St.meld. nr. 17 (2008-2009)

Om Oslopakke 3 trinn 2

Til innholdsfortegnelse

6 Finansiering og økonomiske rammer

6.1 Lokale forutsetninger om finansiering og økonomiske rammer for Oslopakke 3

I det lokale forslaget er det anslått et investeringsbehov på om lag 58 mrd. kr til veg og lokal kollektivtransport i en 20 års-periode (2008-2027). Prosjektene i det lokale forslaget var tenkt finansiert med 13 mrd. kr fra staten og 45 mrd. kr i bompenger. I tillegg var det i det lokale forslaget forutsatt en dialog med staten for å sikre nødvendig utbyggingstakt på jernbaneinvesteringer i Vestkorridoren og nytt dobbeltspor Oslo-Ski.

6.2 Foreslått rammetilskudd til Oslopakke 3

Stortingets vedtak om å overføre ansvaret for øvrige riksveger fra stat til fylkeskommuner, jf. St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid og Innst. S. nr. 166 (2006-2007) har delvis endret forutsetningene for Oslopakke 3. Staten overfører ansvaret for om lag 40 km vegnett til Oslo kommune og om lag 690 km vegnett til Akershus fylkeskommune. I tillegg vil Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ha et selvstendig finansieringsansvar for investeringer i kollektivtransporten. Statlige tilskudd til investeringer på det framtidige fylkesvegnettet og til infrastrukturtiltak for kollektivtransport vil bli finansiert gjennom rammetilskudd fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune kan i tillegg ta i bruk rentekompensasjonsordningen til gjennomføring av transporttiltak.

6.3 Inntekter fra bompengeinnkrevingen

Inntektene fra bompengeinnkrevingen i Oslopakke 3 avhenger både av hvordan trafikantene vil tilpasse seg betalingssystemet og den generelle trafikkutviklingen de kommende 20 år. I lokalt forslag for Oslopakke 3 var netto trafikantbetaling over 20 år anslått til om lag 41 mrd. kr (2006-kr). I St.prp. nr. 40 (2007-2008) er forventet netto årlig bompengeinntekt oppgitt til om lag 1 850 mill. kr fra 2009.

Fjellinjen AS har etter takstøkning i bomringen og oppstart av innkreving i de nye bomstasjonene i vest (Bærumsringen) registrert en nedgang på 7-8 pst i antall passeringer i bomringen sammenliknet med de tre siste månedene i 2007. Nedgangen er noe større enn det som er registrert i Statens vegvesens tellepunkter i de tre korridorene inn mot Oslo. Denne utviklingen vil bety lavere bompengeinntekter på kort sikt. Fjellinjen AS' prognose for selskapets nettoinntekt i 2009 er om lag 1 700 mill. kr.

Det er i 2008 kommet nye befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå som viser en vesentlig høyere befolkningsvekst i Oslo-området enn de prognosene som lå til grunn for beregning av inntektsgrunnlag i det lokale forslaget og i St.prp. nr. 40 (2007-2008). Høyere befolkningsvekst vil sannsynligvis føre til høyere trafikkvekst. Foreløpig er det derfor lagt til grunn samme bompengebidrag som i det lokale forslaget, dvs. om lag 45 mrd. kr (2009-kr) over 20 år. Trafikk- og inntektsutviklingen bør følges nøye de kommende år.

Bompenger fra Oslopakke 3 skal finansiere tiltak på framtidig riksvegnett, framtidig fylkes-/kommunalt vegnett, kollektivnettet og driftstiltak for kollektivtrafikken. Årlig fordeling av bompenger på de ulike hovedformålene blir presentert i de årlige statsbudsjettene.

6.4 Statlige midler til Oslopakke 3

Statlige midler til Oslopakke 3 omfatter:

  • midler til jernbane i Oslo-området

  • midler til riksvegnettet i Oslo og Akershus

  • rammetilskudd til fylkesvegnettet i Oslo og Akershus

  • rentekompensasjonsordningen til gjennomføring av transporttiltak

6.5 Økonomiske rammer

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det foreslått følgende planrammer til gjennomføring av Oslopakke 3:

Tabell 6.1 

Mill. 2009-kr
  2010 - 2013 2014 -2019 2010 -2019
  Statlige midler Annen finans. Statlige. midler Annen finans. Statlige. midler Annen finans.
Jernbane1) 6 270 0 9 890 0 16 160 0
hvorav Oslo - Ski 2 500 0 9 160 0 11 660 0
Riksveg2) 2 100 4 500 2 800 5 500 4 900 10 000
Bompenger til lokale prosjekter og drifttilskudd til kollektivtrafikk 3 500 8 500 12 000

1) Oslopakke 3 er her definert som Oslo-Ski, Osloprosjektet, Vestkorridoren, tiltak for godstrafikken på Alnabru. I tillegg kommer tiltak i programområdene for kapasitetsøkende tiltak/gods (krysningsspor), sikkerhet og tilgjengelighet på stasjoner og i knutepunkter.

2) Inkluderer om lag 500 mill. kr i statlige midler til E18 Bjørvikaprosjektet i tillegg til statlige midler omtalt i NTP.

Tabellen viser at Regjeringen prioriterer om lag 16,2 mrd. kr til jernbaneprosjekter i Oslopakke 3-området for perioden 2010-2019. I tillegg kommer tiltak til programområdene for kapasitetsøkende tiltak/gods, sikkerhet og tilgjengelighet på stasjoner og knutepunkter og statens offentlige kjøp av jernbanetjenester i regionen.

Tabellen viser videre at Regjeringen prioriterer 4,9 mrd. kr i statlige midler til riksveginvesteringer innenfor Oslopakke 3 i perioden 2010-2019, inkl. statlige midler til E18 Bjørvikaprosjektet. På bakgrunn av forvaltningsreformen kommer i tillegg et statlig tilskudd til fylkesvegnett og lokal kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Dette blir avklart i forbindelse med kommuneproposisjonen som blir lagt fram våren 2009.

I perioden 2010-2019 er det i tråd med lokalt forslag lagt til grunn at det blir stilt til disposisjon totalt 22 mrd. kr i bompenger. Foreløpig er det lagt til grunn om lag 10 mrd. kr til tiltak på riksvegnettet og om lag 12 mrd. kr til økt tilskudd til kollektivtrafikken og investeringer i fylkesveger og kollektivtrafikk. Fordeling av bompenger mellom lokale prosjekter i Oslo og Akershus må avklares i samarbeid med lokale myndigheter. Stortinget har forutsatt at minst 25 pst av bompengeinntektene og minimum 590 mill. kr årlig skal benyttes til økt tilskudd til kollektivtrafikken (drift og reinvesteringer på T-banenettet). Ved økte bompenger eller økte statlige bidrag, må summen til kollektivformål forholdsvis økes minst like mye.

6.6 Handlingsprogram for 2010 - 2013

Statens forslag til prioritering av riksveg- og jernbaneprosjekter for perioden

2010-2013 framgår av St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. Styringsgruppen for Oslopakke 3 skal i løpet av våren 2009 legge fram et samlet forslag til Handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden 2010-2013. Dette handlingsprogrammet vil vise prioritering av prosjekter og tiltak for perioden finansiert med statlige midler, bompenger, kommunale og fylkeskommunale midler.

Dagens trafikkutvikling tilsier at bompengebidraget blir noe mindre enn forutsatt i lokalt forslag de første årene, og prognosen for netto bompengeinntekt i 2009 er om lag 1,7 mrd. kr. I arbeidet med handlingsprogram 2010-2013 må styringsgruppen for Oslopakke 3 utarbeide forslag til hvordan staten og lokale myndigheter skal forholde seg til reelt inntektsnivå for perioden, inkludert eventuelle takstøkninger.

Planavklaring er en kritisk faktor for gjennomføring av Oslopakke 3. Det åpnes derfor for en fleksibel bruk av planleggingsmidler, slik at styringsgruppen kan sørge for allokering av nødvendige ressurser til de ansvarlige fagetatene i regionen for å gjennomføre Oslopakke 3.

En viktig oppgave for styringsgruppen videre, blir å utarbeide prioriteringskriterier og plangrunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023.

Til dokumentets forside