St.meld. nr. 17 (2008-2009)

Om Oslopakke 3 trinn 2

Til innholdsfortegnelse

5 Styringsmodell

Oslopakke 3 er en finansieringsplan for forsert utbygging av hovedvegnettet og det lokale kollektivnettet i Oslo-området. I tillegg vil staten koordinere sin innsats på jernbanenettet med resten av transportnettet i regionen gjennom Oslopakke 3, og det er lagt til rette for at bompenger kan brukes til drift av et styrket kollektivtilbud.

5.1 Styringsgruppe for Oslopakke 3

I januar 2009 ble det etablert en styringsgruppe for Oslopakke 3. Styringsgruppen har hovedansvaret for god koordinering av Oslopakke 3-porteføljen. Arbeidet i styringsgruppen skal gi grunnlag for Stortingets, departementets og lokale myndigheters behov for styring og kontroll med bruk av budsjettmidler og bompenger. Forvaltningsreformens overføring av formelt ansvar fra staten til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gir nye forutsetninger med hensyn til styring av Oslopakke 3 i forhold til lokalt forslag til Oslopakke 3. Styringsmodellen må tilpasses til enhver tid gjeldende forvaltningssystem.

Mandat for styringsgruppen for Oslopakke 3:

Styringsgruppen består av Oslo kommune v/byråd for miljø og samferdsel, Akershus fylkeskommune v/fylkesordføreren, Jernbaneverket og Statens vegvesen v/vegdirektøren. Gruppen ledes av staten v/vegdirektøren. Konsensus i styringsgruppen og lokal enighet er et viktig fundament for Oslopakke 3-arbeidet.

Styringsgruppens oppgaver:

  • Forberede omforente saksframlegg til besluttende organer om prioritering (inkludert rekkefølge for prosjekter) av midlene i Oslopakke 3

  • Gi innspill til samordnete statlige og lokale/regionale plan- og budsjettprosesser for å sikre best mulig måloppnåelse for bompengepakken. Det skal også gis innspill til arbeidet med arealplaner.

  • Overvåke gjennomføring av store prosjekter og innsatsområder og gi råd om tiltak hvis det avdekkes problemer som ikke kan løses i prosjektene.

  • Bestille og behandle strategiske utredninger som faglig grunnlag for gruppens arbeid med løpende prioriteringer.

Det er bystyret, fylkestinget og Stortinget som fatter de formelle vedtak om handlingsprogram og budsjetter.

Styringsgruppen har ansvar for at det etableres gode systemer for administrativ styring av Oslopakke 3. Gjennomføring av Oslopakke 3 krever godt samarbeid og god ressursstyring internt og på tvers av offentlige organisasjoner. Det er viktig at de ulike etater er bevisst sine roller og ansvar, samtidig som det etableres nødvendige koordineringsfunksjoner og felles prosjekter.

5.2 Regional styring og samarbeid i hovedstadsregionen

Organisering og ansvar i Osloregionen har stått på dagsorden i mange år. Temaet er sist utredet i St.meld. nr. 31 (2006-2007) Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion - Hovedstadsmeldingen, der det ble foreslått fire ulike modeller for bedre regional styring og samordning i hovedstadsområdet. I Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen) har Regjeringen konkludert med en anbefaling om pålagt regionalt plansamarbeid om areal- og transportspørsmål etter bestemmelser i plan- og bygningsloven. Dette har Stortinget sluttet seg til, jf. Innst. O. nr. 30 (2008-2009). Miljøverndepartementet skal lede arbeidet med å etablere retningslinjer for et slikt samarbeid. Dette arbeidet er igangsatt, og representanter fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune deltar. Også representanter fra Akershus-kommunene trekkes med i samarbeidet.

Det legges til grunn at det regionale plansamarbeidet skal koordineres med annet plan- og utviklingsarbeid i hovedstadsområdet. I denne forbindelse er det særlig viktig å få en god samordning med Oslopakke 3-arbeidet for å sikre at arealutvikling og utvikling av infrastrukturen blir sett i sammenheng. Dette er nødvendig dersom målsettingen om bedre framkommelighet og reduserte klimagassutslipp skal nås.

I utformingen av styringssystem og administrativt system for å gjennomføre prosjekter og tilbud finansiert av Oslopakke 3 må det legges til rette for god koordinering og rolleavklaring i forhold til arbeidet med pålagt regionalt plansamarbeid for hovedstadsområdet.

AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s. ble fra 1. januar 2008 slått sammen til Ruter As. Dette nye selskapet skal planlegge, bestille og markedsføre kollektivtransport, og sørge for effektiv samordning av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Etter regjeringens vurdering vil etableringen av Ruter As kunne være positivt bidrag til å etablere en felles kollektivtransportpolitikk mellom Oslo og Akershus når det gjelder kollektivtransport.

Til dokumentets forside