St.meld. nr. 40 (2006-2007)

Forvaltning av kongekrabbe

Til innholdsfortegnelse

0 Sammendrag

0.1 Bakgrunn

Regjeringen legger med dette frem en stortingsmelding om forvaltning av kongekrabbe. Meldingen omhandler en gjennomgang av kongekrabbens inntreden i Barentshavet, forvaltningen av bestanden frem til i dag, fangststatistikk, folkerettslige forpliktelser, samt forskningsresultater og kunnskapsstatus på området. På denne bakgrunn trekkes overordnede linjer for den videre forvaltning av kongekrabbe.

Kongekrabben er en introdusert art som har befunnet seg i norske farvann i over 30 år, etter at den ble satt ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet. Bestanden utgjør en forvaltningsmessig utfordring, men også en verdifull ressurs for enkelte kystsamfunn. Forvaltningen av denne bestanden skiller seg vesentlig både fra forvaltningen av fiskebestander, der målet er bærekraftig forvaltning med høyest mulig langtidsutbytte, og fra en ordinær forvaltning av introduserte eller nye arter uten kommersielt fokus.

0.2 Foreslåtte tiltak

Regjeringen ønsker – i et føre-var-perspektiv – å rette oppmerksomheten mot eventuelle effekter på økosystemet som følge av kongekrabbens inntreden, samtidig som det må tas hensyn til næringsaktører og kystsamfunn i områder hvor kongekrabben allerede er etablert.

Regjeringen forslår en overordnet målsetting om å i størst mulig grad begrense en videre spredning av kongekrabbe i norske havområder, og sikre en lavest mulig bestand av kongekrabbe utenfor kommersielt fangstområde. De foreslåtte tiltakene er et resultat av en avveining mellom det mulige og hensiktsmessige for best mulig å nå denne målsettingen. Regjeringen foreslår følgende tiltak:

 • Tiltak for nedfangsting utenfor særskilt avgrenset område;

  • fri fangst av kongekrabbe – uansett kjønn og størrelse, samt utkastforbud

  • utredning av et forslag om å opprette et fond for desimeringsfangst av kongekrabbe

  • tilrettelegging for støtte til næringstiltak for kommersiell utnyttelse av større deler av bestanden

  • ikke gi tillatelse til oppdrett og oppfôring av kongekrabbe utenfor avgrenset område

 • Avgrenset område for kommersiell fangst;

  • opprettholdelse av vestlig grense ved 26°Ø, med unntak av en avgrensing mot sørlige del av Porsangerfjorden

  • opprettelse av nordlig grense, definert av en kombinasjon av 71°15’N og 12 nautiske mil fra grunnlinjen

 • Beskatningsstrategi innenfor avgrenset område;

  • fangst av både hann- og hunnkrabber

  • minstemål og beskatningsgrad fastsettes årlig

  • separate kvoter av hann- og hunnkrabber

  • fangst av skadet krabbe – som en andel av kvoten – for bedre ressursutnyttelse

  • tillate bifangst av kongekrabbe i enkelte andre fiskerier

 • Deltakerregulering innenfor avgrenset kommersielt område;

  • fri deltakelse for fartøy under 11 meter fra Øst-Finnmark

  • videre deltakelse for fartøy over 11 meter fra Øst-Finnmark som i dag har deltaker­adgang

  • videre deltakelse for fartøy fra Vest-Finnmark og sørover som i dag har deltaker­adgang

 • Satsing på forskning innenfor;

  • spredningsproblematikk

  • bestandskartlegging

  • økosystemeffekter

  • bioøkonomiske virkninger

  • samfunns- og næringsøkonomiske forhold

Regjeringen foreslår en evaluering av kongekrabbeforvaltningen etter fem år. I tillegg skal effekten av spredningsbegrensende tiltak vurderes årlig, i tilknytning til den ordinære/løpende gjennomgangen av forvaltningen.

Til dokumentets forside