St.meld. nr. 17 (2008-2009)

Om Oslopakke 3 trinn 2

Til innholdsfortegnelse

2 Plangrunnlag og lokale vedtak

Arbeidet med lokalt forslag til Oslopakke 3 og de lokalpolitiske vedtakene er omtalt i St.prp. nr. 40 (2007-2008). Lokalt forslag består av en rekke veg- og kollektivprosjekter til en økonomisk ramme på om lag 54 mrd. 2006-kr som er tenkt gjennomført over en periode på 20 år.

Tabell 2.1 viser prosjektlisten som er lagt til grunn i det lokale vedtaket i Oslo og Akershus om Oslopakke 3 omregnet til 2009-prisnivå. Summen for den økonomiske rammen for det lokale forslaget er om lag 58 mrd. 2009-kr. Statens vegvesen har i tillegg lagt inn informasjon om planstatus for prosjektene.

Tabell 2.1 

«Bevilgningsbehov» lokalt forslag (Mill. 2009-kr) Planstatus
Prosjekter i Oslo 33 250
Miljøtunneler/vegprosjekter 13 630
Rv 4 Fossumdiagonalen 545 Planprogram er til behandling i Oslo kommune.
E6 Manglerudtunnel 4 140 Delprosjekt i Sørkorridorutredningen. Planlegging ikke startet.
Alnabru nytt kjøresystem 220 Det arbeides med reguleringsplan for terminalområdet inkl. ny adkomst
Rv 168 Røatunnelen 765 Konsekvensutredning ble utført i 2005. Stat og kommune er uenig i anbefalt alternativ. Kommunal veg fra 1.1.2010
Rv 4 Bjørvika - Økern 1 310 Ikke utredet
Rv 150 Nydalskrysset 435 Ikke planlagt
E18 Framnes - Fornebu 4 035 Systemanalyse som grunnlag for planprogram pågår
E18 Mosseveitunnel 2 180 Delprosjekt i Sørkorridorutredningen. Planlegging ikke startet
Bundne vegprosjekter 4 630
E18 Sydhavna 275 Det arbeides med reguleringsplan
E18 Bjørvika 2 535 Bygges
Rv 150 Ulven-Sinsen 1 405 Bygges
Rv 4 Carl Berners pl 70 Bygges
Rv 161 Ring 2 Carl Berners pl - Blindernveien 85 Parsell 1 bygges
Rv 168 Bogstadveien 95 Reguleringsplan er til behandling i Oslo kommune
E18 Festningstunnelen - nytt teknisk utstyr 165 Bygges
Kollektivtransport 11 720
Tiltak i HP 2006-2009 0
Kolsåsbanen 0 Åpnet til Åsjordet i 2008. Neste delstrekning er under bygging og skal åpnes i 2010.
Opprusting T-banen: 3000
Fellestunnelen 925
Materiell 435
Homansbyen stasjon 765 Planlegging ikke startet
Haslesvingen med Løren stasjon 655 Det arbeides med teknisk forprosjekt som grunnlag for planlegging etter PBL
Stasjonsprogrammet 220
Økt tilskudd kollektivtransport 6 540
Drift av kollektivtransport 3 270
Investering i kollektivsystemet 3 270
Andre kollektivtiltak 2 180
Andre investeringstiltak 3 270
E6 Lokk i Groruddalen 1 090 Det arbeides med mulighetsstudie for å kartlegge problemomfang og avklare behov
Trafikksikkerhet, gang/sykkelveier, miljøtiltak 2 180
Prosjekter i Akershus 23 640
Miljøtunneler/vegprosjekter 9 045
E18 Vestkorridoren, inkl. E16: 6 865
E16 Sandvika - Wøyen 1 145 Godkjent kommunedelplan. Det arbeides med reguleringsplan.
E18 1 905 Systemanalyse som grunnlag for planprogram
Miljøtunnel Asker 545 Det foreligger mulighetsstudie utarbeidet i samarbeid mellom Asker kommune og Statens vegvesen.
Andre prosjekter i korridoren 3 270
Romerike 1 195
Rv 4 Nittedal 325 Planprogram for kommunedelplan er under arbeid.
Rv 22 Lillestrøm-Fetsund 220 Forslag til reguleringsplan sendes kommunene vår 2009
Rv 169 til rv 22 100 Forslag til reguleringsplan er på offentlig høring.
Rv 120 avlastningsvei utenom Skedsmokorset 220 Vedtatt reguleringsplan må revideres.
Tiltak Øvre Romerike 220
Tiltak Nedre Romerike 110
Follo 985
Rv 152 i Follo 655 Det pågår arbeid med reguleringsplaner og vegutredninger på delstrekninger, mens andre delstrekninger er klar til bygging.
Rv 156 Nesodden Bråtan - Tusse 220 Kommunedelplan vedtatt
Forskottering av mindre tiltak 110
Bundne vegprosjekter 1 215
E16 Wøyen-Bjørum 205 Bygges. Åpnes våren 2009.
E6 Assurtjern-Vinterbro 925 Bygges. Åpnes høsten 2009.
Rv 164 Løkkeåstunnelen i Sandvika 55 Godkjent regulering. Byggestart 2009
Rv 154 Nordbyveien/Ås grense - Jernbaneveien 10 Godkjent reguleringsplan. Byggestart 2009.
Rv 152 Ottarsrud - Gislerud 20 Godkjent reguleringsplan. Byggestart 2009.
Kollektivtransport 10 600
Tiltak i HP 2006-2009
Kolsåsbanen Akershus til Kolsås 600
Sandhølet bru-Tjernsrud (Jar) Reguleringsplan er godkjent. Byggestart 2009 - åpnes i 2010
Kolsåsbanen Tjernsrud-Gjønnes (Bekkestua) Reguleringsplan er godkjent. KS2 gjennomføres våren 2009.
Kolsåsbanen Gjønnes-Kolsås Reguleringsplanarbeid pågår.
Fornebubanen 655 Det arbeides med forprosjekt
Baneforlengelse til Ahus 765 Det er gjennomført forprosjekt
Økt tilskudd kollektivtransport 5 230
Andre kollektivtiltak 3 350
Andre investeringstiltak: 2 780
Fellestiltak
Riving/etablering av betalingsstasjoner 275
Planlegging 1 090
Sum Oslopakke 3 58 255

Tabellen viser hvilke økonomiske rammer lokale myndigheter la til grunn da de fattet vedtak om bompengeopplegget for Oslopakke 3. Prioritering av prosjekter i lokalt forslag er tilpasset beregnet inntektsgrunnlag fra bompengeinnkrevingen og forventet statlige overføringer til vegformål.

Tabellen viser at plangrunnlaget for prosjektene er svært varierende. Det er derfor vanskelig å estimere faktiske kostnader for å gjennomføre prosjektporteføljen i lokalt forslag med basis i foreliggende planer. Usikkerhet ved kostnader for gjennomføring av prosjektporteføljen er drøftet i kvalitetssikring i tidlig fase (KS1), se kapittel 3.2. Det oppgitte «bevilgningsbehov» for prosjekter uten vedtatte planer er oppgitt med et grovt antatt behov, og viser hvor mye lokale myndigheter høsten 2007 ønsket å prioritere til de ulike prosjektene. Det oppgitte «bevilgningsbehovet» kan ikke sammenliknes med reelle kostnadsoverslag.

Ett eksempel på forskjeller mellom oppgitt «bevilgningsbehov» og kostnader for prosjekter er Kolsåsbanen. I lokalt forslag er det lagt til grunn et «bevilgningsbehov» på 600 mill. kr til hele prosjektet. I 2009 er prosjektet tildelt 200 mill. kr i Oslo og 290 mill. kr i Akershus, og foreløpig kostnadsanslag for opprusting av Kolsåsbanen i Akershus er våren 2009 kalkulert til 2,1-2,5 mrd. kr.

Ett annet eksempel på økt bevilgningsbehov er rv 150 Ulvensplitten - Sinsen. Dette prosjektet er i lokalt forslag oppført med et «bevilgingsbehov» på om lag 1 400 mill. kr. Totalkostnadene for dette prosjektet er våren 2009 kalkulert til om lag 3 690 mill. kr og restbehov fra Oslopakke 3 vil være om lag 2 400 mill. kr pr. 1.1.2010, jf. omtale i kapittel 7.5.2.

I det videre arbeidet med gjennomføring av Oslopakke 3 er det behov for gode prosesser mellom transportetatene, statlige og lokale myndigheter for å utvikle et godt opplegg for prioritering av prosjekter (porteføljestyring) som er i samsvar med overordnede mål og tilgjengelig finansiering, se nærmere kapittel 3.3 og 4.

Til dokumentets forside