å gi Stortinget mulighet til å sikre at midlene blir brukt i tråd med forutsetningene i Oslopakke 3 må det etableres rutiner for å redegjøre for planlagt bruk av midlene og for rapportering av faktisk bruk i de årlige statsbudsjettene.

Til dokumentets forside