Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 63 (2002-2003)

Om reindriftsavtalen 2003/2004, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2003

Til innholdsfortegnelse

1 Reindriftsavtale 1. juli 2003-30. juni 2004

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruksdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2003/2004, gjeldende fra 1. juli 2003 til 30. juni 2004.

1.1 Økonomisk ramme

1.1.1 Bevilgninger over Statsbudsjettet

Det foreslås at rammen for bevilgningene over Statsbudsjettet for reindriftsavtalen 2003/2004 settes til 95,0 mill kroner, eksklusive midler til tiltak mot radioaktivitet og verdien av skattefradraget i reindriften. Dette tilsvarer en reduksjon på 5,9 mill kroner i forhold til reindriftsavtalen 2002/2003 etter vedtatt budsjett for 2003.

Det fastsettes ikke målpris for reinkjøtt i slaktesesongen 2003/2004.

1.2 Utviklings- og investeringstiltak

Bevilgningen til Reindriftens Utviklingsfond settes for Reindriftsavtalen 2003/2004 til 36,5 mill kroner mot 45,3 mill kroner i avtalen for 2002/2003.

Fra Reindriftens Utviklingsfond gjøres følgende avsetninger:

 • 4,5 mill kroner til forskning og veiledning for 2003,

 • 2,0 mill kroner til Samisk Utviklingsfond for å støtte opp under kombinasjonsnæringer hvor reindrift inngår som en komponent,

 • 1,0 mill kroner til konfliktforebyggende tiltak for 2003,

 • 7,7 mill kroner til Verdiskapingsprogram for reindrift,

 • inntil 10,0 mill kroner til innløsning av driftsenheter og andre strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for tilpasning av antall driftsenheter og reintall,

 • 1,0 mill kroner til kvinnerettede tiltak,

 • 0,7 mill kroner til dekning av kostnadene ved omlegging av tilskuddsystemet,

 • 1,5 mill kroner til fagbrevordningen i reindriften,

 • 0,5 mill kroner til industrialisering av radiobjeller.

For øvrig kan fondets midler nyttes til:

 • kjøp av livdyr,

 • gjeterhytter og øvrige reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg,

 • støtte ved omfattende tap av rein i ulykker,

 • utdanningsstipend,

 • ekstra driftskostnader til reindriftstilbud i barnehager,

 • tidligpensjon,

 • markedsfremmende tiltak,

 • sikring av reindriftens beiterett,

 • andre praktiske tiltak innenfor reindriften, herunder transport av rein,

 • andre faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veileding, kursvirksomhet, beitegranskning, planlegging og avlstiltak,

 • utvikling av binæringer og til formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene,

 • refusjon av dokumenterte utgifter, til deltagelse på kurs/etterutdanning og lignende for reindriftsutøvere,

 • 1-2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning.

1.3 Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Det bevilges 51,1 mill kroner for avtaleåret 2003/2004 til ulike direkte tilskudd, mot 48,2 mill kroner for avtalen 2002/2003.

1.3.1 Distriktstilskudd

Det avsettes 12 mill kroner til ordningen med distriktstilskudd.

1.3.2 Tilskudd til driftsenheter og tamreinlag

For at tilskudd til driftsenheter og tamreinlag skal kunne innvilges må følgende vilkår være oppfylt:

 • Driftsenheten må i utgangspunktet ha under 600 rein. Imidlertid kan driftsenheter med mer enn 600 rein motta tilskudd dersom følgende krav er oppfylt:

  1. Driftsenheten må ha under fastsatt høyeste reintall, per 31. mars inneværende driftsår. Avgang av rein som overstiger disse grensene ved siste pålagte telling i driftsåret må dokumenteres og godkjennes av reindriftsagronomen.

  2. Det er fastsatt et øvre reintall per distrikt og distriktet samlet holder seg innenfor dette reintallet.

  3. Det er inngått en bindende avtale mellom reindriftsforvaltningen og samtlige driftsenhetsinnehavere i distriktet om en reduksjonsplan for en tilpassing av reintallet innen fastsatt frist. En slik avtale skal utarbeides i henhold til Reindriftssjefens retningslinjer.

 • Driftsenhetsinnehaveren må ikke motta alderspensjon etter folketrygdslovens regler per 31. mars inneværende driftsår. For felles driftsenhet og/eller driftsenhet som er berettiget til ektefelletillegg, gjelder dette yngste ektefelle.

 • Driftsenheten/tamreinlaget må utøve en reindrift som er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for næringen, herunder pålagte tellinger.

 • Driftsenhetsinnehaveren/driftsenhetsinnehaverne må vise til en avgiftspliktig inntekt fra salg av reinkjøtt på minimum 30 000 kroner og derav være registrert i avgifts- og enhetsregisteret.

Det gjøres følgende avsetninger til tilskudd til driftsenheter og tamreinlag:

 1. Produksjonspremie:

  Det avsettes 17 mill kroner til ordningen med produksjonspremie.

  Produksjonspremien beregnes med en prosentsats på 25% på basis av avgiftspliktig salg av kjøtt og andre inntekter i reindriften. Avgiftsfrie inntekter, samt salg av livdyr inngår ikke som grunnlag for beregningen av produksjonspremien.

  Det utbetales ikke produksjonspremie for avgiftspliktig inntekt som overstiger 400 000 kroner per driftsenhet og 1 000 000 kroner per tamreinlag.

  Produksjonspremien utbetales til driftsenhetsinnehaveren. Driftsenhetsinnehaveren har ansvaret for å oversende næringsoppgavene fra reineierne som er registrert under driftsenheten innen fastsatt frist.

  For tamreinlagene vil årsregnskapene danne grunnlaget for beregningen av produksjonspremien.

 2. Kalveslaktetilskudd:

  Det avsettes 5 mill kroner til ordningen med kalveslaktetilskudd. Satsen for tilskuddet er redusert fra 225 kroner til 150 kroner per kalv.

 3. Tidligslaktetilskudd i Finnmark og Troms:

  Det avsettes 4,9 mill kroner til ordningen med tidligslaktetilskudd for rein i Vest-Finnmark, Øst-Finnmark og Troms reinbeiteområder. Satsene fra driftsåret 2002/2003 opprettholdes.

 4. Driftstilskudd:

  Det avsettes 7,2 mill kroner til ordningen med driftstilskudd. Driftstilskuddet utbetales til driftsenheter i Rággonjárga reinbeitedistrikt, Varanger reinsogn og i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområder med en sats på 10 000 kroner per driftsenhet. For Corgas reinbeitedistrikt, Karasjok reinsogn og i Vest-Finnmark, Troms og Nordland reinbeiteområder utbetales tilskuddet med en sats på 25 000 kroner per driftsenhet.

  Ved overdragelse av driftsenhet til ungdom under 30 år gis det et ekstraordinært driftstilskudd på 25 000 kroner. Tilskuddet gis de tre første årene etter overdragelsen. Etablerte driftsenheter med vilkår om tidsbegrensning - begrunnet i generasjonsovergang, omfattes ikke av ordningen.

 5. Ektefelletillegg:

  Det avsettes 3,0 mill kroner til ordningen med ektefelletillegg.

  Som et ledd i en kvinne- og familiepolitikk utbetales det et ekstra driftstilskudd med en sats på 25 000 kroner til de driftsenhetene hvor begge ektefellene utøver aktiv reindrift. Et slikt tilskudd faller bort dersom en av ektefellene ved siste ligningsoppgjør har mer enn 150 000 kroner i brutto inntekt utenom reindriften.

1.3.3 Andre tilskudd

Det avsettes 2,0 mill kroner til frakttilskudd som er det samme som for avtalen 2002/2003.

1.4 Velferdsordninger

Det bevilges 1,8 mill kroner til velferdsordningene i reindriften utenom tidligpensjonsordningen.

1.4.1 Tidligpensjon i reindriften

Ordningen med tidligpensjon videreføres. Ordningen finansieres over Reindriftens Utviklingsfond, jfr. pkt. 2 foran.

1.4.2 Medlemsavgift til Folketrygden

Reindriftsutøverne skal betale avgift til Folketrygden etter samme sats som lønnsmottakere. Til dekning av avgift til folketrygdfondet, tilsvarende differansen til selvstendig næringsdrivende, avsettes 1,2 mill. kroner.

1.4.3 Sykepengeordningen

Til gjennomføring av refusjonsordningen for tilleggspremie til Folketrygden for økning av sykepenger til 100% av pensjonsgivende inntekt fra dag 17 avsettes 0,6 mill kroner.

1.5 Organisasjonstilskudd

Bevilgningen til organisasjonstilskudd opprettholdes med 5,6 mill kroner.

Tilskudd utbetales kvartalsvis på grunnlag av oversendt årsrapport og revisorgodkjent regnskap for siste driftsår, samt budsjett og planer for 2004. Kontigentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inntekter fra andre institusjoner/departementer skal spesifiseres både i regnskap og budsjett.

1.6 Importordninger

Det tollbaserte importvernet skal, innenfor de rammer som Norges forpliktelser i henhold til WTO-avtalen setter, praktiseres på en måte som sikrer reindriftsnæringen et rimelig vern mot konkurrerende import. Etter samråd med Reindriftens markedsutvalg kan Landbruksdepartementet ved Statens landbruksforvaltning fastsette kvoter for reinkjøtt og/eller levende rein for slakting som kan importeres med redusert toll.

1.7 Regelverk

Regelverket for Reindriftens Utviklingsfond og ordningene under punkt 3, fastsettes av Landbruksdepartementet i samråd med Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Oslo, 19. februar 2003
Aslak J. Eira Almar Sagelvmo
Til toppen
Til dokumentets forside